Quyết định 216/QĐ-UBND

Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến hết ngày 31/12/2016

Nội dung toàn văn Quyết định 216/QĐ-UBND 2017 danh mục văn bản quy phạm Hội đồng Ủy ban hết hiệu lực Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Điều 157 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 11/TTr-STP ngày 08 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến hết ngày 31/12/2016, bao gồm:

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ đến ngày 31/12/2016 bao gồm 23 văn bản (kèm danh mục).

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2016 bao gồm 07 văn bản (kèm danh mục).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổng hợp, sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu còn hiệu lực thi hành thành Tập hệ thống hóa văn bản.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng Công báo và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2016 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
KT. CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BẠC LIÊU TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2007

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

10/01/2016

2

Chỉ thị

03/2007/CT-UBND ngày 19/10/2007

Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở trung tâm các huyện, thành phố và khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/12/2015

01/12/2015

3

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND ngày 05/6/2008

Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016

02/7/2016

4

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND ngày 01/10/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

Bị thay thế bằng Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016

25/5/2016

5

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND ngày 19/5/2008

Ban hành định mức và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Bị thay thế bằng Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

15/11/2016

6

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND ngày 01/10/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Bị thay thế bằng Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016

25/9/2016

7

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016

15/11/2016

8

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND ngày 08/01/2009

Chỉ thị tăng cường bảo vệ môi trường vùng cửa sông và ven biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 15/8/2016

15/8/2016

9

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

Bị thay thế bằng Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016

25/9/2016

10

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009

Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp

Bị thay thế bằng Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015

15/11/2015

11

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Bị thay thế bằng Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016

09/10/2016

12

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND ngày 11/12/2011

Phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015

Hết giai đoạn thực hiện

31/12/2015

13

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Bị thay thế bằng Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016

29/7/2016

14

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Về việc quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đối với chương trình đại trà từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 10/4/2016

20/4/2016

15

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Quy định chế độ quản lý và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bị thay thế bằng Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016

08/8/2016

16

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

29/8/2016

17

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 15/8/2012

Quy định chế độ quản lý và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bị thay thế bằng Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

15/9/2016

18

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 02/7/2013

Quy định mức đóng góp, chế độ giảm và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016

25/8/2016

19

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối tượng trong cơ sở chữa bệnh

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016

25/8/2016

20

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 07/6/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016

23/5/2016

21

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

29/8/2016

22

Chỉ thị

13/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016

31/10/2016

23

Nghị quyết

07/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết giai đoạn thực hiện

31/12/2016

UBND TỈNH BẠC LIÊU

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BẠC LIÊU TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Quyết định

Số 28/2003/QĐ-UBND ngày 10/9/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Mục III

Bãi bỏ một phần bằng Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh

18/8/2014

2

Quyết định

Số 06/2005/QĐ-UBND ngày 27/01/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu, trích, nộp và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh

Điểm 2, Khoản 1, Mục III

Bãi bỏ một phần bằng Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh

17/8/2008

1.              23

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục, mức thu phí, lệ phí; phạm vi áp dụng; tỷ lệ trích, nộp, quản lý, sử dụng và chế độ miễn, giảm tiền thu phí, lệ phí

Khoản 5, 6, 7 và 9, Mục I và Khoản 8, 9, Mục II, Phần A, Khoản 4, Mục I, Phần B

Bãi bỏ một phần bằng Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh

18/8/2014

4

Quyết định

Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Khoản 1, Điều 2; Khoản 1, Điều 3; Khoản 1, Điều 6

Bãi bỏ một phần bằng Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014

22/6/2014

5

Nghị quyết

Số 26/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Điểm c, Khoản 4 Điều 1

Bãi bỏ một phần bằng Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

18/12/2016

6

Nghị quyết

Số 11/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích nộp ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Khoản 1, Mục II, Phụ lục số 01; Khoản 1, Mục II, Phụ lục số 02; Khoản 7, Mục II, Phụ lục số 01; Khoản 1, và 7 Phần II, Phụ lục số 02

Bãi bỏ một phần bằng Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Bãi bỏ một phần bằng Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016

20/7/2016

08/8/2016

7

Nghị quyết

Số 03/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích nộp ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Điểm a, Khoản 1, Điều 1

Bãi bỏ một phần bằng Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016

08/8/2016

UBND TỈNH BẠC LIÊU

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu216/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2017
Ngày hiệu lực10/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 216/QĐ-UBND 2017 danh mục văn bản quy phạm Hội đồng Ủy ban hết hiệu lực Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 216/QĐ-UBND 2017 danh mục văn bản quy phạm Hội đồng Ủy ban hết hiệu lực Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu216/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýPhan Như Nguyện
       Ngày ban hành10/02/2017
       Ngày hiệu lực10/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 216/QĐ-UBND 2017 danh mục văn bản quy phạm Hội đồng Ủy ban hết hiệu lực Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 216/QĐ-UBND 2017 danh mục văn bản quy phạm Hội đồng Ủy ban hết hiệu lực Bạc Liêu

           • 10/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực