Quyết định 216/QĐ-UBND

Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 216/QĐ-UBND 2019 chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP NGÀY 05/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Công văn số 2458/BNV-CTTN ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 311/TB-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về kết luận phiên họp tháng 12/2018 của UBND tỉnh và Thông báo số 18/TB-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh về kết luận phiên họp giao ban Thường trực UBND tỉnh tuần 3 tháng 01 năm 2019;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở và cơ quan ngang Sở; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (để B/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
: LĐVP, CV NCTH, Trung tâm TT-CB;
- VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP NGÀY 05/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 216/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

a) Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ đến các Sở và cơ quan ngang Sở, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục trung học phổ thông, giáo dục đại học. Tạo động lực cho học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lý tưởng đạo đức cách mạng để thu hút vào làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

b) Xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ phải được thực hiện từ bậc trung học phổ thông trở lên, đảm bảo mọi học sinh, sinh viên đều nắm và hiểu được mục đích, ý nghĩa.

b) Việc phát hiện, bồi dưỡng, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, kết quả nghiên cứu của cán bộ khoa học trẻ phải đảm bảo khách quan, công bằng và trung thực.

c) Lãnh đạo, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị phải hiểu được tầm quan trọng của chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

- Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề hoặc lồng ghép để tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

- Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm đăng tải nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Kế hoạch này để toàn thể nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh biết.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2019.

2. Đăng ký nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

- Các Sở và cơ quan ngang sở; đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao và nhu cầu, vị trí việc làm để đăng ký nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại cơ quan, đơn vị theo lộ trình cụ thể. Thời gian thực hiện: Quý I hằng năm.

- Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp và thẩm định nhu cầu đăng ký tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị để tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định hiện hành. Thời gian thực hiện: Quý II hằng năm.

3. Phát hiện, tổng hợp lập danh sách sinh viên thuộc diện thu hút đang học tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước

- Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản, biểu mẫu về nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh gửi Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh để phát hiện, theo dõi, cập nhật danh sách các sinh viên, cán bộ khoa học trẻ thuộc diện thu hút.

- Thời gian thực hiện: Quý IV hằng năm.

4. Phát hiện, tổng hợp, lập danh sách sinh viên thuộc diện thu hút đang học tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài

- Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn thực hiện việc phát hiện, theo dõi cập nhật danh sách các sinh viên thuộc diện thu hút đang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài gửi Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV hằng năm.

5. Công bố kết quả tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

- Kết quả tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và của Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được tuyển dụng theo quy định hiện hành.

6. Theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và báo cáo việc thực hiện chính sách thu hút, to nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức thuộc diện thu hút đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

- Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; quy trình thu hút và sử dụng các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; tham mưu xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đánh giá và đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và tham mưu việc sơ kết, tổng kết, định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP gửi Bộ Nội vụ và cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Các Sở và cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động tổ chức thực hiện các nội dung được giao theo Kế hoạch này, nhất là việc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đến toàn thể công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ dự toán kinh phí chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh vượt quá thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị phản ánh, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh) để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân chỉ đạo, giải quyết theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu216/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2019
Ngày hiệu lực31/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 216/QĐ-UBND 2019 chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 216/QĐ-UBND 2019 chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu216/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành31/01/2019
        Ngày hiệu lực31/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 216/QĐ-UBND 2019 chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 216/QĐ-UBND 2019 chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ Hà Giang

            • 31/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực