Quyết định 2160/QĐ-UBND

Quyết định 2160/QĐ-UBND năm 2015 về sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Thể dục - Thể thao thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 2160/QĐ-UBND sáp nhập trung tâm văn hóa thông tin và trung tâm thể dục thể thao Yên Bái 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2160/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ TRUNG TÂM THỂ DỤC - THỂ THAO THÀNH PHỐ YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 597/TTr-SNV ngày 14 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Thể dục - Thể thao thành phố Yên Bái thành Trung tâm Văn hóa, thể thao thành phố Yên Bái, kể từ ngày 01/11/2015.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể dục thể thao thành phố Yên Bái như sau:

1. Vị trí:

a) Trung tâm Văn hóa, thể thao thành phố Yên Bái (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộcchịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chức năng cấp trên có thẩm quyền.

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng:

Trung tâm thực hiện chức năng xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của thành phố; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn thành phố; xây dựng và tổ chức việc sử dụng chung tài liệu thư viện phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đáp ứng nhu cầu văn hoá đọc, góp phần nâng cao dân trí trên địa bàn thành phố.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao và du lịch hàng năm.

b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố.

c) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động, vui chơi giải trí, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, lớp năng khiếu về nghệ thuật và các loại hình hoạt động khác phù hợp với nhiệm vụ được giao.

d) Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ, lễ hội truyền thống, hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở.

e) Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

g) Phục vụ bạn đọc, luân chuyển sách, báo, tạp chí,…đến các tủ sách, các thư viện cơ sở, mở rộng quy mô hoạt động của thư viện thành phố.

h) Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức, cá nhân. Xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng, thành lập các câu lạc bộ, các Hội thể dục thể thao, chỉ đạo và nhân rộng các điển hình tiên tiến, xuất sắc về hoạt động thể dục thể thao.

i) Tổ chức đào tạo các lớp năng khiếu, nghiệp dư về lĩnh vực thể dục thể thao, tập huấn, tập luyện, tham gia các giải thể thao của tỉnh. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao từ cơ sở đến thành phố; đăng cai các giải thi đấu cấp tỉnh và toàn quốc theo sự phân công hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

k) Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo theo quy định của pháp luật.

l) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.

m) Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

n) Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống.

o) Thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, người lao động, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố và cấp có thẩm quyền giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, điều động, luân chuyển, thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm phải theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành và theo quy định của tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, gồm:

a) Tổ Hành chính - Thư viện;

b) Tổ Văn hóa - Văn nghệ;

c) Tổ Thể dục - Thể thao;

d) Đội Tuyên truyền lưu động.

Các Tổ, Đội có Tổ trưởng, Đội trưởng và 01 Tổ phó, Đội phó; nhiệm vụ cụ thể của các Tổ, Đội do Giám đốc Trung tâm quy định. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với lãnh đạo Tổ, Đội thực hiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

3. Về biên chế:

a) Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Ủy ban nhân dân thành phố được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

b) Việc quản lý, xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc; tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và lao động của Trung tâm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm, vị trí việc làm, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn các đơn vị tổ chức công tác bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính theo các quy định hiện hành.

b) Sắp xếp bố trí cán bộ lãnh đạo đơn vị mới trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng, thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo theo đúng quy trình;

c) Bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí, nhân sự; chỉ đạo xây dựng, ban hành nội quy, quy chế hoạt động để đảm bảo Trung tâm kịp thời đi vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:

Có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước và quản lý các hoạt động của Trung tâm.

3. Sở Nội vụ, Sở Tài chính:

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp, thẩm định trình cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung kinh phí, biên chế và thực hiện những nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và nhân sự của Trung tâm theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Yên Bái; Trung tâm Thể dục - Thể thao thành phố Yên Bái.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái; Giám đốc: Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Thể dục - Thể thao thành phố Yên Bái căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Như điều 5;
- Lưu : VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2160/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2160/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2015
Ngày hiệu lực22/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2160/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2160/QĐ-UBND sáp nhập trung tâm văn hóa thông tin và trung tâm thể dục thể thao Yên Bái 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2160/QĐ-UBND sáp nhập trung tâm văn hóa thông tin và trung tâm thể dục thể thao Yên Bái 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2160/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Thị Thanh Trà
        Ngày ban hành22/10/2015
        Ngày hiệu lực22/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2160/QĐ-UBND sáp nhập trung tâm văn hóa thông tin và trung tâm thể dục thể thao Yên Bái 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2160/QĐ-UBND sáp nhập trung tâm văn hóa thông tin và trung tâm thể dục thể thao Yên Bái 2015

            • 22/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực