Quyết định 2161/QĐ-BTNMT

Quyết định 2161/QĐ-BTNMT năm 2013 về Danh mục thủ tục hành chính và Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung toàn văn Quyết định 2161/QĐ-BTNMT năm 2013 Danh mục thủ tục hành chính cơ chế hải quan một cửa


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2161/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04/03/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia (các văn bản: số 35/TB-VPCP ngày 08/02/2012; số 47/TB-VPCP ngày 29/01/2013; số 321/TB-VPCP ngày 21/8/2013 của Văn phòng Chính phủ);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính và Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch, Pháp chế, Thủ trưởng các Tổng cục: Môi trường, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các Cục: Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Tổ công tác triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, HTQT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 2161/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Đơn vị

Tên Thủ tục hành chính

Địa điểm thực hiện

1

Tổng cục Môi trường

Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Giấy chứng nhận túi nilon thân thiện môi trường

Cục Kiểm soát ô nhiễm

Đăng ký xuất khẩu chất thải nguy hại

Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường.

Đăng ký tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu chất thải nguy hại

Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường.

Quyết định chỉ định đơn vị giám định phế liệu nhập khẩu

Cục Kiểm soát ô nhiễm

2

Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC để Bộ Công thương cấp phép

Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất Polyol trộn sẵn HCFC-141b

Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC

3

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2161/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

Xây dựng hệ thống thông tin tiếp nhận, trao đổi, xử lý thông tin, dữ liệu điện tử với hệ thống hải quan một cửa quốc gia và triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 30/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo có hệ thống các quy trình, thủ tục thống nhất và đồng bộ giữa các cơ quan Nhà nước.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi áp dụng

Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 03 đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu với 09 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực, cụ thể:

1.1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

1.2. Giấy chứng nhận túi nilon thân thiện môi trường (thực hiện tại Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường).

1.3. Đăng ký xuất khẩu chất thải nguy hại (thực hiện tại Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường - Tổng cục Môi trường).

1.4. Đăng ký tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu chất thải nguy hại (thực hiện tại Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường - Tổng cục Môi trường).

1.5. Quyết định chỉ định đơn vị giám định phế liệu nhập khẩu (thực hiện tại Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường).

1.6. Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC để Bộ Công thương cấp phép (thực hiện tại Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu).

1.7. Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất Polyol trộn sẵn HCFC-141b (thực hiện tại Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu).

1.8. Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC (thực hiện tại Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu).

1.9. Xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài (thực hiện tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam).

2. Đối tượng thực hiện

- Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Triển khai từ cấp Tổng cục, Cục xuống đến các Chi cục thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Kế hoạch triển khai thí điểm

Nội dung kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Tài nguyên và Môi trường: (chi tiết có Phụ lục kèm theo)

- Rà soát, lựa chọn Danh mục thủ tục hành chính để triển khai thí điểm.

- Tổ chức khảo sát các thông tin liên quan (mô hình tổ chức, hạ tầng công nghệ thông tin,...).

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thí điểm.

- Lập và triển khai dự án “Thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia thành phần hệ thống công nghệ thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

- Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm.

- Các công tác khác (họp định kỳ, báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả triển khai,… tổng kết triển khai).

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tăng cường vai trò trách nhiệm của Tổ công tác, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thí điểm; gắn mức độ hoàn thành nhiệm vụ với việc xét thi đua, khen thưởng đối với thủ trưởng, tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị liên quan triển khai thí điểm.

2.2. Về tuyên truyền, tập huấn

Tuyên truyền, phổ biến về triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia thông qua các hội nghị triển khai, cổng thông tin điện tử của Bộ, Website của các đơn vị, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường... Tổ chức các chương trình hội thảo chuyên đề, tăng cường tập huấn kỹ năng, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị.

2.3. Về tổ chức, nhân Iực

Rà soát, kiện toàn củng cố hệ thống chuyên ngành thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa của Bộ từ cấp Tổng cục, Cục đến các Chi cục thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chuẩn bị nhân lực (chuyên môn nghiệp vụ của các lĩnh vực, nghiệp vụ về công nghệ thông tin), địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị... đảm bảo sẵn sàng triển khai thí điểm.

2.4. Về công nghệ

- Xác định ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin làm trọng tâm, xây dựng, phê duyệt dự án đầu tư “Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia thành phần hệ thông tin công nghệ thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường” đảm bảo vận hành thống nhất và đồng bộ.

- Đầu tư, nâng cấp (có tính kế thừa) hệ thống đường truyền, máy chủ, máy trạm, trang thiết bị công nghệ thông tin của Bộ và các đơn vị triển khai thí điểm đảm bảo chất lượng, tiến độ, yêu cầu kỹ thuật (công nghệ truyền dẫn có tính năng hỗ trợ đa dịch vụ, đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu số, phòng ngừa virus, tích hợp, kết nối các ứng dụng phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin có sẵn đang được triển khai, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành...) và kết nối, đồng bộ với cổng thông tin điện tử hải quan một cửa quốc gia.

2.5. Về tài chính

- Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện dự án đầu tư “Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia thành phần hệ thông tin công nghệ thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường” theo nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các khoản kinh phí khác theo chế độ quy định.

- Các đơn vị triển khai thí điểm được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ; việc duy trì thực hiện hàng năm được bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách hàng năm, từ nguồn thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính, khuyến khích việc huy động hỗ trợ hợp pháp từ các nguồn kinh phí khác.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Tổ công tác

Thành lập Tổ công tác xây dựng Thông tư liên tịch và tổ chức triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ; thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch phê duyệt của Bộ.

3.2. Các đơn vị triển khai thí điểm

- Trên cơ sở Danh mục thủ tục hành chính triển khai thí điểm và kế hoạch của Bộ, các đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và hiệu quả; đồng thời lập dự toán kinh phí triển khai thí điểm tại đơn vị gửi Vụ Tài chính và Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp trình Bộ phê duyệt.

- Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thí điểm hàng tháng cho Bộ (trước ngày 24 hàng tháng); báo cáo chuyên đề hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi về Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp báo cáo theo quy định.

3.3. Vụ Hợp tác quốc tế

Chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả triển khai; đề xuất, kiến nghị Bộ chỉ đạo xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3.4. Vụ Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị thí điểm lập dự toán; tổng hợp, báo cáo Bộ về nguồn kinh phí đầu tư triển khai thí điểm, tổng hợp dự toán ngân sách hàng năm; đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch phê duyệt.

3.5. Vụ Kế hoạch

Phối hợp với Vụ Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế trong việc lập kế hoạch, chương trình dự án, kinh phí triển khai thí điểm hải quan một cửa quốc gia.

3.6. Vụ Pháp chế

Phối hợp với Tổ công tác của Bộ, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và các đơn vị liên quan xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3.7. Cục Công nghệ thông tin

- Là đơn vị đầu mối, thường trực của Tổ công tác xây dựng Thông tư liên tịch và tổ chức triển khai thí điểm hải quan một cửa quốc gia của Bộ.

- Chủ trì xây dựng dự án đầu tư “Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia thành phần hệ thông tin công nghệ thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

- Phối hợp thực hiện khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ và các đơn vị triển khai thí điểm, đề xuất thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin đảm bảo kết nối với cổng thông tin một cửa quốc gia; tư vấn kỹ thuật cho các đơn vị triển khai thực hiện thí điểm theo kế hoạch của Bộ.

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả triển khai; đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 2161/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Số TT

Nội dung hoạt động triển khai thí điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Năm 2013

Năm 2014

1

Rà soát, lựa chọn Danh mục thủ tục hành chính đưa vào triển khai thí điểm

 

 

1.1

Rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính của các lĩnh vực và địa điểm tham gia thí điểm

Vụ Pháp chế (Phòng Kiểm soát TTHC)

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Cục Công nghệ thông tin.

- Các đơn vị triển khai thí điểm

Tháng 9/2013

 

2

Tổ chức khảo sát các thông tin liên quan

 

 

 

 

2.1

Khảo sát, thu thập chi tiết các quy trình các thủ tục hành chính đưa vào thí điểm

Cục Công nghệ thông tin

- Vụ Pháp chế (Phòng Kiểm soát TTHC)

- Các đơn vị triển khai thí điểm

Tháng 9/2013

 

2.2

Phối hợp tổ chức khảo sát (sơ bộ) tại các đơn vị triển khai thí điểm về hạ tầng, công nghệ thông tin... báo cáo Bộ

Cục Công nghệ thông tin

- Văn phòng CCHC

- Các đơn vị triển khai thí điểm

Tháng 9 - 10/2013

 

2.3

Khảo sát mô hình thực tế, kinh nghiệm triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại một số đơn vị, Bộ, Ngành.

Cục Công nghệ thông tin

- Các đơn vị triển khai thí điểm

Tháng 9 - 10/2013

 

3

Xây dựng và Ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm

 

 

3.1

Xây dựng Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục Công nghệ thông tin

- Vụ: Hợp tác quốc tế, Pháp chế

- Các đơn vị triển khai thí điểm

Tháng 11/2013

 

3.2

Trình Bộ ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ Hợp tác quốc tế

- Vụ Pháp chế.

- Cục Công nghệ thông tin

Tháng 11/2013

 

3.3

Tổng hợp trình Bộ phê duyệt kế hoạch kinh phí chi tiết triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ

Vụ Hợp tác quốc tế

- Vụ Tài chính.

- Cục Công nghệ thông tin

- Các đơn vị triển khai thí điểm

Tháng 11/2013

 

4

Lập và triển khai Dự án “Thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia thành phần hệ thông tin công nghệ thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường”

- Cục Công nghệ thông tin

- Đơn vị triển khai

- Tổng cục Hải quan

- Đơn vị tư vấn

- Các đơn vị liên quan

Tháng 9/2013

Đến tháng 9/2014

5

Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai

 

 

 

 

5.1

Thống nhất với các Bộ về những thủ tục hành chính (các quy trình, mẫu biểu,..) và những tiêu chuẩn kỹ thuật để kết nối các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thí điểm

- Tổng cục Hải quan

- Tổ soạn thảo; Cục công nghệ thông tin

- Vụ Pháp chế

- Các đơn vị thí điểm

- Các Bộ liên quan

Tháng 11 - 12/2013

 

5.2

Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề cần đưa vào nội dung Thông tư liên tịch

- Tổng cục Hải quan

- Tổ soạn thảo

- Vụ Pháp chế

- Các đơn vị thí điểm

 

 

5.3

Phối hợp với Tổng cục Hải quan, các Bộ chỉnh lý, hoàn thiện trình ban hành Thông tư liên tịch

Tổ soạn thảo

- Vụ Pháp chế

- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

- Các Bộ liên quan

 

Tháng 02- 3/2014

6

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm

 

 

 

 

6.1

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân có liên quan thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia

- Vụ Hợp tác quốc tế

- Cục Công nghệ thông tin

- Tổng cục Hải quan

- Đơn vị tư vấn

- Các đơn vị liên quan

 

Tháng 9- 12/2014

7

Các công tác khác

 

 

 

 

7.1

Họp định kỳ và đột xuất của Tổ công tác (theo yêu cầu)

- Vụ Hợp tác quốc tế

- Cục Công nghệ thông tin

Tổ công tác, các đơn vị liên quan

Quý/lần

Quý/lần

7.2

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến triển khai

- Vụ Hợp tác quốc tế

- Cục Công nghệ thông tin

Báo và Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Website đơn vị,...

Tháng 11/2013

Đến tháng 12/2014

7.3

Báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả triển khai của Bộ theo quy định

- Vụ Hợp tác quốc tế

- Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thí điểm

Theo quy định

Tháng 11/2014

7.4

Tổng kết triển khai

- Vụ Hợp tác quốc tế

- Cục Công nghệ thông tin

- Tổ công tác và các đơn vị liên quan

- Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan

 

Tháng 12/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2161/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2161/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực08/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2161/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 2161/QĐ-BTNMT năm 2013 Danh mục thủ tục hành chính cơ chế hải quan một cửa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2161/QĐ-BTNMT năm 2013 Danh mục thủ tục hành chính cơ chế hải quan một cửa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2161/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Hồng Hà
        Ngày ban hành08/11/2013
        Ngày hiệu lực08/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2161/QĐ-BTNMT năm 2013 Danh mục thủ tục hành chính cơ chế hải quan một cửa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2161/QĐ-BTNMT năm 2013 Danh mục thủ tục hành chính cơ chế hải quan một cửa

            • 08/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực