Quyết định 2161/QĐ-UBND

Quyết định 2161/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 2161/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch Sở Văn hóa tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2161/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, bsung một s điu của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Ttrình số 2765/TTr-SVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung 02 thủ tục hành chính này vào quy trình nội bộ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ V
ăn hóa, Ththao và Du lịch;
- Cục Kiểm soát TTHC
- Văn phòng Chính phủ;
- Chtịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các PCVP. UBND tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT (kèm hồ sơ), KGVX;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính mi ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Lĩnh vực du lịch)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thi gian giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục Chính sách hỗ trợ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay)

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre tại Tòa nhà Bưu điện tỉnh (tầng 1, tầng 2) địa chỉ số 03, Đi l Đng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Không

Luật Du lịch s 9/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

Nghị định s 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND, ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát trin du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2

Thủ tục Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE

Lĩnh vc du lịch

1. Thủ tục: Thủ tục Chính sách hỗ tr nhà có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay)

- Trình t thc hin:

c 1. Tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý Homestay nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Thời gian thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Chuyên viên kiểm tra hồ sơ:

+ Hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh hồ sơ;

+ Hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn.

Bước 2. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, kiểm tra, giám sát và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. Trường hợp từ chối hoặc không đủ điều kiện được hưởng chính sách, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c 3. Đến hẹn (trong giờ hành chính), cá nhân, tổ chức mang phiếu hẹn đến tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre để nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng Nhà ở có phòng cho khách du lch thuê (Homestay) (Phụ lục I Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND, ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh

+ Bản sao thông báo đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở chật chất kỹ thuật và dịch vụ đi với loại hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

+ Hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan và biên bản nghiệm thu hoàn thành.

- Số lượng hồ : 01 (bộ).

- Thi hạn giải quyết: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng Nhà ở có phòng cho khách du lch thuê (Homestay) (Phụ lục I Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND, ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre);

- Yêu cầu, điều kin thc hin thủ tc hành chính:

a) Có thông báo bằng văn bản của cơ quan chức năng đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay)

b) Có quy mô đón, phục vụ từ 10 khách trở lên (tương đương 10 giường đơn).

c) Trong vùng định hướng phát trin du lịch cộng đồng theo Chương trình hành động số 22-Ctr/TU ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy Bến Tre thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

d) Có nhu cầu được hỗ trợ, đáp ứng các tiêu chí cụ thể của từng nội dung hỗ trợ trong quy định tại Nghị quyết này.

e) Có đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

f) Có cam kết thực hiện ít nhất 05 (năm) năm trở lên kể từ thời điểm nhận được kinh phí hỗ trợ.

- Căn cpháp lý của TTHC:

+ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

+ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

+ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

+ Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND, ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đng nhân dân tỉnh Bến Tre Quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ tr chính sách phát triển du lịch cộng đồng Nhà có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND, ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Kính gửi: …………………………………………….

I. Thông tin tchức/cá nhân đề nghị:

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị:……………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………… Fax:…………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………… do …………. cấp

ngày/tháng/năm.

II. Nội dung đề nghị được hưởng chính sách:

- Nội dung: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

- Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: ………………………………………......(stiền bằng chữ

…………………………………………………………………………….)

III. Cam kết:

- Tôi xin cam kết thực hiện kinh doanh ít nhất 05 (năm) năm trở lên ktừ thời đim nhận được kinh phí hỗ trợ.

- Chịu trách nhiệm bồi hoàn 100% chi phí hỗ trợ trong trường hợp doanh nghiệp/hộ kinh doanh không hoạt động kinh doanh theo đủ thời gian nêu trên. Nếu thực hiện sai, tôi xin chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

* Hồ sơ kèm theo:

…………………..

…………………….

 

 

Bến Tre, ngày ... tháng …… năm…….
Đại diện đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Thtục Chính sách h trxây dựng nhà v sinh công cng đt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

- Trình tự thc hin:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý khu du lịch, điểm du lịch nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Thời gian thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, bui chiu từ 13 giờ đến 17 giờ. Chuyên viên kiểm tra hồ sơ:

+ Hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh hồ sơ;

+ Hồ hp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn.

Bước 2. Trong thi hạn 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, kiểm tra, giám sát và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. Trường hợp từ chối hoặc không đủ điều kiện được hưởng chính sách, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Đến hẹn (trong giờ hành chính), cá nhân, tổ chức mang phiếu hẹn đến tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre để nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Thành phần hồ :

+ Đơn đề nghị hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng xây dựng Nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND, ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao Quyết định công nhận khu du lịch, điểm du lịch.

+ Hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan và biên bản nghiệm thu hoàn thành.

- Số lượng hồ : 01 (bộ).

- Thi hạn giải quyết: Trong thời hạn 14 ngày ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn đề nghị hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng xây dựng Nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND, ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Có nhà vệ sinh công cộng nhưng chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

b) Được công nhận là khu du lịch, điểm du lịch.

c) Trong vùng định hướng phát triển du lịch cộng đồng theo Chương trình hành động số 22-Ctr/TU ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy Bến Tre thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát trin du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

d) Có nhu cầu được hỗ trợ, đáp ứng các tiêu chí cụ thcủa từng nội dung hỗ trợ trong quy định tại Nghị quyết này.

e) Có đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

f) Có cam kết thực hiện ít nhất 05 (năm) năm trở lên kể từ thời điểm nhận được kinh phí hỗ trợ.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

+ Nghị định s168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

+ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nam 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

+ Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND, ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đng nhân dân tỉnh Bến Tre Quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

Phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng Xây dựng Nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chun phục vụ khách du lịch
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s 12/2019/NQ-HĐND, ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Kính gi:………………………………………………….

I. Thông tin tchức/cá nhân đề nghị:

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………… Fax: ……………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..do .............. cấp ngày/tháng/năm.

II. Nội dung đề nghị đưc hưởng chính sách:

- Nội dung: ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

- Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: ………………………………………………… (số tiền bằng chữ

………………………………………………………………………).

III. Cam kết:

- Tôi xin cam kết thực hiện kinh doanh ít nhất 05 (năm) năm trở lên kể từ thời điểm nhận được kinh phí hỗ trợ.

- Chịu trách nhiệm bồi hoàn 100% chi phí hỗ trợ trong trường hợp doanh nghiệp/hộ kinh doanh không hoạt động kinh doanh theo đủ thời gian nêu trên. Nếu thực hiện sai, tôi xin chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành./.

*H sơ kèm theo:

…………………

…………………..

 

 

Bến Tre, ngày ...tháng …… năm……
Đại diện đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2161/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2161/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2019
Ngày hiệu lực03/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2161/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2161/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch Sở Văn hóa tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2161/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch Sở Văn hóa tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2161/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành03/10/2019
        Ngày hiệu lực03/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2161/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch Sở Văn hóa tỉnh Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2161/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch Sở Văn hóa tỉnh Bến Tre

            • 03/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực