Quyết định 2169/2012/QĐ-UBND

Quyết định 2169/2012/QĐ-UBND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc các cơ quan, đơn vị do tỉnh quản lý do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 2169/2012/QĐ-UBND chế độ bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp dân đã được thay thế bởi Quyết định 661/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2169/2012/QĐ-UBND chế độ bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp dân


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2169/2012/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH THUỘC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ DO TỈNH QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Liên Bộ Tài Chính - Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2964/TC-HCSN ngày 21/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc các cơ quan, đơn vị do tỉnh quản lý, cụ thể như sau:

1.1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị làm nhiệm vụ tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tại trụ sở các sở, ban, ngành được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập, trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân, được bồi dưỡng mức 150.000 đồng/ngày/người;

1.2. Các đối tượng tại Mục 1.1 nêu trên mà đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra, khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân thì được bồi dưỡng mức 120.000 đồng/ngày/người;

1.3. Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được bồi dưỡng mức 75.000 đồng/ngày/người;

1.4. Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được bồi dưỡng mức 75.000 đồng/ngày/người.

Điều 2. Nguồn kinh phí, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán

- Kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm và được giao ngoài nguồn kinh phí theo định mức phân bổ ngân sách (hoặc giao tự chủ) của cơ quan, đơn vị. Riêng năm 2012 các cơ quan, đơn vị tự sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách đã được giao và nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện chế độ bồi dưỡng theo Quy định tại Quyết định này.

- Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng được thực hiện theo chế độ hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và Thông tư Liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP của Liên Bộ Tài chính – Thanh tra Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2169/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2169/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2012
Ngày hiệu lực06/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2169/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2169/2012/QĐ-UBND chế độ bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2169/2012/QĐ-UBND chế độ bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2169/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Thành
        Ngày ban hành27/08/2012
        Ngày hiệu lực06/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2169/2012/QĐ-UBND chế độ bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp dân

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2169/2012/QĐ-UBND chế độ bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp dân