Quyết định 2169/QĐ-TTg

Quyết định 2169/QĐ-TTg năm 2013 sửa đổi Danh mục nhiệm vụ, đề án, chương trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015 kèm theo Quyết định 160/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2169/QĐ-TTg năm 2013 Danh mục nhiệm vụ đề án phát triển bền vững 2013 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2169/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 160/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đi, bổ sung một số nội dung của Danh mục các nhiệm vụ, đề án, chương trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các nội dung khác tại Danh mục các nhiệm vụ, đề án, chương trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này đương nhiên còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VP Phát triển bền vững (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP,
các Vụ, Cục, cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

DANH MỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 160/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2169/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

 

Sửa đổi, bổ sung mục 2 của Danh mục các nhiệm vụ, đề án, chương trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (dưới đây gọi tắt là Danh mục) như sau:

 

 

 

2

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững

 

 

 

b.

Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan, Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, một số cơ quan báo chí và các tổ chức đoàn thể

2013 - 2015

c.

Đề án Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về Phát triển bền vững trong hệ thống giáo dục quốc dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan

2013 - 2015

 

Sửa đi mục 4 của Danh mục như sau:

 

 

 

4

Tăng cường giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu phát trin bền vững

 

 

 

d.

Xây dựng hệ thng giám sát, đánh giá thực hiện Phát trin bền vững

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp có liên quan

2013 - 2015

 

Sửa đi, bsung mục 5 của Danh mục như sau:

 

 

 

5

Xây dựng và trin khai các mô hình, sáng kiến phát trin bền vững

 

 

 

a.

Chương trình htrợ xây dựng và thực hiện các mô hình Phát triển bền vững cộng đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các địa phương

2013 - 2015

b.

Chương trình htrợ xây dựng và thực hiện các mô hình phát trin năng lượng sạch

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam, các cơ quan, tchức liên quan

2013 - 2015

c.

Chương trình hỗ trợ xây dựng các mô hình đô thị sinh thái và làng sinh thái

Bộ Xây dựng

Bộ Kế hoạch và Đu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam, các địa phương

2013 - 2015

d.

Chương trình tăng cường năng lực đphát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ: TN&MT, KH&CN, NN&PTNT VH,TT&DL, Ngoại giao, Liên hiệp các hi KHKT Vit Nam

2013 - 2015

 

Bsung mục 6 của Danh mục như sau:

 

 

 

6

Từng bước thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

 

 

 

b.

Đ án nghiên cứu hình thành Trung tâm tăng trưởng xanh mang tầm khu vực

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao

2013 - 2015

 

Sửa đi, bsung mục 10 của Danh mục như sau:

 

 

 

10

Tăng cường vai trò và tác động của khoa học và công nghệ trong thực hiện PTBV

 

 

 

c.

Chương trình tăng cường năng lực khoa học công nghệ cho các tổ chức khoa học công nghệ ngoài nhà nước nhằm phục vụ phát triển bền vững

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Vit Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ, các Viện, trường đại học liên quan

2013 - 2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2169/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2169/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2169/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2169/QĐ-TTg năm 2013 Danh mục nhiệm vụ đề án phát triển bền vững 2013 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2169/QĐ-TTg năm 2013 Danh mục nhiệm vụ đề án phát triển bền vững 2013 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2169/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Thiện Nhân
       Ngày ban hành11/11/2013
       Ngày hiệu lực11/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2169/QĐ-TTg năm 2013 Danh mục nhiệm vụ đề án phát triển bền vững 2013 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2169/QĐ-TTg năm 2013 Danh mục nhiệm vụ đề án phát triển bền vững 2013 2015

           • 11/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực