Quyết định 2169/QĐ-UBND

Quyết định 2169/QĐ-UBND năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2169/QĐ-UBND 2019 chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ Thông tin Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2169/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HN VÀ CƠ CẤU TCHỨC CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đ án kiện toàn Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí của Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh:

Trung tâm Công nghệ Thông tin (CNTT) tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản đhoạt động.

- Tên gọi: Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

- Tên tiếng Anh: Thua Thien Hue Center for Information Technology

- Tên viết tắt: HueCIT

- Trụ sở đặt tại: 06 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm:

1. Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo tiếng Anh theo các chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đđáp ứng yêu cầu xây dng thành phố thông minh và bảo đảm sự phát triển của ngành CNTT; liên kết với các trường đại học, cao đng trong và ngoài nước đbổ sung nguồn lực CNTT cho tỉnh, cho các doanh nghiệp tại Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung.

2. Nghiên cứu, tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh các giải pháp về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước nhm tiến đến một chính quyền điện tử hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tư vấn, tham gia phản biện, góp ý đối với các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.

4. Cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực CNTT cho các cơ quan nhà nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, đặt hàng hàng năm.

5. Xây dựng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước và cho xã hội; cung cấp dịch vụ tiện nghi về cơ sở hạ tầng CNTT cho xã hội.

6. Quản lý Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung:

a) Tham mưu UBND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát trin trung và dài hạn đối với Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung; cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Công viên phn mềm, CNTT tập trung phù hợp với điều kiện phát triển thực tế trong từng thời kỳ và theo quy định của pháp luật; Kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán ngân sách hàng năm cho đầu tư phát trin Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung.

b) Tổ chức phối hợp hoàn thiện Khu Công viên phần mềm tại Khu đô thị An Vân Dương theo quy hoạch của tỉnh, theo hướng ứng dụng CNTT trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, phát huy đúng tiềm năng thế mạnh của tỉnh; Tập trung hoàn chnh các sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho Chính phủ điện tử, Đô thị thông minh.

c) Hợp tác với các thành viên của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung và doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước để triển khai các hoạt động bán sản phẩm, gia công phần mềm, kêu gọi đầu tư. Hỗ trợ, thúc đy doanh nghiệp CNTT tham gia Vườn ươm doanh nghiệp CNTT.

d) Xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin; t chc hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin.

đ) Cung cấp hạ tầng, dịch vụ và các điều kiện cần thiết để các tchức, doanh nghiệp trong Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung hoạt động.

e) Quản lý, phbiến, hướng dẫn, kim tra, giám sát việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung; kim soát việc cung cấp các dịch vụ hạ tầng theo đúng các hợp đồng với nhà đầu tư các dự án. Hướng dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh, khai thác, sử dụng cơ sở hạ tầng theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật của Nhà nước.

g) Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung, liên kết, hợp tác với nhau để tạo ra hệ sinh thái về công nghệ thông tin. Đầu mối giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung.

h) Xây dựng cơ chế phối hợp kim tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư, việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đi với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy n, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường đối với các dự án tại Khu Công viên phn mềm, CNTT tập trung.

i) Tng hợp báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung; đánh giá hiệu quả đầu tư trong Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung. Báo cáo định kỳ với Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tnhHội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung v tình hình xây dựng và phát triển Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung.

Điều 3. Tổ chc bộ máy của Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đc;

b) Giám đốc là người đng đầu Trung tâm, có trách nhiệm điu hành mọi hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTG ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bnhiệm, bnhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo và theo sự phân cp của y ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

a) Phòng Hành chính tng hợp;

b) Phòng Nghiên cứu và Triển khai ứng dụng;

c) Phòng Đào tạo;

d) Phòng Dịch vụ và Hạ tầng Công nghệ Thông tin.

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; bổ nhiệm, bnhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Trung tâm thực hiện theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm:

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm do UBND tỉnh quyết định.

b) Việc tuyển dụng, sdụng và quản lý công chức, viên chức của Trung tâm căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức nhà nước theo quy định.

Điều 4. Cơ chế tài chính của Trung tâm thực hiện theo Nghị đnh số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh và Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2012 của y ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Các PCVP và CV: CN, TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2169/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2169/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2019
Ngày hiệu lực07/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(24/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2169/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2169/QĐ-UBND 2019 chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ Thông tin Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2169/QĐ-UBND 2019 chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ Thông tin Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2169/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành07/09/2019
        Ngày hiệu lực07/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tuần trước
        (24/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2169/QĐ-UBND 2019 chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ Thông tin Huế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2169/QĐ-UBND 2019 chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ Thông tin Huế

         • 07/09/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/09/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực