Quyết định 217/QĐ-KTNN

Quyết định 217/QĐ-KTNN năm 2013 thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Kiểm toán Nhà nước

Nội dung toàn văn Quyết định 217/QĐ-KTNN năm 2013 thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP THANH TRA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA THANH TRA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước và đổi tên Vụ Quan hệ quốc tế thành Vụ Hợp tác quốc tế trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-KTNN ngày 22/3/2013 của Kiểm toán Nhà nước ban hành Đề án thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước (tương đương cấp vụ) trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra hành chính đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thống nhất quản lý, thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiến hành thanh tra công vụ trong hoạt động kiểm toán, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy định của Kiểm toán Nhà nước đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trong hoạt động kiểm toán.

- Thanh tra các việc có liên quan đến trách nhiệm quản lý của đơn vị và người đứng đầu đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Kiểm toán Nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn về thanh tra, về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước.

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác, tổ chức và thực hiện nghiệp vụ thanh tra; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra đối với đội ngũ công chức làm công tác thanh tra.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi giải quyết của Kiểm toán Nhà nước; tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra.

- Phối hợp với Vụ Tổng hợp và các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện công tác hợp tác quốc tế về thanh tra, về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Chánh Thanh tra; quyết định xử lý của Tổng Kiểm toán Nhà nước và xử lý sau thanh tra.

- Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao hoặc uỷ quyền và theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra các vụ việc khác do Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.

3. Quyền hạn:

- Yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra;

- Yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra thực hiện quyết định, kết luận thanh tra;

- Đề nghị Tổng KTNN kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về chế độ, chính sách được phát hiện qua hoạt động thanh tra cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc huỷ bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra;

- Kiến nghị Tổng KTNN xem xét trách nhiệm, xử lý công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Tổng KTNN có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra hoặc không thực hiện quyết định, kết luận xử lý thanh tra.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và nhân sự:

1. Lãnh đạo Thanh tra Kiểm toán Nhà nước gồm: Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra giúp việc Chánh Thanh tra

- Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức sau khi trao đổi với Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức.

- Thanh tra Kiểm toán Nhà nước có 04 Phòng trực thuộc gồm: Phòng Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ 1, Phòng Nghiệp vụ 2, Phòng Nghiệp vụ 3; Phòng có trưởng phòng, các Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng và các công chức. Số lượng các phòng trong từng thời kỳ được xác định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, đội ngũ công chức và người lao động của Thanh tra Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước và đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chi tiết của từng phòng do Chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Thường vụ Quốc Hội (để BC)
- Ban Công tác Đại biểu Quốc Hội (để BC)
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (08).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 217/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu217/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2013
Ngày hiệu lực25/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 217/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 217/QĐ-KTNN năm 2013 thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 217/QĐ-KTNN năm 2013 thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu217/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành25/03/2013
        Ngày hiệu lực25/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 217/QĐ-KTNN năm 2013 thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 217/QĐ-KTNN năm 2013 thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước

             • 25/03/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/03/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực