Quyết định 2173/QĐ-UBND

Quyết định 2173/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2173/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Cần Thơ 2015 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2173/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1814/TTr-SXD ngày 06 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Quan điểm và mục tiêu

a) Quan điểm

Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông; là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của Vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước; cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, là một cực phát triển, đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện Nghị quyết số 10- NQ/TU 11 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy về xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016 - 2025 và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thành ủy về xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

b) Mục tiêu

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước phục vụ nhân dân thông qua xây dựng thành phố thông minh, đảm bảo tăng trưởng xanh và bền vững. Thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng môi trường sống, sản xuất kinh doanh ngày càng văn minh, hiện đại; khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng, quản lý đô thị và giám sát khu vực hành chính công; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; góp phần thực hiện cam kết của quốc gia thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển từng bước để thực hiện quy hoạch chung thành phố đã duyệt, nâng cấp đô thị, nâng loại đô thị thành phố Cần Thơ hàng năm đến năm 2020 và từng giai đoạn 5 năm tiếp theo, phù hợp và cụ thể hóa các quy hoạch liên quan, đảm bảo phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực của thành phố Cần Thơ nói chung và các quận, huyện nói riêng. Tập trung đầu tư phát triển các quận nội thành và chú trọng đầu tư phát triển các thị trấn, đô thị vệ tinh.

- Kiểm soát phát triển hệ thống đô thị và từng đô thị theo phân loại, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung thành phố đã phê duyệt, nâng chất lượng và tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các đô thị được phân bố và phát triển hợp lý theo vị trí, tính chất và chức năng; đồng thời, phát huy đầy đủ các thế mạnh và vai trò hạt nhân của thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị hàng năm đến năm 2020 và từng giai đoạn 5 năm tiếp theo phù hợp Quy hoạch chung thành phố để chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện. Từng bước tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội.

- Xác định khu vực phát triển đô thị để triển khai thực hiện quản lý đầu tư phát triển từng đô thị của thành phố theo đúng quy hoạch chung và kế hoạch được duyệt.

- Lập danh mục các dự án hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư theo kế hoạch, lộ trình phát triển đô thị toàn thành phố và các đô thị ưu tiên giai đoạn đầu, đảm bảo phù hợp với các chương trình, mục tiêu phát triển, quy hoạch chung thành phố đã duyệt.

2. Các chỉ tiêu phát triển đô thị đến năm 2020:

a) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 70 - 75%.

b) Hệ thống đô thị đảm bảo chất lượng phù hợp với loại đô thị và cấp quản lý hành chính đô thị, bao gồm: Đô thị lõi (5 quận nội thành), 04 đô thị loại IV (Thị trấn Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Thạnh An) và 01 đô thị loại V (Thị trấn Vĩnh Thạnh).

c) Các chỉ tiêu cơ bản về phát triển đô thị đến năm 2020 (chi tiết đính kèm Phụ lục 1)

* Đô thị lõi:

- Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29m2/người (Diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 25,5m2 sàn/người).

- Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 20%.

- Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 20%.

- Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 90%.

- Tiêu chuẩn cấp nước đạt 150 lít/người/ngày đêm.

- Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt 90%.

- Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 90%.

- Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn thấp hơn 20%.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt 93%.

- Tỷ lệ chiếu sáng đường chính đạt 100%.

- Đất cây xanh đô thị đạt 12m2/người.

- Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 08m2/người

* Các thị trấn thuộc huyện.

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Thị trấn Phong Điền

Thị trấn Thới Lai

Thị trấn Cờ Đỏ

Thị trấn Thạnh An

Thị trấn Vĩnh Thnh (*)

Diện tích sàn nhà ở bình quân

m2/người

29

29

29

29

29

Tỷ lệ nhà kiên cố

%

96,5

83,8

85,9

92,8

92

Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị

%

20

20

20,5

20

20

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng

%

5,2

4,7

5,3

5,4

5,3

Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch

%

100

88

91

97

95

Tiêu chuẩn cấp nước

lít/người- ngày đêm.

120

120

120

120

120

Tiêu chuẩn thoát nước

%

80

60

60

70

70

Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch

%

17

18

18

22

22

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý

%

100

97

100

90

90

Tỷ lệ chiếu sáng đường chính

%

95

95

95

95

95

Tỷ lệ chiếu sáng ngõ hẻm

%

95

80

85

85

85

Đất cây xanh đô thị

m2/người

7,5

8

25

7

5,4

Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị

m2/người

6

5

5

5

4,6

(*) Đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2022.

d) Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và tăng cường sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong tất cả các hoạt động liên quan phát triển đô thị theo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

3. Danh mục, lộ trình và kế hoạch nâng loại hệ thống đô thị:

a) Đô thị lõi (khu vực nội thành bao gồm các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt):

- Giai đoạn năm 2017 - 2020: Khắc phục cơ bản các tiêu chí còn thiếu theo tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Trung ương theo quy định.

- Sau năm 2020: Xây dựng, phát triển đô thị, hoàn thiện các tiêu chí tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

- Lập các Quy hoạch phân khu, Quy hoạch khu chức năng đặc thù, Chương trình phát triển đô thị và Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trong phạm vi đô thị lõi.

b) Các thị trấn thuộc huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh:

- Lập điều chỉnh quy hoạch chung cho 5 đô thị: Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Thạnh An, Vĩnh Thạnh.

- Lập các đề án nâng loại đô thị trong giai đoạn 2017 - 2020:

+ Thị trấn Phong Điền mở rộng đạt tiêu chuẩn là đô thị loại IV.

+ Thị trấn Thới Lai mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

+ Thị trấn Cờ Đỏ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

+ Thị trấn Thạnh An mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

+ Thị trấn Vĩnh Thạnh mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trước 2022.

- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị lồng ghép nội dung chương trình phát triển đô thị cho các thị trấn đang là đô thị loại V. Các đô thị loại V sau khi được nâng loại lên đô thị loại IV phải lập các quy hoạch phân khu, chương trình phát triển đô thị và hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị.

Bảng: Tiến độ nâng loại các đô thị thành phố Cần Thơ đến năm 2030

Stt

Tên đô thị

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2025

2028

2030

1

Đô thị lõi (các quận) - 2020 Đô thị trung tâm - 2030

Khắc phục các tiêu chí còn thiếu và yếu theo tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Trung ương

Hoàn thiện đô thị theo tiêu chuẩn của đô thị loại I trực thuộc Trung ương

2

Thị trấn Phong Điền

Loại IV

 

 

Loại III

Dự kiến thành lập quận

Thị trấn Thới Lai

Loại IV

 

 

 

 

 

Thị trấn Cờ Đỏ

Loại IV

 

 

 

 

 

Thị trấn Thạnh An

 

Loại IV

 

 

 

 

 

Thị trấn Vĩnh Thạnh

 

 

 

 

 

Loại IV

 

 

 

4. Danh mục các dự án ưu tiên trên địa bàn thành phố theo các giai đoạn và nguồn lực thực hiện:

Tổ chức thực hiện để hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung phù hợp chính sách hiện hành, kịp thời hoàn thành từng giai đoạn theo các quy hoạch và chương trình đã được duyệt (Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ, Quy hoạch quản lý chất thải rắn thành phố Cần Thơ, Quy hoạch cấp nước thành phố Cần Thơ, Quy hoạch thoát nước thành phố Cần Thơ, Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ, Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải thành phố...) nhằm thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và từng đô thị.

a) Danh mục các dự án hạ tầng khung phát triển đô thị thành phố Cần Thơ theo Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm:

- Nhóm dự án hạ tầng khung và công trình đầu mối cấp quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long (Phụ lục 2).

- Nhóm dự án hạ tầng khung và công trình đầu mối cấp đô thị là 91.787,181 tỷ đồng (phụ lục 3).

b) Phân bổ nguồn vốn giai đoạn 2017 - 2030:

- Vốn ngân sách nhà nước:

+ Vốn từ ngân sách trung ương: Chiếm tỷ lệ 12,56% tổng vốn đầu tư.

+ Vốn từ ngân sách địa phương: Chiếm tỷ lệ 9,26% tổng vốn đầu tư.

- Vốn của các thành phần kinh tế khác: Chiếm 53,45% tổng vốn đầu tư.

- Vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn hợp pháp khác: chiếm tỷ lệ 24,73% tổng vốn đầu tư.

ính kèm Phụ lục 2, Danh mục các dự án hạ tầng khung và công trình đầu mối ưu tiên đầu tư phát triển đô thị thành phố Cần Thơ đến năm 2030(cấp vùng); Phụ lục 3, Danh mục các dự án hạ tầng khung và công trình đầu mối ưu tiên đầu tư phát triển đô thị thành phố Cần Thơ đến năm 2030 (cấp thành phố).

5. Các nhóm giải pháp trọng tâm phát triển đô thị.

a) Về cơ chế chính sách và công tác quy hoạch:

Hoàn thiện hệ thống quy hoạch các cấp cho các khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch chung; hoàn thành Chương trình phát triển từng đô thị cũng như Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, kịp thời thực hiện nâng loại đô thị theo lộ trình nâng loại đô thị đã được phê duyệt.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung để nâng cao chất lượng các quy hoạch, trước hết là quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực (văn hóa, thương mại - dịch vụ...) gắn với cập nhật và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Xây dựng và sử dụng bộ chỉ số đô thị thịnh vượng (CPI - City prosperity Index) cùng các bộ chỉ số khác trong từng giai đoạn, lĩnh vực phát triển của thành phố để phân tích đánh giá chất lượng phát triển; hoạch định các chính sách phù hợp để thúc đẩy thành phố phát triển bền vững, thực hiện mục tiêu Chiến lược tăng trưởng xanh. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở dữ liệu không gian địa lý ứng dụng trong quản lý đô thị, môi trường, xã hội; dự báo và quản lý rủi ro tổng hợp cho thành phố.

b) Nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực:

- Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu quản lý phát triển đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc xây dựng đô thị văn minh hiện đại và phát triển bền vững.

- Triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đô thị các cấp theo Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Mở rộng hợp tác trong và ngoài nước để học tập, trao đổi kinh nghiệm và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường hoạt động nghiên cứu của Viện, trường, tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh hợp tác vùng trong phát triển đô thị.

c) Về nhà ở: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

d) Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị:

- Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khung làm cơ sở phát triển, kết nối hệ thống đô thị. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, từng bước xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Hệ thống hạ tầng khung đô thị là ưu tiên trong các kế hoạch, chương trình đầu tư trung hạn, dài hạn của thành phố, vùng và quốc gia.

- Đẩy mạnh hợp tác công tư trong đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, trong đó chú trọng công tác tạo quỹ đất phát triển đô thị kết hợp với đầu tư để gia tăng giá trị quỹ đất có hạ tầng do nhà nước thực hiện.

- Ban hành chính sách ưu đãi cụ thể cho từng dự án hạ tầng khung và theo khung thời gian thực hiện của các kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị. Gắn trách nhiệm cụ thể việc thực hiện đầu tư phát triển đô thị cho từng địa phương, ban quản lý phát triển khu vực đô thị liên quan.

đ) Gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử, kết hợp khai thác hợp lý, lâu dài.

6. Tổ chức thực hiện.

a) Sở Xây dựng.

- Phối hợp Sở Nội vụ, các cơ quan, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố gắn với hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng thành phố thông minh, đảm bảo có sự chỉ đạo kịp thời, đồng bộ với việc xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh.

- Là cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố đảm bảo phù hợp với kế hoạch triển khai Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy về xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016 - 2025.

- Tổ chức lập các hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định các khu vực phát triển đô thị theo thẩm quyền, công bố khu vực phát triển đô thị và quyết định thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện trong công tác tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị mới liên quan phạm vi địa giới hành chính của nhiều địa phương, quy hoạch chung thị trấn làm cơ sở lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị theo quy định.

- Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu chính sách thực hiện phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khung đô thị đúng tiến độ phát triển đô thị. Chịu trách nhiệm đánh giá, báo cáo tiến độ thực hiện theo định kỳ; tham mưu kịp thời các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khắc phục các bất cập và những vấn đề chưa phù hợp đặc thù của thành phố và địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Tổ chức rà soát, đánh giá để điều chỉnh, lập quy hoạch chung thị trấn (thị trấn Phong Điền, thị trấn Thới Lai, thị trấn Cờ Đỏ, thị trấn Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh) phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như định hướng phát triển đô thị theo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ được duyệt; Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và lồng ghép nội dung chương trình phát triển từng đô thị. Lập đề án nâng loại đô thị theo đúng tiến độ được phê duyệt tại Khoản 3 Quyết định này.

- Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng cùng các cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện công tác quản lý và đầu tư xây dựng đối với khu vực phát triển đô thị (chưa hoặc không có Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị) trên địa bàn theo quy hoạch đô thị theo thẩm quyền. Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu phát triển đô thị theo Chương trình phát triển đô thị được duyệt, là một phần trong thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Phối hợp Sở Xây dựng trong công tác nghiên cứu, rà soát, đánh giá, báo cáo và đề xuất các nội dung liên quan trong suốt quá trình thực hiện theo Chương trình phát triển đô thị được duyệt. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển đô thị theo định kỳ.

c) Các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong tổ chức thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng khung đô thị, đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố. Giám sát việc thực hiện theo kế hoạch; phối hợp Sở Xây dựng thường xuyên rà soát và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo sự đồng bộ của các dự án hạ tầng khung với việc thực hiện đầu tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói chung và từng địa phương nói riêng, đáp ứng hiệu quả lộ trình, đảm bảo đồng bộ với việc xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016-2025. Kiến nghị Chính phủ về việc thực hiện đồng bộ các hạ tầng cấp vùng, quốc gia ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các giai đoạn của Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động của (các) Ban quản lý khu vực phát triển đô thị và Sở Xây dựng trong suốt quá trình thực hiện quản lý phát triển đô thị theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Xây dựng, sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát các dự án đầu tư, đảm bảo việc đầu tư phù hợp với định hướng nâng loại đô thị được duyệt đối với các khu vực dự kiến phát triển đô thị theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

- Sở, ngành và đơn vị liên quan: Phối hợp với Sở Xây dựng và địa phương thực hiện công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ chuyên ngành.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các đơn vị thành viên: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện pháp luật; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ, đóng góp thực hiện Chương trình phát triển đô thị.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Thị Hồng Ánh

 

PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Bảng 1.1: Tổng hợp các chỉ tiêu phát triển đô thị lõi đến năm 2020

Chỉ tiêu

Quyết định 1659/QĐ-TTg

2017

2018

2019

Đề xuất 2020

Diện tích sàn nhà ở bình quân

29 (m2/người)

23

25

27

29

Tỷ lệ nhà kiên cố

75%

99,2

99,3

99,4

99,5%

Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị

Tối thiểu 20%

19,1%

19,4%

19,7%

20%

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng

Tối thiểu 20%

17%

18%

19%

20%

Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch

90%

87%

88%

89%

90%

Tiêu chuẩn cấp nước

120(lít/người-ngđ)

140

140

145

150

Lượng nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý

- Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt 80-90% (1).

- Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 60% (2).

- (1)84%.

- (2) 80%.

- (1)86%.

- (2) 85%.

- (1)88%.

- (2) 85%.

- (1)90%.

- (2) 90%.

Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm đạt 100%.

- Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 95%.

(1)

(1)

(1)

Tất cả cơ sở sản xuất mới được kiểm soát, đánh giá tác động môi trường trước khi hoạt động (100%)

Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch

Tối đa 18%

23

22

21

≤ 20%

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt 90% (1).

- Tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100% (2).

 

 

 

- (1): 93%

- (2): 100%

Tỷ lệ chiếu sáng đường chính

100%

98%

99%

100%

100%

Tỷ lệ chiếu sáng ngõ hẻm.

85%

71%

76%

81%

85%

Đất cây xanh đô thị

10 (m2/người)

9,7

10,4

11,2

12

Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị

4-6 (m2/người)

7,4

7,6

7,8

8

 

Bảng 1.2: Tổng hợp chỉ tiêu phát triển các thị trấn đến năm 2020

(Ghi chú: A. Thị trấn Phong Điền; B. Thị trấn Thới Lai; C. Thị trấn Cờ Đỏ; D. Thị trấn Thạnh An; E. Thị trấn Vĩnh Thạnh)

Chỉ tiêu

Quyết định 1659/QĐ-TTg

2017

2018

2019

2020

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Diện tích sàn nhà ở bình quân

29 (m2/người)

25

24,6

24,6

24,5

24,5

26,3

26,1

26,1

26

26

27,7

27,5

27,5

27,5

27,5

29

29

29

29

29

Tỷ lệ nhà kiên cố

75 (%)

95,5

82

84,1

91,2

88,5

95,8

82,6

84,7

91,7

90

96,1

83,2

85,3

92,2

91

96,5

83,8

85,9

92,8

92

Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị

Tối thiểu 20 (%)

9,5

14,5

17

14,5

14

13,5

15,5

18,5

16,5

16

16,5

17

19

18

18

20

20

20,5

20

20

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng

Từ 2 - 5 (%)

4,6

3,5

4,4

4,4

4,4

4,8

3,8

4,7

4,6

4,6

5

4,2

5

5

5

5,2

4,7

5,3

5,4

5,3

Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch

- Đô thị loại IV: 90%.

100

75

79

89

88

100

79

82

93

92

100

83

86

95

94

100

88

91

97

95

- Đô thị loại V: 70%.

Tiêu chuẩn cấp nước

- Đô thị loại IV: 120 lít/người-ngày đêm.

110

110

98

110

105

110

110

98

110

105

120

120

100

115

110

120

120

100

120

110

- Đô thị loại V: 90 lít/người-ngày đêm.

Tiêu chuẩn thoát nước

- Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt 80 - 90%.

71

40

40

55

55

74

45

45

60

60

78

52

52

65

65

80

60

60

70

70

- Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý 60%.

39

40

40

28

28

43

41

42

42

30

47

45

46

46

45

60

60

60

60

60

Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm đạt 100%.

75

90

60

80

80

80

90

70

80

80

85

90

75

85

85

95

95

80

90

90

- Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 95%.

95

80

100

80

80

95

80

100

80

80

98

85

100

85

85

100

90

100

90

90

Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch

- Tối đa 18% đối với đô thị loại IV.

18

23

19

23

23

18

21

19

23

23

17

20

18

22

22

17

18

18

22

22

- Tối đa 25% đối với đô thị loại V.

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt 90%.

95

83

100

80

80

97

88

100

83

83

97

94

100

86

86

100

97

100

90

90

- Tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

95

83

100

80

80

97

85

100

83

82

97

90

100

86

85

100

95

100

90

90

Tỷ lệ chiếu sáng đường chính.

90%

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Tỷ lệ chiếu sáng ngõ hẻm

85%

80

45

50

65

65

85

60

65

70

70

90

70

75

80

80

95

80

85

85

85

Đất cây xanh đô thị

- Đô thị loại IV đạt 7m2/người.

5,8

7

24,5

5,5

5,3

7

7,4

24,7

6

5,3

7,3

7,7

24,7

6,4

5,4

7,5

8

25

7

5,4

- Đô thị loại V đạt 3-4m2/người.

Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị

4 - 6 m2/người

5,4

4,5

4,3

4,3

4,3

5,5

4,7

4,5

4,4

4,4

5,7

4,8

4,7

4,7

4,5

6

5

5

5

4,6

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KHUNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐẤU MỐI ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2030 (CẤP VÙNG)
(Ban hành kèm Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên dự án

Thời gian KC-HT

TỔNG

 

DỰ ÁN CẤP VÙNG

 

I

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

1

Xây dựng các tuyến đường cao tốc theo Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 gồm:

- Tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ;

- Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

2017-2030 

2

Xây dựng tuyến đường cao tốc Sóc Trăng - Cần Thơ - An Giang (từ QL 1 hiện hữu tới Châu Đốc) đoạn qua TP. Cần Thơ dài 50 km từ điểm giao Quốc lộ 1A (Châu Thành A - tỉnh Hậu Giang), điểm cuối giáp QL80 (Thốt Nốt - Tp.Cần Thơ)

2017-2030

3

Đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 đoạn Lộ Tẻ - Rạch Sỏi: điểm đầu tại giao QL91 chạy song song với QL80 và kết thúc tại ranh tỉnh Kiên Giang, đoạn đi qua địa bàn thành phố dài 27,7 km

2017-2020

4

Nâng cấp, mở rộng QL91: Đoạn từ km 000 - Km 7+000 (từ Ngã tư bến xe - Trà Nóc), quy mô đường phố chính cấp II

2017-2020

5

Quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn Ngã 5 cầu Cần Thơ - cảng Cái Cui) với tổng chiều dài 7.286m, quy mô cấp III đồng bằng

2017-2020

6

Nâng cấp quốc lộ 91B, chiều dài khoảng 15,8km

2017-2030

7

Dự án luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu

2017-2030

8

Nâng cấp cụm cảng Cái Cui thành cảng tổng hợp quốc gia

2017-2020

9

Cảng container Thốt Nốt

2017

11

Nhà máy nước sông Hậu 1 giai đoạn 1 đến 2020 công suất 500.000 m3/ngày. Giai đoạn 2 đến 2030 công suất 1.000.000 m3/ngày (phục vụ cho: thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, hành lang Tây sông Hậu và hỗ trợ phía Bắc sông Hậu (Bến Tre, Trà Vinh).

2017-2030

12

Nhà máy tuốc bin khí chu trình hỗn hợp (TBKHH) Ô Môn 3, công suất 3x250MW

2017-2020

13

Nhà máy TBKHH Ô Môn 4, công suất 3x250MW

2017-2020

II

HẠ TẦNG XÃ HỘI

 

1

Trung tâm Văn hóa - Thể thao vùng Đồng bằng sông Cửu Long

2020-2030

2

Trung tâm Thương mại vùng Đồng bằng sông Cửu Long

2017-2020

3

Chợ nông sản đầu mối cấp vùng

2017-2020

4

Chợ thủy sản đầu mối cấp vùng

2021-2025

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KHUNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐẤU MỐI ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2030 (CẤP VÙNG)
(Ban hành kèm Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên dự án

Thời gian KC-HT

Tổng mức đầu tư

Nguồn vốn

NSNN

Vay, viện trợ

Khác

NSTW

NSĐP

TỔNG

91.787.181

11.531.392

8.501.120

22.693.384

49.059.858

B

DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ

 

91.787.181

11.531.392

8.501.120

22.693.384

49.059.858

I

QUY HOẠCH, QUY CHẾ

 

34.887

0

33.460

0

0

1

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị TP. Cần Thơ

2017

1.800

 

1.800

 

 

2

Lập Chương trình phát triển đô thị lõi (5 quận nội thành)

2017

1.200

 

1.200

 

 

3

Lập Hồ sơ khu vực phát triển đô thị lõi (5 quận nội thành)

2017

1.200

 

1.200

 

 

4

Lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cho các thị trấn

2017-2020

1.100

 

1.100

 

 

5

Lập đề án công nhận đô thị cho các thị trấn

2017-2030

10.000

 

10.000

 

 

6

Lập hồ sơ khu vực phát triển đô thị cho các thị trấn có lồng ghép chương trình phát triển từng đô thị

2017-2020

8.500

 

8.500

 

 

7

Rà soát điều chỉnh đồ án quy hoạch chung thành phố Cần Thơ

2018-2020

9.660

 

9.660

 

 

9

Quy hoạch chiếu sáng đô thị thành phố Cần Thơ đến năm 2030

2017

1.427

 

1.427

 

 

II

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

53.650.609

11.331.392

6.715.469

18.101.412

17.502.336

II.1

GIAO THÔNG

 

8.780.366

6.618.489

1.124.877

1.037.000

0

1

Dự án Đường tỉnh 922 (từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ)

2017-2020

1.494.930

1.494.930

 

 

0

2

Tuyến nối Quốc lộ 91 với đường Nam Sông Hậu (giai đoạn 1)

2017-2020

3.060

3.060

 

 

0

3

Dự án xây dựng Đường 1A (lộ giới 47m) đoạn đi qua khu TĐC hiện hữu, phường Hưng Phú, quận Cái Răng

2017-2020

109.428

 

109.428

 

0

4

Dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 921 (tuyến thẳng nối từ Thốt Nốt - cầu Ngã Tư)

2017-2020

656.622

656.622

 

 

0

5

Dự án ĐT 920 (NM. Nhiệt Điện - Thốt Nốt), đường cấp III (Q. Ô Môn, Thốt Nốt)

2017-2030

133.000

133.000

 

 

0

6

Dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 917 (Q. Bình Thủy, H. Phong Điền)

2017-2020

817.882

817.882

 

 

0

7

Dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 918 (Q. Bình Thủy, H. Phong Điền)

2017-2020

1.026.970

1.026.970

 

 

0

8

Dự án nâng cấp cải tạo đường tỉnh 923 (đoạn Vàm Xáng - Phong Điền - Ba Se - QL 61C)

2017-2020

1.104.850

1.104.850

 

 

0

9

Đường Nguyễn Văn cừ nối dài (đoạn từ Mỹ Khánh - TT. Phong Điền) (H. Phong Điền)

2017-2020

1.243.175

1.243.175

 

 

0

10

Dự án ĐT 921 (đoạn nối dài từ TT. Cờ Đỏ - ranh Kiêng Giang) theo tiêu chuẩn đường cấp III

2020-2030

138.000

138.000

 

 

0

11

Tuyến đường trục chính đô thị tại Khu đô thị Nam Cần Thơ (quận Cái Răng)

2020-2030

915.449

 

915.449

 

0

12

Xây dựng Cảng khách Cần Thơ (quận Ninh Kiều)

2020-2030

100.000

 

100.000

 

0

13

Xây dựng các bến - bãi xe bus và điểm đầu cuối tuyến (Các quận, huyện)

2017-2030

700.000

 

 

700.000

0

14

Đầu tư phương tiện xe bus (Các quận, huyện)

2017-2018

332.000

 

 

332.000

0

15

Xây dựng trạm dừng và nhà chờ xe bus (Các quận, huyện)

2017-2030

5.000

 

 

5.000

0

II.2

CẤP NƯỚC

 

6.930.258

0

0

0

6.930.258

1

Cải tạo mở rộng, nâng công suất NMN Cần Thơ 2 từ 52.500 m3/ngđ lên 97.500 m3/ngđ

2017-2020

409.299

 

 

 

409.299

2

Cải tạo mở rộng, nâng công suất NMN Trà Nóc từ 20.000 m3/ngđ lên 40.000 m3/ngđ

2017-2020

169.884

 

 

 

169.884

3

Xây dựng mới NMN Ô Môn 2 (50.000 m3/ngđ năm 2020, 100.000 m3/ngđ năm 2030)

2017-2030

812.273

 

 

 

812.273

4

Xây dựng mới NMN Thốt Nốt 2 (25.000 m3/ngđ năm 2020, 100.000 m3/ngđ năm 2030)

2017-2030

854.970

 

 

 

854.970

5

Tuyến ống truyền tải và phân phối

2017-2030

4.683.832

 

 

 

4.683.832

II.3

THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 

18.851.613

4.712.903

3.000.000

11.138.710

0

1

Thoát nước mưa

2017-2030

8.182.074

 

 

 

 

 

- Lưu vực Ninh Kiều 1 và 2

2017-2030

2.241.713

 

 

 

 

 

- Lưu vực Bình Thủy - Trà Nóc

2017-2020

1.172.991

 

 

 

 

 

- Lưu vực Cái Răng

2017-2030

1.711.885

 

 

 

 

 

- Lưu vực Ô Môn

2017-2030

1.708.279

 

 

 

 

 

- Lưu vực Thốt Nốt

2017-2030

753.985

 

 

 

 

 

- Lưu vực Vĩnh Thạnh

2017-2030

115.169

 

 

 

 

 

- Lưu vực Thạnh An

2017-2030

77.436

 

 

 

 

 

- Lưu vực Cờ Đỏ

2017-2030

95.705

 

 

 

 

 

- Lưu vực Thới Lai

2017-2030

79.840

 

 

 

 

 

- Lưu vực Phong Điền

2017-2030

225.071

 

 

 

 

2

Thoát nước thải (Đã bao gồm cả nhà máy XLNT sinh hoạt cho các lưu vực)

2017-2030

10.580.886

 

 

 

 

 

- Lưu vực thoát nước thải Ninh Kiều - Bình Thủy

2017-2030

3.979.353

 

 

 

 

 

- Lưu vực thoát nước thải Cái Răng

2017-2030

973.959

 

 

 

 

 

- Lưu vực thoát nước thải Trà Nóc

2017-2030

1.166.947

 

 

 

 

 

- Lưu vực thoát nước thải Ô Môn

2017-2030

1.191.872

 

 

 

 

 

- Lưu vực thoát nước thải Thốt Nốt

2017-2030

1.880.614

 

 

 

 

 

- Lưu vực thoát nước thải Phong Điền

2017-2030

711.373

 

 

 

 

 

- Lưu vực thoát nước thải Vĩnh Thạnh

2017-2030

186.389

 

 

 

 

 

- Lưu vực thoát nước thải Thạnh An

2017-2030

56.050

 

 

 

 

 

- Lưu vực thoát nước thải Cờ Đỏ

2017-2030

241.421

 

 

 

 

 

- Lưu vực thoát nước thải Thới Lai

2017-2030

192.908

 

 

 

 

3

Xây mới hệ thống xử lý nước thải cho các cơ sở Y tế thành phố Cần Thơ

2017-2020

88.653

 

88.653

 

 

II.4

CHẤT THẢI RẮN

 

1.398.000

0

515.200

0

882.800

1

Xây dựng khu xử lý CTR tại huyện Thới Lai (thuộc xã Trường Xuân) xử lý CTR sinh hoạt, công nghiệp, bùn thải cho thành phố Cần Thơ

2017-2030

1.398.000

 

515.200

 

882.800

II.5

CẤP ĐIỆN, CHIẾU SÁNG

 

8.389.278

0

200.000

0

8.189.278

1

Đường dây 500kV mạch kép Long Phú - Ô Môn dài 85,1km (đoạn đi trên địa bàn Tp. Cần Thơ là 21,1km)

2017-2030

1.384.253

 

 

 

1.384.253

2

2 đường dây 500KV mạch kép Kiên Lương - Thốt Nốt (120km), Thốt Nốt - Đức Hòa (122km)

2017-2030

3.936.417

 

 

 

3.936.417

3

Nâng công suất trạm biến áp 500/220kV Thốt Nốt và Ô Môn lên 2x600MVA

2017-2020

300.000

 

 

 

300.000

4

2 tuyến đường dây 220KV mạch kép từ trạm 220kV Thốt Nốt 2 đi trạm 220kV Long Xuyên và đi trạm 220kV Cao Lãnh 2 (tổng chiều dài đường dây phần đi trên địa bàn thành phố là 34km).

2017-2020

1.318.609

 

 

 

1.318.609

5

Xây dựng mới trạm 110kV Phong Điền 2x63MVA và nhánh rẽ vào trạm, chiều dài 2x2,5km, dây dẫn AC-240.

2017-2020

200.000

 

 

 

200.000

6

Xây dựng mới trạm 110kV Phước Thới 2x63MVA và nhánh rẽ vào trạm, chiều dài 2x1,0km, dây dẫn AC-240.

2017-2020

180.000

 

 

 

180.000

7

Xây dựng mới trạm 110kV Cái Răng 2x63MVA và nhánh rẽ vào trạm, chiều dài 2x2,5km, dây dẫn AC-240

2017-2020

200.000

 

 

 

200.000

8

Xây mới trạm 110kV Ô Môn 40MVA và nhánh rẽ mạch kép 2x3km, đấu nối vào đường dây 110kV Ô Môn - Thốt Nốt 2.

2017-2020

210.000

 

 

 

210.000

9

Xây mới trạm 110kV Vĩnh Thạnh 40MVA và nhánh rẽ mạch kép 2x1km, đấu nối vào đường dây 110kV Rạch Giá 2 - Ngã Ba Lộ Tẻ.

2017-2020

180.000

 

 

 

180.000

10

Xây mới trạm 110kV KCN Thốt Nốt 40MVA và nhánh rẽ mạch kép 2x1km, đấu nối vào đường dây 110kV Thốt Nốt 2 - Ngã Ba Lộ Tẻ - Long Xuyên.

2017-2020

180.000

 

 

 

180.000

11

Hoàn thiện lưới điện chiếu sáng đường chính và ngõ hẻm khu vực đô thị lõi

2017-2030

300.000

 

200.000

 

100.000

II.6

CÂY XANH, CÔNG VIÊN

 

1.186.760

0

161.760

0

1.025.000

1

Công viên thành phố và hệ thống cây xanh mặt nước không gian mở

2017-2030

325.000

 

 

 

325.000

2

Vườn ươm phía Bắc quận Thốt nốt

2017-2030

700.000

 

 

 

700.000

3

Cây xanh đường chính đô thị

2017-2030

161.760

 

161.760

 

 

II.7

NHÀ TANG LỄ

 

775.000

0

300.000

0

475.000

1

Xây dựng 06 nhà tang lễ phục vụ đô thị đến năm 2020

2017-2020

525.000

 

200.000

 

325.000

2

Xây dựng nghĩa trang trên địa bàn thành phố theo quy hoạch, quy mô 140 ha

2017-2020

250.000

 

100.000

 

150.000

II.8

NÂNG CẤP ĐÔ THỊ

 

7.339.334

0

1.413.632

5.925.702

0

1

Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

2017-2022

7.339.334

 

1.413.632

5.925.702

 

III

HẠ TẦNG XÃ HỘI

 

35.383.685

200.000

1.752.191

4.591.972

28.839.522

III.1

NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ

 

10.003.512

0

0

0

10.003.512

1

Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, đô thị kiểu mẫu

2017-2030

10.003.512

0

 

0

10.003.512

III.2

GIÁO DỤC

 

2.755.754

200.000

245.244

1.050.000

1.260.510

1

Trường ĐH Kiến trúc - Xây dựng

2017-2030

500.000

 

 

300.000

200.000

2

Trường ĐH Luật

2017-2030

500.000

 

 

300.000

200.000

3

Trường ĐH Ngoại Ngữ

2017-2030

500.000

 

 

300.000

200.000

4

Đại học ĐBSCL

2017-2030

500.000

 

 

 

500.000

5

Viện Công nghệ sinh học

2017-2020

200.000

200.000

 

 

 

6

Nâng cấp Cao đng Nghề Cần Thơ

2017-2020

55.487

 

55.487

 

 

7

Nâng cấp Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ thành Đại học Kinh tế - Kỹ thuật nông nghiệp

2017-2020

89.757

 

89.757

0

 

8

Nâng cấp trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ thành trường ĐH Điều dưỡng - Y tế Cấn Thơ

2017-2030

200.000

 

50.000

150.000

 

9

Trường trung cấp Nghề khu vực ĐBSCL (nâng cấp 1 trong 3 trường trung cấp nghề của TP)

2017-2020

50.000

 

50.000

 

 

10

Trường trung cấp nghề tại các quận, huyện (Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh)

2017-2020

160.510

 

 

 

160.510

III.3

Y TẾ

 

5.072.927

0

948.955

3.541.972

582.000

1

Bệnh viện Phụ sản thành phố (250 giường)

2017-2020

342.000

 

 

 

342.000

2

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ, quy mô 200 giường

2017-2020

149.784

 

149.784

0

 

3

Bệnh viện chuyên khoa Nội tiết (quy mô 50 giường)

2017-2020

100.000

 

 

 

100.000

4

Bệnh viện Ung bướu thành phố (quy mô 500 giường)

2017-2030

1.320.000

 

132.000

1.188.000

0

5

Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ, quy mô 300 giường

2017-2020

500.000

 

50.000

450.000

 

6

Bệnh viện Răng hàm mặt Cần Thơ, quy mô 50 giường

2017-2020

75.000

 

7.500

67.500

 

7

Bệnh viện điều dưỡng và chăm sóc người già (100 giường)

2017-2020

140.000

 

 

 

140.000

8

Dự án Mua sắm Trang thiết bị Bệnh viện Lao và bệnh viện phổi

2017-2020

79.410

 

79.410

 

 

9

Dự án Mua sắm Trang thiết bị Bệnh viện Nhi đồng TP

2017-2020

288.770

 

288.770

 

 

10

Xây dựng Trung tâm Sức khỏe sinh sản thành phố Cần Thơ

2017-2020

41.491

 

41.491

 

 

11

Trung tâm Y tế kỹ thuật cao

2017-2030

2.000.000

 

200.000

1.800.000

 

12

Dự án Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện phụ sản Cần Thơ (WB)

2017-2020

13.081

 

 

13.081

 

13

Dự án Quản lý chất thải rắn y tế Bệnh viện lao phổi Cần Thơ (WB)

2017-2020

23.391

 

 

23.391

 

III.4

VĂN HÓA - TDTT

 

2.354.992

0

444.992

0

1.910.000

1

Hạ tầng nội bộ khu liên hợp thể dục thể thao

2017-2030

24.500

 

24.500

 

 

2

Cụm hồ bơi có mái che

2017-2030

254.000

 

254.000

 

 

3

Nhà văn hóa Thanh niên TP. Cần Thơ

2017-2030

80.000

 

80.000

 

 

4

Trung tâm văn hóa Tây Đô

2017-2030

1.910.000

 

 

 

1.910.000

5

Khu tưởng niệm cố soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền

2017-2020

36.492

 

36.492

 

 

6

Nhà văn hóa Thiếu nhi TP. Cần Thơ

2017-2030

50.000

 

50.000

 

 

III.5

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

 

15.196.500

0

113.000

0

15.083.500

1

Trung tâm dịch vụ du lịch đô thị và hạ tầng đô thị phục vụ phát triển du lịch

2017-2025

1.000.000

 

100.000

 

900.000

2

Đô thị du lịch sinh thái Phong Điền

2017-2030

2.383.500

 

 

 

2.383.500

3

Các dự án khách sạn 5 sao

2017-2030

2.400.000

 

 

 

2.400.000

4

Dự án du lịch sinh thái sông nước Cồn Sơn

2017-2030

1.360.000

 

 

 

1.360.000

5

Dự án phát triển du lịch và dịch vụ vui chơi giải trí Cồn Âu

2017-2030

5.250.000

 

 

 

5.250.000

6

Dự án du lịch sinh thái cộng đồng cù lao Tân Lộc

2017-2025

850.000

 

 

 

850.000

7

Trung tâm Dịch vụ du lịch đô thị Nam Cần Thơ

2017-2030

1.890.000

 

 

 

1.890.000

8

Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng

2017-2020

63.000

 

13.000

 

50.000

IV

DỰ ÁN KHÁC

 

2.718.000

0

0

0

2.718.000

1

Khu công nghệ thông tin tập trung

2017-2025

540.000

 

 

 

540.000

2

Trung tâm Logistic

2017-2030

2.178.000

 

 

 

2.178.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2173/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2173/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2017
Ngày hiệu lực18/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2173/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2173/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Cần Thơ 2015 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2173/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Cần Thơ 2015 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2173/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thị Hồng Ánh
        Ngày ban hành18/08/2017
        Ngày hiệu lực18/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2173/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Cần Thơ 2015 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2173/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Cần Thơ 2015 2020

           • 18/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực