Quyết định 2173/QĐ-UBND

Quyết định 2173/QĐ-UBND năm 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2173/QĐ-UBND 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học tỉnh Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2173/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1207/TTr-SGDĐT ngày 02 tháng 7 năm 2018 về việc đề nghị Ban hành Quyết định Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; bao gồm ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày tổng kết năm học, các kỳ thi học sinh giỏi, các kỳ thi và xét tốt nghiệp, ngày nghỉ Tết Âm lịch, các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ khác và thời gian nghỉ hè được quy định như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày tổng kết năm học, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở, thời gian thi Trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (có phụ lục kèm theo).

2. Ngày nghỉ Tết âm lịch, các ngày nghỉ lễ khác:

- Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ Tết Âm lịch 14 ngày: từ ngày 31 tháng 01 năm 2019 đến ngày 14 tháng 02 năm 2019 (từ ngày 26 tháng 12 năm Mậu Tuất đến Mùng 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

- Các ngày nghỉ lễ khác được thực hiện theo quy định của Luật Lao động, chung đối với cán bộ, công chức và người lao động, cụ thể như sau: nghỉ Tết Dương lịch (01 tháng 01 năm 2019); ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 Kỷ Hợi, tức ngày 14 tháng 4 năm 2019); ngày Chiến thắng (30 tháng 4 năm 2019); ngày Quốc tế Lao động (ngày 01 tháng 5 năm 2019) và ngày Quốc khánh (02 tháng 9 năm 2018). Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

3. Thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học:

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè; Thời gian nghỉ hè trong năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm: thời gian nghỉ xen kẽ giữa kỳ; thời gian nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Luật lao động; thời gian nghỉ tết nhiều hơn quy định của Bộ Luật lao động).

Điều 2. Quy định về một số mốc thời gian khác trong năm học

1. Các kỳ thi chọn học sinh giỏi:

- Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh dự thi quốc gia vào ngày 02 tháng 10 năm 2018;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh khối 12 vào ngày 11 tháng 12 năm 2018;

- Thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 10 và khối 11 vào ngày 05 tháng 3 năm 2019;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh khối 9; thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 8 (cả lớp nguồn) vào ngày 19 tháng 3 năm 2019;

2. Thời gian tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 quy định cụ thể như sau:

- Cấp mầm non, cấp tiểu học tuyển sinh vào lớp 1, cấp trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2019.

- Cấp trung học phổ thông:

+ Thi vào THPT Chuyên Lê Quý Đôn:

Ngày thi: 30, 31 tháng 5 năm 2019 và 01 tháng 6 năm 2019;

Môn thi: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.

+ Thi vào THPT công lập:

Ngày thi: ngày 12, 13 tháng 6 năm 2019;

Môn thi: Ngữ Văn, Toán và Tiếng Anh.

- Giáo dục thường xuyên, trường Dân tộc nội trú tỉnh, các trường THPT Tư thục và trường THCS-THPT ở huyện Côn Đảo: tuyển sinh theo hình thức xét tuyển; hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2019.

3. Thời gian hoàn thành việc tuyển dụng viên chức giáo dục cho năm học 2019-2020 là ngày 30 tháng 5 năm 2019.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện:

1. Trong trường hợp đặc biệt, theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học, thời gian kéo dài năm học và điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 cho phù hợp.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về:

- Thời gian tổ chức các kỳ thi, hội thi khác trong năm theo quy định hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo.

- Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

- Báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh:

+ Tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2018-2019, trước ngày 10 tháng 9 năm 2018;

+ Báo cáo sơ kết học kỳ 1 trước ngày 31 tháng 01 năm 2019;

+ Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2018-2019 trước ngày 25 tháng 6 năm 2019;

+ Báo cáo về những quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (để báo cáo);
- TTr.TT, TTr.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- CVP. UBND tỉnh;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Hội Cựu Giáo chức tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Thông

 

Ban hành kèm theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Về khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Các cấp học

Ngày tựu trường

Ngày thực học

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Tổng kết năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1. Mầm non

13/8/2018

20/8/2018

05/9/2018

13/8/2018 đến 30/12/2018 (20 tuần): 18 tuần thực học; 1 ngày nghỉ cuối học kỳ (29/12/2018); 1 tuần tựu trường; thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

31/12/2018 đến 26/5/2019 (21 tuần); 17 tuần thực học; 2 tuần nghỉ Tết Âm lịch; thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 24/5 đến 31/5/2019

 

2. Tiểu học

13/8/2018

20/8/2018

05/9/2018

13/8/2018 đến 30/12/2018 (20 tuần): 18 tuần thực học; 1 tuần tựu trường; 1 tuần nghỉ cuối học kỳ (24/12/2018 đến 30/12/2018); học sinh nghỉ, giáo viên làm hồ sơ sổ sách, bồi dưỡng chuyên môn.

31/12/2018 đến 26/5/2019 (21 tuần): 17 tuần thực học; 2 tuần nghỉ Tết Âm lịch; 1 tuần nghỉ giữa học kỳ (từ 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019); thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 24/5 đến 31/5/2019

Xét công nhận “Hoàn thành chương trình Tiểu học” trước ngày 30/5/2019.

3. THCS và THPT

13/8/2018

20/8/2018

05/9/2018

13/8/2018 đến 30/12/2018 (20 tuần): 19 tuần thực học, kể cả kiểm tra học kỳ; 1 tuần tựu trường.

31/12/2018 đến 26/5/2019 (21 tuần): 18 tuần thực học; 2 tuần nghỉ Tết Âm lịch; thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 24/5 đến 31/5/2019

- THCS: xét công nhận tốt nghiệp trước ngày 30/5/2019.

- THPT: thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn riêng của Bộ.

4. GDTX (THCS và THPT)

27/8/2018

03/9/2018

05/9/2018

27/8/2018 đến 30/12/2018 (18 tuần): 16 tuần thực học; 1 tuần tựu trường; 1 ngày nghỉ cuối học kỳ (29/12/2018); thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

31/12/2018 đến 19/5/2019 (20 tuần): 16 tuần thực học; 2 tuần nghỉ Tết Âm lịch; thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019

- THCS: xét công nhận tốt nghiệp trước ngày 30/5/2019.

- THPT: thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn riêng của Bộ.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2173/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2173/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2018
Ngày hiệu lực09/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2173/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2173/QĐ-UBND 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học tỉnh Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2173/QĐ-UBND 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học tỉnh Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2173/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýĐặng Minh Thông
        Ngày ban hành09/08/2018
        Ngày hiệu lực09/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2173/QĐ-UBND 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học tỉnh Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2173/QĐ-UBND 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học tỉnh Vũng Tàu

           • 09/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực