Quyết định 2173/QĐ-UBND

Quyết định 2173/QĐ-UBND năm 2008 về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2173/QĐ-UBND chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2173/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh;
Xét ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 948/STP-VB ngày 07 tháng 4 năm 2008 và ý kiến của các cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 09 tháng 5 năm 2008 do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2008 gồm 77 văn bản (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2.

1. Phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, là: 346.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi sáu triệu đồng) và kinh phí xây dựng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2008 là: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Tổng kinh phí phê duyệt là: 351.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi mốt triệu đồng), được bố trí từ ngân sách hàng năm của thành phố và ngoài kinh phí khoán của các cơ quan.

2. Đối với những văn bản quy phạm pháp luật được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ngoài Phụ lục kèm theo Quyết định này, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất kinh phí theo định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính.

Sở Tư pháp tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt bổ sung kinh phí 6 tháng một lần.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tiếp tục cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chương trình lập quy năm 2007 đã được phê duyệt theo Quyết định số 3760/QĐ-UBND và cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 được phê duyệt theo Quyết định này cho Sở Tư pháp để thống nhất quản lý; đồng thời hướng dẫn các cơ quan thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm thanh toán kinh phí cho cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản theo định mức được duyệt và kết quả thực hiện.

Điều 3.

1. Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng kế hoạch, thời gian và sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung, chế độ đã quy định.

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này và báo cáo tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 


PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI TRONG NĂM 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: đồng

STT

Hình thức văn bản

Nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

Kinh phí hỗ trợ

Ghi chú (cơ quan đề xuất)

1

Quyết định

Ban hành bảng giá biểu thu viện phí ngoài các danh mục quy định tại Thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995 và Thông tư số 03/2006/ TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/01/2006

Sở Y tế

Sở Tài chính; Sở LĐ-TB và XH

Quý II/2008

5.000.000

Sở Y tế

2

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 132/2006/QĐ-UB ngày 05/9/2006 của UBND TP ban hành quy trình tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố

Thanh tra TP

Văn phòng Tiếp công dân TP

Quý III/2008

5.000.000

Thanh tra TP

3

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 24/4/2007 của UBND TP ban hành các biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố

Thanh tra TP

Văn phòng Tiếp công dân TP

Quý IV/2008

5.000.000

Thanh tra TP

4

Quyết định

Quy định về lắp đặt mới, cải tạo và quản lý hệ thống đèn chiếu sáng dân lập trên địa bàn thành phố (Thay thế Quyết định số 11/2003/ QĐ-UB ngày 23/01/2003 của UBND TP)

Sở Giao thông - Công chính

Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Công nghiệp; Công ty Điện lực TP.HCM

Quý II/2008

5.000.000

Sở Giao thông - Công chính

5

Quyết định

Quy định tạm thời về công tác kiểm định cầu đường bộ khu vực TPHCM (thay thế Quyết định số 24/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003 của UBND TP)

Sở Giao thông - Công chính

Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II/2008

5.000.000

Sở Giao thông - Công chính

6

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 114/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2004 về quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

Lực lượng TNXP, Sở Tư pháp, UBND quận, huyện

Quý III/2008

5.000.000

UBND quận 3

7

Quyết định

Quy định về vận chuyển khách du lịch tham quan bằng xe buýt trên địa bàn thành phố

Sở Giao thông - Công chính

Sở Tư pháp; Sở Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý III/2008

5.000.000

Sở Giao thông - Công chính

8

Quyết định

Quy định về hoạt động đối với phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè hoạt động trên đường thủy nội địa

Sở Giao thông - Công chính

Công an TP; Sở Tư pháp

Quý III/2008

5.000.000

Sở Giao thông - Công chính; Công an TP

9

Quyết định

Ban hành mức thu phí qua đò đối với hoạt động tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố

Sở Giao thông - Công chính

Sở Tài chính; Sở Tư pháp

Quý II/2008

5.000.000

Sở Giao thông - Công chính

10

Chỉ thị

Chỉ thị thực hiện Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

Sở Giao thông - Công chính

Sở NN và PTNT; Sở Xây dựng; Sở KH - ĐT

Quý IV/2008

2.000.000

Sở Giao thông - Công chính

11

Chỉ thị

Chỉ thị thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố

Sở Giao thông - Công chính

Sở NN và PTNT; Sở KH - ĐT; TCT Cấp nước Sài Gòn

Quý IV/2008

2.000.000

Sở Giao thông - Công chính

12

Quyết định

Ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của Thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành; UBND các quận huyện; cơ quan, đơn vị trực thuộc TP

Quý II/2008

5.000.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13

Quyết định

Ban hành kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2008

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện; cơ quan, đơn vị trực thuộc TP

Quý II/2008

5.000.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

14

Quyết định

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi tiêu đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước đến 2010

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15

Chỉ thị

Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành; UBND các quận huyện; các TCT trực thuộc TP

Quý III/2008

2.000.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11/8/2003 về quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố đến năm 2010

Sở Thương mại

UBND các quận, huyện; Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Quý II/2008

5.000.000

Sở Thương mại

17

Chỉ thị

Tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn trong đám cháy và một số trường hợp khác trên địa bàn thành phố

Sở Cảnh sát PC&CC

Sở Tư pháp; Văn phòng HĐND và UBND TP

Quý II/2008

2.000.000

Sở Cảnh sát PC&CCTP

18

Quyết định

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND TP “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP HCM”

Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp

Quý II/2008

5.000.000

Sở Xây dựng, UBND quận Gò Vấp

19

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Xây dựng Sở Xây dựng với Thanh tra Xây dựng quận, huyện, phường, xã, thị trấn

Sở Xây dựng

UBND các quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

Sở Xây dựng

20

Chỉ thị

Chấn chỉnh, xử lý tình hình sang nhượng, mua bán phiếu tái định cư; hồ sơ đền bù, chuyển nhượng trái phép quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND quận, huyện

Quý II/2008

2.000.000

Sở Xây dựng

21

Chỉ chị

Quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Quý II/2008

2.000.000

Sở Xây dựng

22

Chỉ chị

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

Sở KH - ĐT; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; UBND quận, huyện

Quý II/2008

2.000.000

Sở Xây dựng

23

Quyết định

Ban hành quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

Sở KH - ĐT; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; UBND quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

Sở Xây dựng

24

Quyết định

Ban hành quy định về quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài và chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

Sở KH - ĐT; Sở Tài chính; Cục Thuế TP; các BQL dự án trực thuộc UBND TP; các Tổng Công ty; UBND quận, huyện

Quý IV/2008

5.000.000

Sở Xây dựng

25

Chỉ thị

Sửa đổi, bổ sung Chỉ thị số 24/2004/CT-UB ngày 31/8/2004 của UBND TP về đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư dành cho việc tái định cư trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

Sở KH-ĐT; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Cục thuế TP; UBND quận, huyện

Quý II/2008

2.000.000

Sở Xây dựng

26

Quyết định

Ban hành quy hoạch, quy định về xây dựng các công trình ngầm

Sở Xây dựng

Sở TN và MT; Sở QH - KT

Quý IV/2008

5.000.000

UBND quận 3

27

Quyết định

Quy định về công tác kiểm tra sau khi cấp giấy phép xây dựng và các biện pháp ngăn chặn, đình chỉ hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Sở Xây dựng

UBND quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

UBND quận 5

28

Nghị quyết của HĐND

Về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2008

Sở Tài chính

 

Quý II/2008

5.000.000

Sở Tài chính

29

Quyết định

Về giao dự toán ngân sách năm 2008 chỉ tiêu thu chi

Sở Tài chính

 

Quý II/2008

5.000.000

Sở Tài chính

30

Quyết định

Về quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố

Sở Tài chính

UBND quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

Sở Tài chính

31

Quyết định

Về bồi thường đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, thu tiền sử dụng đất và khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp trên địa bàn thành phố

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế TP

Quý II/2008

5.000.000

Sở Tài chính

32

Quyết định

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II/2008

5.000.000

Sở Tài chính

33

Quyết định

Ban hành quy chế định mức xe chuyên dùng của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Sở Tài chính

Các sở, ngành

Quý II/2008

5.000.000

Sở Tài chính

34

Quyết định

Phương án hạ tải đối với phương tiện vận tải, khai thác khoáng sản trên đường thủy nội địa, chở hàng quá trọng tải cho phép; xử lý triệt để phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo điều kiện kinh doanh, điều kiện hành nghề

Sở Giao thông - Công chính

Công an TP

Quý II/2008

5.000.000

Công an TP

35

Quyết định

Quy định về thành lập và một số chế độ, chính sách, trang bị, phương tiện làm việc của lực lượng bảo vệ dân phố

Công an thành phố

Sở Nội vụ; Sở LĐ-TB và XH; Sở Tài chính; UBND các quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

Công an TP

36

Quyết định

Quy định về phòng, chống bệnh dại ở động vật và quản lý chó mèo nuôi trên địa bàn thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện

Quý III/2007

5.000.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

37

Quyết định

Quy định về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi (thay thế Quyết định số 3522/QĐ-UB-KT ngày 30/7/1996 của UBND TP)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

38

Quyết định

Quy định kiểm tra, chứng nhận chất lượng thực phẩm rau, củ, quả và sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

39

Chỉ thị

Phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện

Quý II/2008

2.000.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

40

Chỉ thị

Phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2008

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện

Quý II/2008

2.000.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

41

Quyết định

Về ban hành Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2007 – 2010

Sở Bưu chính, Viễn Thông

 

Quý III/2008

5.000.000

Sở Bưu chính, Viễn Thông

42

Quyết định

Về phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Thành phố đoạn 2008 - 2010

Sở Bưu chính, Viễn Thông

 

Quý II/2008

5.000.000

Sở Bưu chính, Viễn Thông

43

Quyết định

Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm thành phố giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn 2020

Sở Bưu chính, Viễn Thông

 

Quý II/2008

5.000.000

Sở Bưu chính, Viễn Thông

44

Quyết định

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Sở Bưu chính, Viễn Thông

Sở Bưu chính, Viễn Thông

 

Quý II/2008

5.000.000

Sở Bưu chính, Viễn Thông

45

Quyết định

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về danh mục vị trí công tác và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 27/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; quy định về tuyển dụng cán bộ công chức công khai

Sở Nội vụ

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

46

Quyết định

Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan làm nhiệm vụ cấp phép đăng ký kinh doanh, đầu tư

Sở Nội vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

47

Nghị quyết, Quyết định

Triển khai thực hiện Đề án Thí điểm chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X và Kết luận số 15-KL/TW ngày 18/10/2007 của Bộ Chính trị

Sở Nội vụ

Viện Kinh tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

48

Quyết định

Phương án kiện toàn và sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố, quận - huyện theo các Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ phù hợp với đặc thù của Thành phố

Sở Nội vụ

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

49

Quyết định

Giải pháp đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước trong các lĩnh vực theo hướng mỗi việc do một ngành, một cấp thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp với năng lực của cấp được phân cấp, ủy quyền

Sở Nội vụ

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

50

Quyết định

Chuẩn hóa mô hình áp dụng cơ chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố

Sở Nội vụ

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

51

Quyết định

Quy định về thực hiện thanh tra công vụ trên địa bàn thành phố

Sở Nội vụ

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện

Quý IV/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

52

Quyết định

Cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố

Sở Nội vụ

Các sở, ngành có liên quan

Quý IV/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

53

Quyết định

Về phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo và Dân tộc

Sở Nội vụ

Ban Tôn giáo và Dân tộc

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

54

Quyết định

Về phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Nam

Sở Nội vụ

Ban Quản lý Khu Nam

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

55

Quyết định

Về phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố

Sở Nội vụ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông - Công chính

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

56

Quyết định

Về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Nội vụ

Sở Y tế

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

57

Quyết định

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội thành phố

Sở Nội vụ

Sở Văn hóa và Thông tin; Sở LĐ-TB và XH

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

58

Quyết định

Về ban hành chế độ phụ cấp ưu đãi đối với các Ban quản lý đặc thù thuộc UBND thành phố

Sở Nội vụ

Sở Tài chính

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

59

Quyết định

Về ban hành Quy chế điều động, miễn nhiệm và cho thôi việc đối với cán bộ, công chức phường - xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp, UBND quận, huyện

Quý III/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

60

Quyết định

Về quy định tổ chức bộ máy và Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp, UBND quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

61

Quyết định

Về ban hành Quy định mức phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo, kế toán trưởng, kế toán đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận, huyện

Sở Nội vụ

Sở Tài chính; Sở Tư pháp, UBND quận, huyện

Quý III/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

62

Quyết định

Về quy định chế độ khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường, xã, thị trấn

Sở Nội vụ

Sở Tài chính; Sở Tư pháp, UBND quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

63

Quyết định

Về quy định tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế thành phố về công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Thành phố

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp, UBND quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

64

Quyết định

Về ban hành Quy định thủ tục hành chính tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức thuộc chức năng tham mưu của Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp

Quý II/2008

5.000.000

Sở Nội vụ

65

Chỉ thị

Triển khai thực hiện Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

Quý II/2008

2.000.000

UBND quận 7

66

Quyết định

Về ủy quyền cho thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, Tổng Công ty 90 thuộc Thành phố quyết định cho phép cán bộ, công chức, nhân viên ra nước ngoài về việc riêng

Sở Nội vụ

UBND các quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

UBND quận Tân Phú

67

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện các giải pháp thúc đẩy đầu tư nước ngoài

Sở Nội vụ

Sở KH - ĐT; Sở TM; Sở Tài chính; Sở Công nghiệp

Quý III/2008

5.000.000

UBND quận 7

68

Quyết định

Ban hành Quy định về quy trình phối hợp giải quyết liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp kinh doanh trên địa bàn thành phố (thay thế Quyết định số 236/2004/QĐ-UB ngày 14/10/2004 của UBND TP)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tư pháp

Quý II/2008

5.000.000

UBND quận 4

69

Quyết định

Quy chế về công tác lưu trữ tập trung đối với hồ sơ nhà, đất tại quận, huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Xây dựng; UBND quận, huyện

Quý IV/2008

5.000.000

UBND huyện Bình Chánh

70

Quyết định

Quy định về quản lý kiến trúc và quy hoạch tại các điểm dân cư nông thôn

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Sở Xây dựng; Sở NN và PTNT; UBND các quận, huyện

Quý II/2008

5.000.000

UBND huyện Bình Chánh

71

Quyết định

Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, trình duyệt và ban hành quy hoạch tỷ lệ 1/500 và thiết kế đô thị

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Sở Xây dựng

Quý II/2008

5.000.000

UBND quận 5

72

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 228/2004/QĐ-UB quy định mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực trên địa bàn thành phố

Sở Tư pháp

Sở Tài chính

Quý II/2008

5.000.000

UBND quận Tân Bình

73

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 246/2003/QĐ-UB ngày 06/11/2003 ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy

Sở Tư pháp

Sở LĐ-TB và XH, Công an TP, Lực lượng TNXP

Quý II/2008

5.000.000

Sở Tư pháp

74

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp về việc xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân sau khi có kết luận thanh tra

Sở Tư pháp

Thanh tra TP, VP Tiếp công dân TP

Quý III/2008

5.000.000

Sở Tư pháp

75

Quyết định

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP

Sở Tư pháp

Sở Tài chính

Quý IV/2008

5.000.000

UBND quận 5, Tân Bình

76

Chỉ thị

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Sở Tư pháp

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quý II/2008

2.000.000

UBND huyện Hóc Môn

77

Chỉ thị

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ

Quý III/2008

2.000.000

UBND TP chỉ đạo tại Báo cáo 106/BC-UBND ngày 03/12/2007

 

 

Tổng cộng: 77 văn bản

346.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi sáu triệu đồng)

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2173/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2173/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực20/05/2008
Ngày công báo01/06/2008
Số công báoSố 47
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2173/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2173/QĐ-UBND chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2173/QĐ-UBND chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2008
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2173/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành20/05/2008
        Ngày hiệu lực20/05/2008
        Ngày công báo01/06/2008
        Số công báoSố 47
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2173/QĐ-UBND chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2008

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2173/QĐ-UBND chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2008

           • 20/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực