Quyết định 2177/QĐ-UBND

Quyết định 2177/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2177/QĐ-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2177/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 155/TTr-CAT-PV11 ngày 24/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an; 
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công thương;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- TT UBMTTQ VN tỉnh;
- Cơ quan Trung ương trên địa bàn Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn thể tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CATPV11, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên)

Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 (gọi tắt Luật số 14/2017/QH14); UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật số 14/2017/QH14 kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật số 14/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đồng thời phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

b) Việc triển khai thi hành phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/7/2018 thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật

a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công thương và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật số 14/2017/QH14 và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và Nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

b) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, cấp phát tài liệu, phổ biến Luật số 14/2017/QH14 và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an toàn tỉnh và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép trang bị, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của ngành công an.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của Luật số 14/2017/QH14 và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, cấp phát tài liệu phổ biến Luật số 14/2017/QH14 và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho các tổ chức, đơn vị kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật số 14/2017/QH14 và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, không vi phạm pháp luật. Tập trung tuyên truyền sâu rộng về các hành vi bị nghiêm cấm và các trường hợp được nổ súng khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật số 14/2017/QH14 và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn tỉnh và nội bộ cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát văn bản pháp luật

a) Nội dung: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật số 14/2017/QH14 gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) trước ngày 20/11/2017.

b) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh).

c) Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2017

4. Tham gia xây dựng văn bản thi hành Luật

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, gồm:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật số 14/2017/QH14.

- Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật số 14/2017/QH14.

- Thông tư quy định về biểu mẫu, quy trình cấp phép và xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

- Thông tư quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Thời gian hoàn thành: Theo yêu cầu của Bộ Công an.

b) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 14/2017/QH14, gồm:

- Nghị định của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

- Thông tư hướng dẫn về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương.

Thời gian hoàn thành: Theo yêu cầu của Bộ Công thương.

c) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 14/2017/QH14 thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, gồm:

- Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật số 14/2017/QH14 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

- Thông tư quy định việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Thời gian hoàn thành: Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

5. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho lãnh đạo, cán bộ và người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

b) Phân công thực hiện:

- Công an tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là cán bộ chủ chốt Công an các cấp, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép trang bị, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an để nâng cao nhận thức và thực hiện đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Ngành.

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Ngành.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

6. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

a) Công an tỉnh

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý.

- Tiếp tục quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình.

- Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

c) Sở Công thương

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Ngành mình.

- Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương.

d) Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

7. Kinh phí triển khai thi hành Luật

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Các sở, ban, ngành được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

c) Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật số 14/2017/QH14 được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

d) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ; kinh phí bảo đảm cho việc quản lý, cấp giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện; khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Luật số 14/2017/QH14 trong phạm vi quản lý. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ và Bộ Công an theo quy định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2177/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2177/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2177/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2177/QĐ-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2177/QĐ-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2177/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Hữu Thế
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2177/QĐ-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2177/QĐ-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Phú Yên

           • 06/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực