Quyết định 2180/QĐ-UBND

Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2014 công bố ranh giới vùng khai thác thủy sản ven bờ tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2014 công bố ranh giới vùng khai thác thủy sản ven bờ tỉnh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2180/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ RANH GIỚI VÙNG KHAI THÁC THỦY SẢN VEN BỜ TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân trên các vùng biển;

Trên cơ sở Bản Thỏa thuận ký ngày 29/5/2014 giữa UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Đà Nẵng; Bản Thỏa thuận ký ngày 30/5/2014 giữa UBND tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 180/TTr-SNN&PTNT ngày 20/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố vùng khai thác thủy sản ven bờ tỉnh Quảng Nam là vùng biển được giới hạn bởi đường bờ biển tỉnh Quảng Nam và các đoạn thẳng nối liền tuần tự các điểm có tọa độ như sau:

Điểm QNa - QNg 01: Vĩ độ 15° 23’ 44” N, Kinh độ 108° 44’ 05” E;

Điểm QNa - QNg 02: Vĩ độ 15° 28’ 40” N, Kinh độ 108° 46’ 24” E;

Điểm QNa - QNg 03: Vĩ độ 15° 33’ 56” N, Kinh độ 108° 57’ 06” E;

Điểm QNa - ĐNa 02: Vĩ độ 16° 05’ 12” N, Kinh độ: 108° 25’ 51” E;

Điểm QNa - ĐNa 01: Vĩ độ 15° 58’ 02” N, Kinh độ: 108° 17’ 18” E.

Việc thiết lập vùng đệm (vùng khai thác thủy sản chung) trong vùng khai thác thủy sản ven bờ tại vùng biển tiếp giáp với tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng thực hiện theo nội dung của các Bản Thỏa thuận đã ký kết.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển tổ chức triển khai thực hiện quản lý vùng khai thác thủy sản ven bờ của tỉnh theo quy định pháp luật và nội dung các Bản Thỏa thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ven biển; Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP;
- Lưu: VT, NC, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2180/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2180/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực11/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2180/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2014 công bố ranh giới vùng khai thác thủy sản ven bờ tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2014 công bố ranh giới vùng khai thác thủy sản ven bờ tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2180/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành11/07/2014
        Ngày hiệu lực11/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2014 công bố ranh giới vùng khai thác thủy sản ven bờ tỉnh Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2014 công bố ranh giới vùng khai thác thủy sản ven bờ tỉnh Quảng Nam

            • 11/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực