Quyết định 2186/QĐ-BTP

Quyết định 2186/QĐ-BTP về Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2186/QĐ-BTP 2018 thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Việt Nam


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2186/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Thủ trưởng các tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (để báo cáo);
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Bộ, cơ qua
n ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; (để phối hợp)
- Tòa án nhân dân tối cao;
(để phối hợp)
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
(để phối hợp)
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (để phối hợp)
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
(để phối hợp)
- Hội Luật gia Việt Nam;
(để phối hợp)
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
(để phối hợp)
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
(để phối hợp)
- Các Thứ trư
ng;
- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, TĐKT, PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, tiếp tục triển khai có hiệu quả quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật), Bộ Tư pháp phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 đối với các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu hút sự tham gia, hưởng ứng đông đảo hơn của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân trong các hoạt động nhân Ngày Pháp luật, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ, toàn diện Ngày Pháp luật trong cả nước thường xuyên, liên tục, thiết thực và hiệu quả với các hoạt động, chđề phù hợp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm được dư luận quan tâm, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật;

- Tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả sau 05 năm triển khai; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong hưng ng, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai phong trào thi đua phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của từng bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị;

- Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện đợt thi đua, công tác khen thưởng với tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật trong cả nước; việc khen thưởng phải chính xác, khách quan, công khai, công bằng, có tác dụng giáo dục, nêu gương.

II. ĐI TƯỢNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ THI GIAN THC HIỆN

1. Đối tượng thi đua

a) Tập thể

Các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập thnhỏ trực thuộc các cơ quan, đơn vị nêu trên.

b) Cá nhân

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại một trong các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a mục này.

2. Hình thức khen thưởng

a) Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức nêu tại điểm a mục 1 phần II của Kế hoạch này chủ động đánh giá, xét khen thưởng theo thẩm quyền đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và việc hưởng ứng tham gia Ngày Pháp luật thời gian qua thuộc địa bàn, lĩnh vực, ngành mình quản lý.

b) Căn cứ kết quả thực hiện đợt thi đua, kết quả 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi cả nước, kết quả bình xét, đề nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Bộ Tư pháp sẽ rà soát, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen (Theo văn bản hướng dẫn xét khen thưởng của Bộ Tư pháp).

3. Thời gian thực hiện

Đợt thi đua được triển khai thực hiện từ khi Kế hoạch được ban hành đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2018. Tổ chức tổng kết vào dịp tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 - ngày 09 tháng 11 năm 2018.

III. NỘI DUNG KHOẠCH

Đợt thi đua được phát động với chủ đề "Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả Xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật", trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1. Thi đua tổ chức triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả các hoạt động xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, trong đó, chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vấn đề nóng, phức tạp hoặc kéo dài và các nhiệm vụ khác gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống ng xử hàng ngày của người dân... nhằm nâng cao ý thức pháp luật, tượng tôn pháp luật trong toàn xã hội thông qua các hình thức linh hoạt, đa dạng, sáng tạo, nội dung thiết thực phù hợp với điều kiện, yêu cầu tình hình thực tiễn của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương như: Tổ chức Lễ mít tinh, cổ động, triển lãm, trưng bày, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật...

2. Tổng kết, đánh giá 05 năm triển khai Ngày Pháp luật, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng và công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật nói chung, gắn với nâng cao ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ và Nhân dân.

3. Tổ chức các hoạt động để huy động các nguồn lực xã hội tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong hoạt động hưởng ứng, tổ chức Ngày Pháp luật.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhim thực hiện

a) Các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ sau đây:

- Phổ biến, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện đợt thi đua theo Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý với những biện pháp phù hợp;

- Tổ chức tổng kết đợt thi đua, xét khen thưởng theo thẩm quyền vào dịp tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 - ngày 09/11/2018;

- Bình xét và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen trước ngày 15/10/2018.

Tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Sở Tư pháp các địa phương có trách nhiệm chủ trì tham mưu phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

b) Bộ Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch;

- Đánh giá, tổng kết thực hiện đt thi đua; xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong đợt thi đua, xong trước ngày 09/11/2018.

Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tham mưu Lãnh đạo Bộ Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua được bố trí từ nguồn kinh phí dành cho công tác thi đua, khen thưởng của các Bộ, ngành, đoàn th, địa phương, cơ quan, đơn vị theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn, giải đáp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2186/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2186/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2018
Ngày hiệu lực13/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2186/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2186/QĐ-BTP 2018 thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2186/QĐ-BTP 2018 thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2186/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thành Long
        Ngày ban hành13/08/2018
        Ngày hiệu lực13/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2186/QĐ-BTP 2018 thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2186/QĐ-BTP 2018 thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Việt Nam

           • 13/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực