Quyết định 2188/QĐ-CĐBVN

Quyết định 2188/QĐ-CĐBVN năm 2007 Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục trình duyệt thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam do Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2188/QĐ-CĐBVN Quy định tạm thời trình tự, thủ tục trình duyệt thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2188/QĐ-CĐBVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: QUY ĐỊNH TẠM THỜI TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRÌNH DUYỆT THẨM ĐỊNH, THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 2567/2003/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2006/ NĐ- CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số16/2005/NĐ-CP; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/ 02/2007 hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số16/2005/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Thẩm định giá & thể chế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “ Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục trình duyệt thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục; Trưởng phòng Thẩm định, Giá và thể chế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- TT. Ngô Thịnh Đức ( để B/C)
- Cục trưởng ( để B/C)
- Các Phó Cục trưởng
- Lưu VT, TĐ

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Bảy

 

QUY ĐỊNH

TẠM THỜI VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRÌNH DUYỆT THẨM ĐỊNH, THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM.
(Ban hành kèm theo quyết định số: 2188 QĐ-CĐBVN ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Cục Đường bộ Việt Nam )

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Quy định này được áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Cục Đường bộ Việt Nam quyết định đầu tư và làm chủ đầu tư ( bao gồm các dự án đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước).

2. Quy định này được áp dụng đối với các Chủ đầu tư xây dựng công trình do Cục quyết định đầu tư, Các Ban Quản lý dự án được Cục giao nhiệm vụ quản lý dự án, các Ban Quản lý dự án được Cục ký hợp đồng quản lý, điều hành dự án ( sau đây gọi chung là Đơn vị quản lý dự án ); Tư vấn lập dự án đầu tư công trình và khảo sát thiết kế bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công ( đối với công trình thiết kế 2 bước); Tư vấn thẩm tra dự án do Cục quyết định đầu tư và các dự án Cục là chủ đầu tư .  

3. Quy định này nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo mọi điều kiện để cơ quan trình thẩm định và cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình phối hợp thẩm định thật khách quan, đảm bảo chất lượng thẩm định của dự án, không gây phiền hà, không để tư vấn và các Đơn vị quản lý dự án phải mất nhiều thời gian đi lại và chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Về việc thuê tư vấn thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán.

1.1. Bước lập dự án:

a) Đối với các dự án do Bộ GTVT quyết định đầu tư thực việc lựa chọn tư vấn thẩm định, thẩm tra theo quyết định của Bộ.

b) Đối với các dự án Cục quyết định đầu tư: Tùy thuộc vào quy mô, tính chất phức tạp của từng dự án, Đơn vị quản lý dự án đề xuất dự án hoặc hạng mục của dự án cần phải thực hiện thẩm tra để báo cáo lãnh đạo Cục quyết định, việc lựa chọn tư vấn thẩm tra được quyết định sau khi nghe báo cáo đầu kỳ để Đơn vị quản lý dự án thực hiện lựa chọn tư vấn thẩm tra,

1.2. Bước thực hiện dự án:

Đối với dự án Cục làm chủ đầu tư, tùy thuộc vào quy mô, tính chất phức tạp của từng dự án, từng công trình Đơn vị quản lý dự án đề xuất trình lãnh đạo Cục quyết định thuê tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán toàn bộ dự án hoặc hạng mục của dự án. Trước khi tiến hành thẩm tra, Tư vấn phải lập đề cương và dự toán thẩm tra trình Cục phê duyệt.

Đối với dự án Cục quyết định đầu tư, Đơn vị quản lý dự án lựa chọn và quyết định việc thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán toàn bộ dự án hoặc hạng mục công trình của dự án.

1.3. Trình tự, nội dung công tác thẩm tra có quy định riêng.

2. Về trình tự, thủ tục thẩm định dự án:

2.1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

Khi nhận được hồ sơ do Đơn vị quản lý dự án trình duyệt, cán bộ của Cục được giao nhiệm vụ thụ lý hồ sơ để thẩm định phải cùng đại diện Đơn vị quản lý dự án , Tư vấn thiết kế kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ trình duyệt theo quy định.

- Trường hợp phát hiện có những sai sót nhỏ, hoặc thiếu hồ sơ do sơ xuất chưa cập nhật đầy đủ mà có thể khắc phục được ngay thì trong thẩm quyền được giao chuyên viên thẩm định cùng thống nhất với Tư vấn và đại diện đơn vị quản lý dự án chỉnh sửa hoặc cập nhật hồ sơ để tiến hành thẩm định.

 - Trường hợp hồ sơ trình còn nhiều tồn tại, chưa đủ điều kiện thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thì lập biên bản yêu cầu chỉnh sửa bổ sung ( biên bản do lãnh đạo phòng ký được nêu đầy đủ các tồn tại cần phải bổ sung và quy định thời gian bổ sung hoàn thiện hồ sơ trình duyệt, biên bản phải có xác nhận của người đại diện được ủy quyền của Đơn vị quản lý dự án và Tư vấn thiết kế).

- Trong trường hợp không thống nhất được các ý kiến giữa phòng được giao thẩm định với Đơn vị quản lý dự án và Tư vấn thiết kế thì lãnh đạo phòng phải báo cáo lãnh đạo Cục để xem xét chỉ đạo giải quyết.

Thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trình duyệt ( kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo yêu cầu) không quá 03 ngày làm việc đối với dự án đầu tư hoặc báo cáo đầu tư; không quá 05 ngày làm việc đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; không quá 03 ngày làm việc đối với hồ sơ dự toán và tổng dự toán.

2.2. Thẩm định dự án đầu tư:

a. Đối với dự án do Bộ GTVT quyết định đầu tư :

- Trước khi đề nghị Cục ĐBVN xem xét để trình Bộ GTVT thẩm định dự án đầu tư, ngoài việc kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ tài liệu theo quy định hiện hành Đơn vị quản lý dự án phải kiểm tra kỹ nội dung hồ sơ dự án do tư vấn lập trong đó phải bao hàm các ý kiến kết luận của người có thẩm quyền tại các đợt báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ do Bộ GTVT chủ trì, các ý kiến kết luận của lãnh đạo Cục tại các cuộc họp triển khai dự án.

- Kèm theo tờ trình và hồ sơ dự án phải có báo cáo thẩm tra dự án đầu tư của Đơn vị quản lý dự án về các nội dung hồ sơ dự án do Tư vấn lập, ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất với kết quả thẩm tra của Tư vấn thẩm tra ( nếu có ), các kiến nghị khác.

- Thời gian xem xét dự án đầu tư tại Cục để trình Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt ( kể từ khi nhận đủ hồ sơ), không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

b. Các dự án do Cục quyết định đầu tư: thực hiện theo Điều 9 Nghị định số:16/2005/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định 112/2006/ NĐ- CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ.

2.3. Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng toán công trình:

a. Trình duyệt và thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công:

Đơn vị quản lý dự án trình duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công về Cục phải đảm bảo đầy đủ các hồ sơ và nội dung theo quy định tại điều 13,14,15,16 Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Thời gian thẩm định và trình lãnh đạo Cục phê duyệt ( kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo yêu cầu) như sau: không quá 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm A ( chưa phân chia gói thầu); không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và Gói thầu được phân chia theo kế hoạch đấu thầu đã được duyệt.

Trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công ( đối với công trình thiết kế 2 bước), Tư vấn thiết kế, người đại diện của Đơn vị quản lý dự án phải bảo vệ trước chủ đầu tư về nội dung và chất lượng của hồ sơ thiết kế đảm bảo phù hợp theo thiết kế cơ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác của người có thẩm quyền ( nếu có ).

Quá trình thẩm định, nếu có những vướng mắc về chủ trương hoặc những vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu lựa chọn giải pháp thiết kế, thì trưởng phòng nghiệp vụ được giao thụ lý hồ sơ của Cục báo cáo lãnh đạo Cục xem xét giải quyết. Trường hợp cần thiết thì đề xuất lãnh đạo Cục triệu tập các cuộc họp với các tổ chức có liên quan để thảo luận giải quyết kịp thời các vướng mắc đảm bảo hoàn thành tốt việc lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

b. Thẩm định dự toán, tổng dự toán công trình:

Trước khi trình duyệt dự toán, Đơn vị quản lý dự án phải kiểm tra về sự hoàn thiện của hồ sơ trình duyệt phải đảm bảo phù hợp với quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của của cấp có thẩm quyền, kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng dự toán với khối lượng thiết kế; kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng công trình, định mức tỷ lệ, chi phí tư vấn và các khoản mục chi phí khác trong dự toán công trình, kèm theo thông báo giá vật liệu, các chế độ chính sách của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Đối với các lọai vật tư đặc chủng không có trong thông báo giá hoặc báo giá của địa phương chưa sát với giá thị trường thì Đơn vị quản lý dự án chỉ đạo Tư vấn lấy giá bình quân tối thiểu của 03 nhà cung ứng.

Thời gian thẩm định và trình lãnh đạo cục phê duyệt dự toán ( kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo yêu cầu) như sau: không quá 25 ngày làm việc đối với dự án nhóm A ( chưa phân chia gói thầu); không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; không quá 15 ngày làm việc đối với dự toán gói thầu. Tổng dự toán hoặc điều chỉnh tổng dự toán công trình nhóm A không quá 30 ngày làm việc; dự án nhóm B không quá 20 ngày làm việc.

Trong quá trình thẩm định dự toán, tổng dự toán: Đơn vị quản lý dự án, Tư vấn thiết kế phải bảo vệ trước chủ đầu tư về tính đúng đắn của việc bóc tách khối lượng của dự toán phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được duyệt, việc áp dụng đơn giá, định mức và các khoản chi phí phù hợp theo quy định hiện hành.

Quá trình thẩm định, khi có sửa đổi về khối lượng hoặc đơn giá, định mức của dự toán thì chuyên viên thẩm định cùng Đơn vị quản lý dự án và tư vấn thiết kế lập biên bản tổng hợp về các nội dung sửa đổi đã thống nhất giữa ba bên, ký xác nhận để lưu vào hồ sơ thẩm định. Trường hợp nội dung yêu cầu sửa đổi của Phòng thuộc Cục được giao thẩm định chưa thống nhất được với Đơn vị quản lý dự án và Tư vấn thì Trưởng phòng báo cáo lãnh đạo Cục xem xét chỉ đạo giải quyết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Phòng tham mưu giúp việc Cục trưởng; thủ trưởng các đơn vị được quy định tại phần I, mục 2 nêu trên căn cứ vào quy định này để thực hiện.

2. Đối với các dự án do Cục quyết định đầu tư, trong bước thực hiện dự án Chủ đầu tư có thể vận dụng quy định này để tổ chức thực hiện.

3. ở thời điểm cuối của một giai đoạn của dự án hoặc đột xuất ( nếu thấy cần thiết) vào khoảng giữa giai đoạn của dự án các phòng nghiệp vụ tổng hợp các biên bản làm việc nêu trên , báo cáo Lãnh đạo Cục, gửi cho thủ trưởng Đơn vị quản lý dự án và tư vấn liên quan biết các lỗi của cán bộ cấp dưới để có biện pháp điều chỉnh hoặc xử lý:

- Phòng Thẩm định, Giá và thể chế tổng hợp báo cáo đối với các giai đoạn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và dự toán trước đấu thầu.

- Các Phòng: Quản lý dự án vốn Trong nước, Quản lý dự án vốn Nước ngoài đối với giai đoạn thực hiện đầu tư.

4. Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần có sự điều chỉnh để hợp lý về trình tự, thủ tục, quy trình xử lý trong công tác thẩm định dự án của Cục, các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Cục để kịp thời xem xét điều chỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2188/QĐ-CĐBVN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2188/QĐ-CĐBVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2007
Ngày hiệu lực24/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2188/QĐ-CĐBVN

Lược đồ Quyết định 2188/QĐ-CĐBVN Quy định tạm thời trình tự, thủ tục trình duyệt thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2188/QĐ-CĐBVN Quy định tạm thời trình tự, thủ tục trình duyệt thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2188/QĐ-CĐBVN
        Cơ quan ban hànhCục Đường bộ Việt Nam
        Người kýVũ Bảy
        Ngày ban hành24/10/2007
        Ngày hiệu lực24/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2188/QĐ-CĐBVN Quy định tạm thời trình tự, thủ tục trình duyệt thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2188/QĐ-CĐBVN Quy định tạm thời trình tự, thủ tục trình duyệt thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải

            • 24/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực