Quyết định 2188/QĐ-UBND

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực: dược - mỹ phẩm; khám bệnh, chữa bệnh bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 2188/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính dược khám bệnh Sở Y tế Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2188/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B TH TC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VC: DƯC - M PHM; KHÁM BNH, CHA BNH B BÃI B THUC THM QUYN GII QUYT CA S Y T TNH BC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 287/TTr-SYT ngày 24 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 31 (ba mươi mốt) thủ tục hành chính các lĩnh vực: dược - mỹ phẩm; khám bệnh, chữa bệnh bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Sở Y tế tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo 31 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến tổ chức, cá nhân có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ một phần các quyết định: Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KS TTHC, Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử tnh;
- Lưu VT, KSTT07 (TT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CÁC LĨNH VC: DƯỢC - MỸ PHẨM; KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TTỈNH BẠC LIÊU
(Kèm theo Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

TÊN THỦ TC HÀNH CHÍNH

Tên văn bản quy định bãi bỏ

I. Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm (11 thủ tục hành chính)

1

Không tìm thấy trên CSDLQG

Cấp chứng chỉ hành nghề Dược đối với công dân Việt Nam

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

- Quyết định số 2416/QĐ-BYT ngày 09/6/2017 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

2

Không tìm thấy trên CSDLQG

Cấp chứng chỉ hành nghề Dược tại Việt Nam cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

3

Không tìm thấy trên CSDLQG

Cấp lại Chng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược.

4

Không tìm thấy trên CSDLQG

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược

5

Không tìm thấy trên CSDLQG

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

6

Không tìm thấy trên CSDLQG

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

7

Không tìm thấy trên CSDLQG

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các Giấy chứng nhận có thời hạn.

8

Không tìm thấy trên CSDLQG

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

9

Không tìm thấy trên CSDLQG

Phê duyệt dự trù thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

 

10

Không tìm thấy trên CSDLQG

Phê duyệt dự trù thuốc gây nghiện

 

11

Không tìm thấy trên CSDLQG

Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế

 

II

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh (20 thủ tục hành chính)

1

T-BLI-288337-TT

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

2

T-BLI-288338-TT

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

T-BLI-288339-TT

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam nghề bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

4

T-BLI-288341-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

5

T-BLI-288354-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

6

T-BLI-288355-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

7

T-BLI-288356-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

8

T-BLI-288357-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

9

T-BLI-288358-TT

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

10

T-BLI-288360-TT

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

11

T-BLI-288361-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng Chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

12

T-BLI-288362-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

13

T-BLI-288363-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

14

T-BLI-288364-TT

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

15

T-BLI-288365-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

16

T-BLI-288366-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

17

T-BLI-288367-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

18

T-BLI-288368-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

19

T-BLI-288369-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

20

T-BLI-288359-TT

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2188/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2188/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2017
Ngày hiệu lực04/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2188/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2188/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính dược khám bệnh Sở Y tế Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2188/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính dược khám bệnh Sở Y tế Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2188/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýPhan Như Nguyện
       Ngày ban hành04/12/2017
       Ngày hiệu lực04/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2188/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính dược khám bệnh Sở Y tế Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2188/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính dược khám bệnh Sở Y tế Bạc Liêu

           • 04/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực