Quyết định 2188/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2188/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường Ủy ban cấp xã Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2188/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 428/TTr-STNMT ngày 11/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được công bố tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Trung tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

1. Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (Mã số TTHC: 1.004082, có 01 quy trình)

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

UBND cấp xã

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.

0,5

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả chuyển bước 2.

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (BM số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

+ Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (BM số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Dữ liệu được cập nhật trên hệ thống.

UBND cấp xã

Bước 2

Kiểm tra, xem xét, xác nhận Hợp đồng

1,5

Bước 2.1

Nhận hồ sơ và phân công thực hiện

Lãnh đạo UBND cấp xã

Xem xét, phân công, chuyển hồ sơ cho công chức thụ lý.

Chuyển hồ sơ trên phần mềm

0,5

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Dự thảo văn bản thông báo (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối giải quyết) nêu rõ lý do.

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (BM số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

01

+ Hồ sơ đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

+ Hồ sơ đạt yêu cầu (BM số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017).

UBND cấp xã

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

- Ký duyệt, chuyển văn thư đóng dấu, phát hành:

0,5

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Ký văn bản thông báo (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối giải quyết).

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (BM số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

+ Hồ sơ đạt yêu cầu: Ký xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

+ Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (BM số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017).

UBND cấp xã

Bước 4

Đóng dấu, phát hành

Văn thư

- Đóng dấu, phát hành và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả:

Văn bản thông báo (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối giải quyết) hoặc Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích đã được Lãnh đạo UBND cấp xã ký xác nhận.

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (BM số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

+ Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích đã được Lãnh đạo UBND cấp xã ký xác nhận (BM số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017).

0,5

UBND cấp xã

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân:

Văn bản thông báo (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối giải quyết) hoặc Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích đã được Lãnh đạo UBND cấp xã ký xác nhận.

+ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (BM số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

+ Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích đã được Lãnh đạo UBND cấp xã ký xác nhận (BM số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017).

Hồ sơ lưu tại UBND cấp xã: Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (bản chính); các giấy tờ liên quan trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2188/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2188/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(24/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2188/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2188/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường Ủy ban cấp xã Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2188/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường Ủy ban cấp xã Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2188/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Tấn Tuân
        Ngày ban hành18/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (24/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2188/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường Ủy ban cấp xã Khánh Hòa

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2188/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường Ủy ban cấp xã Khánh Hòa

              • 18/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực