Quyết định 2188/QĐ-UBND

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020” tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 2188/QĐ-UBND bổ sung thành viên ban chỉ đạo bảo hiểm y tế toàn dân Quảng Ngãi 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2188/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ 2020” CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020”;

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020” của tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1747/TTr-SYT ngày 14/10/2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2059/SNV ngày 07/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung ông Nguyễn Xuân Cường, Giám đốc Bưu điện tỉnh làm Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020” của tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Cường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được quy định Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020” của tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Xuân Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX), VHXH, CBTH;
- Lưu: VT, NC (ttrung691)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2188/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2188/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực11/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2188/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2188/QĐ-UBND bổ sung thành viên ban chỉ đạo bảo hiểm y tế toàn dân Quảng Ngãi 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2188/QĐ-UBND bổ sung thành viên ban chỉ đạo bảo hiểm y tế toàn dân Quảng Ngãi 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2188/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực11/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2188/QĐ-UBND bổ sung thành viên ban chỉ đạo bảo hiểm y tế toàn dân Quảng Ngãi 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2188/QĐ-UBND bổ sung thành viên ban chỉ đạo bảo hiểm y tế toàn dân Quảng Ngãi 2015

            • 11/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực