Quyết định 2189/QĐ-UBND

Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh Quyết định 25/2013/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án, công trình đầu tư cấp nước sạch nông thôn tập trung tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 2189/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh 25/2013/QĐ-UBND Hỗ trợ đầu tư cấp nước sạch Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2189/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc điỀu chỈnh QuyẾt đỊnh 25/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 cỦa UBND tỈnh Khánh Hòa vỀ viỆc ban hành quy đỊnh vỀ mỘt sỐ chính sách hỖ trỢ tỪ ngân sách nhà nưỚc cho các dỰ án, công trình đẦu tư cẤp nưỚc sẠch nông thôn tẬp trung tẠi đỊa bàn tỈnh Khánh Hòa giai đoẠn 2013-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ “Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch” và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ “Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn”;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ “Về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015”;

Căn cứ Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các dự án, công trình đầu tư cấp nước sạch nông thôn tập trung tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 3176/STC-ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh thời hạn hiệu lực tại Điều 2 của Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa là từ ngày Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 có hiệu lực cho đến hết năm 2016.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các dự án, công trình đầu tư cấp nước sạch nông thôn tập trung tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015 vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh:
- Bộ Tài chính;
- Lưu:VT, HP, HgP, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
K
T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2189/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2189/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2015
Ngày hiệu lực12/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2189/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2189/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh 25/2013/QĐ-UBND Hỗ trợ đầu tư cấp nước sạch Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2189/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh 25/2013/QĐ-UBND Hỗ trợ đầu tư cấp nước sạch Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2189/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýĐào Công Thiên
       Ngày ban hành12/08/2015
       Ngày hiệu lực12/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2189/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh 25/2013/QĐ-UBND Hỗ trợ đầu tư cấp nước sạch Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2189/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh 25/2013/QĐ-UBND Hỗ trợ đầu tư cấp nước sạch Khánh Hòa

           • 12/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực