Quyết định 219/QĐ-TTg

Quyết định 219/QĐ-TTg năm 2014 Phê duyệt Danh mục Chương trình hợp tác với Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 219/QĐ-TTg năm 2014 Danh mục Chương trình hợp tác Liên hợp quốc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 219/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI LIÊN HỢP QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 161/BKHĐT-KTĐN ngày 09 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục “Chương trình chung của Liên hợp quốc hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản Chương trình: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2. Nhà tài trợ: một số tổ chức của Liên hợp quốc trong đó Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) là đầu mối chủ trì.

3. Mục tiêu dài hạn: cung cấp trợ giúp chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phát huy tiềm năng của khu vực nông thôn Việt Nam thông qua điều phối các trợ giúp kỹ thuật của hệ thống Liên hợp quốc nhằm tích hợp các lợi thế so sánh của từng cơ quan đối với Chương trình mục tiêu quốc gia”.

4. Mục tiêu ngắn hạn:

- Tư vấn kỹ thuật cho Ban Chỉ đạo Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Điều phối các nhà tài trợ, cơ quan tham gia và các chuyên gia thông qua Nhóm hỗ trợ quốc tế (ISG) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Hình thành một khuôn khổ pháp lý để tăng cường sự tham gia của người dân dựa vào cộng đồng, bao gồm hệ thống đồng quản lý và cơ chế công tư kết hợp;

+ Tăng cường dịch vụ tư vấn chính sách và thí điểm các cải tiến thể chế hỗ trợ gia nhập thị trường của các hộ tiểu nông và nhà sản xuất nhỏ;

+ Tư vấn cho cấp quốc gia và địa phương về chiến lược an ninh lương thực;

+ Khuyến khích sử dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp với một chiến lược nông nghiệp mới để thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

5. Chương trình gồm 3 hợp phần:

- Hợp phần 1: Nâng cao hiểu biết của người sản xuất và cư dân nông thôn.

- Hợp phần 2: Tăng cường năng lực xây dựng chính sách, chiến lược và đầu tư công.

- Hợp phần 3: Điều phối, giám sát và đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong Chương trình có mua 01 xe ô tô 07 chỗ từ nguồn vốn ODA.

6. Thời gian thực hiện: 3 năm (kể từ ngày dự án được phê duyệt).

7. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 1.390.000 USD, bao gồm:

- Vốn ODA do các tổ chức Liên hợp quốc viện trợ không hoàn lại: 1.100.000 USD (vốn đã được đảm bảo là 246.500 USD, vốn cần huy động thêm là 853.500 USD).

- Vốn đối ứng: 6.009.000.000 đồng (tương đương 290.000 USD):

+ Tiền mặt: 3.725.000.000 đồng

+ Hiện vật: 2.284.000.000 đồng

8. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước:

- Vốn ODA: 100% ngân sách cấp phát.

- Vốn đối ứng bằng tiền mặt và hiện vật do Cơ quan chủ quản tự bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng FAO tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt văn kiện Chương trình và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên, bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, Chương trình đạt mục tiêu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 219/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu219/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2014
Ngày hiệu lực07/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 219/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 219/QĐ-TTg năm 2014 Danh mục Chương trình hợp tác Liên hợp quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 219/QĐ-TTg năm 2014 Danh mục Chương trình hợp tác Liên hợp quốc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu219/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành07/02/2014
        Ngày hiệu lực07/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 219/QĐ-TTg năm 2014 Danh mục Chương trình hợp tác Liên hợp quốc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 219/QĐ-TTg năm 2014 Danh mục Chương trình hợp tác Liên hợp quốc

           • 07/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực