Quyết định 2190/QĐ-UBND

Quyết định 2190/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 2190/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc quản lý Sở Công Thương Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 1760/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quản lý Sở Công thương Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 25/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2190/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc quản lý Sở Công Thương Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2190/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1520/TTr-SCT ngày 07 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Ủy ban nhân dân Tỉnh giao Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ danh mục, nội dung thủ tục hành chính đã được công bố, chỉ đạo xây dựng và phê duyệt trình tự giải quyết thủ tục hành chính chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để tin học hóa việc giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ một số danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương được công bố tại Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh (tại Phụ lục II kèm theo).

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Hành chính công Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Văn phòng CP; (báo cáo)
- TT Tỉnh ủy HĐND tỉnh; (báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- V
0, V1, KSTT;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KSTT3
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2190/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh).

TT

Tên thủ tục hành chính*

Thời hạn giải quyết (ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA S CÔNG THƯƠNG (04 thủ tục hành chính)

 

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (04 TTHC)

1

Thủ tục Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

05

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 tòa nhà Liên cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

Không

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

04

3

Thủ tục Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

02

4

Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.

02

* Nội dung thủ tục hành chính được thực hiện theo Quyết định số 1229/QĐ-BCT ngày 12/4/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố TTHC mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chc năng quản lý của Bộ Công Thương

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2190/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh).

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Ghi chú

A

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUC THM QUYN GIẢI QUYT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG (04 TTHC)

I

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (02 TTHC)

1

Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

2

Thủ tục xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.

II

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (02 TTHC)

 

1

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương.

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm.

 

2

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

B

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUC THM QUYN GIẢI QUYT CỦA UBND CP HUYỆN (02 TTHC)

 

Lĩnh vực Công Thương (02 TTHC)

 

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ.

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm.

 

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2190/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2190/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2018
Ngày hiệu lực19/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2190/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2190/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc quản lý Sở Công Thương Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2190/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc quản lý Sở Công Thương Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2190/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Đức Long
       Ngày ban hành19/06/2018
       Ngày hiệu lực19/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2019
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2190/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc quản lý Sở Công Thương Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2190/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc quản lý Sở Công Thương Quảng Ninh