Quyết định 2190/QĐ-UBND

Quyết định 2190/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 2190/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của doanh nghiệp Sở Kế hoạch Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2190/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 60 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, b sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2195/TTr-SKHĐT ngày 27 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (có danh mục kèm theo).

Điu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trình công bố Danh mục 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhim thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND t
nh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT (kèm hồ sơ), TCĐT, TTPVHCC;

- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của S Kế hoạch và Đầu tư

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, b sung

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

1

BKH-BTR-271833

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thông tư s 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, l phí đăng ký doanh nghiệp

2

BKH-BTR-271834

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

3

BKH-BTR-271835

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

4

BKH-BTR-271884

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

5

BKH-BTR-271885

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

6

BKH-BTR-271886

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối vi doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

7

BKH-BTR-271887

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

8

BKH-BTR-271888

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

9

BKH-BTR-271889

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phn

10

BKH-BTR-271890

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

11

BKH-BTR-271891

Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

12

BKH-BTR-271892

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

13

BKH-BTR-271893

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

14

BKH-BTR-271894

Đăng ký thay đổi chủ shữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế

15

BKH-BTR-271895

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên

16

BKH-BTR-271896

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

17

BKH-BTR-271897

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

18

BKH-BTR-271898

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

19

BKH-BTR-271899

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

20

BKH- BTR- 271900

- Thông báo bsung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

21

BKH-BTR-271901

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

22

BKH-BTR-271902

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

23

BKH-BTR-271903

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

24

BKH-BTR-271904

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

25

BKH-BTR- 271905

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo ủy quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

26

BKH- BTR-271906

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

27

BKH-BTR-271907

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hp danh)

28

BKH-BTR-271908

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

29

BKH-BTR-271909

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

30

BKH-BTR-271910

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

31

BKH-BTR-271911

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

32

BKH-BTR-271912

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

33

BKH-BTR-271913

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

34

BKH-BTR-271914

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

35

BKH-BTR-271915

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đu tư hoặc các giấy tờ có giá tr pháp lý tương đương)

36

BKH-BTR-271916

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

37

BKH-BTR-271918

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, ngưi đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

38

BKH-BTR-271919

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

39

BKH-BTR-271920

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

40

BKH-BTR-271921

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

41

BKH-BTR-271922

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

42

BKH-BTR-271923

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

43

BKH-BTR-271924

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

44

BKH-BTR-271925

Đăng ký thành lập công ty cổ phần tviệc tách doanh nghiệp

45

BKH-BTR-271926

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

46

BKH-BTR-271927

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cphần và công ty hợp danh)

47

BKH-BTR-271928

Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

48

BKH-BTR-271929

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

49

BKH-BTR-271930

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

50

BKH-BTR-271931

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

51

BKH-BTR-271937

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

52

BKH-BTR-271938

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

53

BKH-BTR-271940

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

54

BKH-BTR-271917

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cphần không phải là công ty cổ phần đại chúng

55

BKH-BTR-271932

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

56

BKH-BTR-271933

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

57

BKH-BTR-271934

Giải thể doanh nghiệp

58

BKH-BTR-271935

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hi Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

59

BKH-BTR-271936

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

60

BKH-BTR-271939

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2190/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2190/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực04/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2190/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2190/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của doanh nghiệp Sở Kế hoạch Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2190/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của doanh nghiệp Sở Kế hoạch Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2190/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýCao Văn Trọng
       Ngày ban hành04/10/2019
       Ngày hiệu lực04/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2190/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của doanh nghiệp Sở Kế hoạch Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2190/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của doanh nghiệp Sở Kế hoạch Bến Tre

           • 04/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực