Quyết định 2190/QĐ-UBND

Quyết định 2190/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 2190/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính Cà Mau 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2190/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 504/TTr-SNV ngày 05/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- BTT UBMTTQVN t
nh;
- Cục Thu
ế tỉnh; Kho bạc NN;
- NH TMCP Công thương CN Cà Mau;
- Viettel Cà Mau;
- NC (H) 08/12;
- Lưu: VT. Tr 24/12.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2190/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, lề lối làm việc, chế độ trách nhiệm của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Trung tâm; các sở, ban, ngành tỉnh; một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là các cơ quan chức năng) có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

1. Trung tâm là đầu mối tập trung để các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân. Trung tâm không thay mặt các cơ quan, đơn vị để giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

2. Toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm và các cơ quan chức năng phải chủ động phối hp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc quy trình, bảo đảm các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm chỉ đến tại một địa chỉ là Trung tâm để được giải quyết thủ tục hành chính; các cơ quan chức năng không tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị đối với các thủ tục đã quy định tiếp nhận tại Trung tâm.

3. Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị được cấp tài khoản (account) để truy cập Phần mềm quản lý thủ tục hành chính, có trách nhiệm nghiêm túc tuân thủ quy trình và hướng dẫn sử dụng của phần mềm, cập nhật đầy đủ các nội dung vào phần mềm theo yêu cầu đặt ra. Trong trường hp xảy ra sự cố kỹ thuật dẫn tới việc phần mềm ngưng hoạt động, người có trách nhiệm cập nhật thông tin tạm thời ghi nhận việc xử lý bằng các phương tiện khác (ghi nhận bằng giấy tờ hoặc trên tập tin văn bản,...) và cập nhật các thông tin đã xử lý vào hệ thống ngay sau khi sự cố kỹ thuật được khắc phục.

4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức có thái độ thân thiện, hòa nhã, ân cn, lịch sự, nghiêm túc trong giao tiếp với tchức, cá nhân; không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực hoặc có các hành vi vi phạm khác đối với tổ chức, cá nhân. Nếu vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

5. Cán bộ, công chức, viên chức có sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác là một trong những tiêu chuẩn để xét khen thưởng và đề bạt theo quy định.

Điều 4. Chế độ làm việc

1. Việc quản lý, điều hành công việc hàng ngày tại Trung tâm thực hiện theo chế độ Thủ trưởng.

2. Cán bộ, công chức, viên chức được phân công nhận nhiệm vụ tại Trung tâm phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Đối với các văn bản thuộc thẩm quyền tham mưu của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm định, đề xuất đối với nội dung, thể thức của dự thảo văn bản trình lãnh đạo y ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh.

4. Cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái, cử đến làm việc tại Trung tâm phải thường trực tại nơi làm việc theo thời gian quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quy chế này; trường hợp đi công tác hoặc có lý do vắng thì phải báo cáo với Giám đốc Trung tâm và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ quản trước 02 ngày làm việc (trừ trường hp đặc biệt, đột xuất không thể báo trước) để cơ quan, đơn vị chủ quản bố trí người khác thay thế (nếu cần thiết).

5. Trong giờ làm việc hành chính, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phải mặc đồng phục theo quy định của Giám đốc Trung tâm (trừ cán bộ, công chức, viên chức của những cơ quan, đơn vị có đồng phục riêng của ngành), đeo thẻ công chức, viên chức theo quy định; trong giao tiếp và giải quyết công việc phải thực hiện đúng quy định về văn hóa giao tiếp ở công sở.

6. Việc họp, giao ban công việc của Trung tâm phải bố trí vào thời điểm phù hp, không được để ảnh hưởng đến giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân và các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan trong giờ hành chính.

Điều 5. Thời gian làm việc

1. Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả vào tất cả các ngày làm việc, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

2. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm là thời gian làm việc do cấp thẩm quyền quy định (không kể ngày nghỉ theo quy định).

3. Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định):

a) Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ;

b) Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Chương II

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 6. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và sự quản lý, điều hành của Văn phòng y ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

2. Trung tâm có chức năng làm đầu mối tập trung và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hsơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cp tỉnh giải quyết công việc hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại.

Điều 7. Nhiệm vụ của Trung tâm

Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, còn thực hiện một số nhiệm vụ sau;

1. Tổ chức hoặc phối hp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tổ chức hoạt động của Trung tâm. Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện những công việc có liên quan trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

3. Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thu thập, lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về sự hài lòng đối với quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

4. Theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị được biệt phái, cử đến làm việc tại Trung tâm để tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Điều 8. Quyền hạn của Trung tâm

1. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức ca các sở, ban, ngành tỉnh được biệt phái, cử đến làm việc tại Trung tâm từ chối tiếp nhận các hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định.

2. Được đề nghị các cơ quan chức năng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đphục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính; được yêu cu các cơ quan chức năng thông báo vviệc tiếp nhận và tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân.

3. Giám đốc Trung tâm được tham dự các phiên họp định kỳ, đột xuất của y ban nhân dân tỉnh và các cuộc họp của lãnh đạo y ban nhân dân tỉnh bàn vcác chủ trương, cơ chế chính sách cải cách thủ tục hành chính và theo chỉ đạo của y ban nhân dân tỉnh (khi được mời); tham dự các cuộc họp của các sở, ban, ngành tỉnh, y ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời nắm bắt thông tin, phục vụ công tác.

4. Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm, để đảm bảo thực hiện đúng quy trình và thời gian theo quy định. Chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị trực tiếp xử lý, giải quyết thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; phối hp làm rõ nguyên nhân các trường hp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn so với quy định.

5. Đánh giá, nhận xét về việc tiếp nhận, trả kết quả; tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, kể cả cán bộ, công chức, viên chức do các sở, ngành tỉnh biệt phái, cử đến; được đề nghị Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm; đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ quản khen thưởng hoặc kỷ luật theo quy định.

6. Báo cáo, đề xuất Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh cho ý kiến xử lý, điều động cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy chế làm việc, quy trình gii quyết thủ tục hành chính hoặc năng lực chuyên môn không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao sau khi thống nhất với cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

7. Nghiên cứu, đề xuất thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm tạo nguồn thu như: Tư vấn; hp đồng ủy quyền trọn gói giải quyết một số lĩnh vực, thtục hành chính từ xây dựng hồ sơ, nộp hồ sơ đến nhận kết quả theo địa chỉ; soạn thảo các loại giấy tờ liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng giảm tối đa thời gian giải quyết trên cơ sở nguồn lực hiện có để làm cơ sở tính phí dịch vụ như: Tăng ca, làm thêm giờ, thuê khoán đối với công chức, viên chức...

Điều 9. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc:

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động chung của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả; Bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại:

a) Phòng Hành chính - Tổng hp: Bao gồm các công chức, viên chức thuộc biên chế của Trung tâm, do Trung tâm trực tiếp quản lý và phân công nhiệm vụ.

b) Phòng Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: Gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ngành tỉnh, các cơ quan có liên quan của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh biệt phái, cử đến làm việc tại Trung tâm và các công chức, viên chức thuộc biên chế của Trung tâm, do Trung tâm trực tiếp quản lý.

c) Bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại: Gồm 02 công chức được biệt phái từ Thanh tra tỉnh và y ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến làm việc.

Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc của các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm sau khi có ý kiến thống nhất của Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, Phó Giám đốc, các bộ phận thuộc Trung tâm

1. Giám đốc Trung tâm:

a) Chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Trung tâm.

b) Quản lý, phân công, điều hành công việc của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung tâm trong giờ làm việc.

c) Ký các loại văn bản liên quan đến hoạt động của Trung tâm theo quy định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đó.

d) Được ký văn bản đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục hành chính để đảm bảo thời gian theo quy định; được trực tiếp báo cáo và đề xuất Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh các biện pháp xử lý đối với những trường hợp giải quyết thủ tục không đảm bảo thời gian quy định.

đ) Chủ trì các cuộc họp, giao ban công việc của Trung tâm; tổng hợp, báo cáo tình hình giải quyết công việc của Trung tâm theo quy định.

e) Có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh những vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các công việc tại Trung tâm, đề xuất biện pháp giải quyết.

g) Đxuất với Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại tỉnh.

h) Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh về quản lý tài sản, nhân sự và thực hiện các chế độ sinh hoạt, công tác hành chính khác tại Trung tâm.

2. Phó Giám đốc Trung tâm:

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

c) Được ủy nhiệm điều hành hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc Trung tâm đi vắng.

3. Đối với công chức, viên chức thuộc biên chế của Trung tâm được bố trí thực hiện các công việc tại Phòng Hành chính - Tổng hp và Phòng Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả:

a) Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc Trung tâm phân công. Thực hiện nhiệm vụ lễ tân hướng dẫn, quản lý hành chính, quản trị mạng, quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật; đề xuất mua sắm, bổ sung các trang thiết bị phục vụ các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo tổng hp theo quy định.

b) Thực hiện nhiệm vụ giám sát các công việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo quy trình quy định, trả kết quả đúng hẹn cho tổ chức, cá nhân. Thực hiện việc tiếp nhận ý kiến khiếu nại, tố cáo và thực hiện đúng theo thẩm quyền để giải quyết các vấn đề do tổ chức, cá nhân có khiếu nại, tố cáo; phối hp với Trung tâm để kịp thời xử lý các vấn đề khiếu nại, tố cáo.

c) Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế, quy định của Trung tâm và các quy định của pháp luật hiện hành.

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật; trước Giám đốc Trung tâm, Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao.

đ) Trong quá trình giải quyết công việc được giao, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Giám đốc Trung tâm để xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

e) Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được pháp luật bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Được hưởng các chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

4. Đối với cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành tỉnh được biệt phái, cử đến làm việc tại Trung tâm:

a) Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp phân công. Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo quy định, trả kết quả đúng hẹn cho tchức, cá nhân. Việc hướng dn tchức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính phải bằng văn bản, đảm bảo đy đủ, rõ ràng, chính xác, đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một ln.

b) Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, quy định của Trung tâm và các quy định của pháp luật hiện hành.

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật; trước Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Giám đc Trung tâm về việc giải quyết thủ tục hành chính của tchức, cá nhân.

d) Kịp thời nghiên cứu, cập nhật những quy định của pháp luật để tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thủ tục hành chính phù hp với quy định hiện hành để báo cáo, đề xuất Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, phối hp với Trung tâm xem xét, báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định.

đ) Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được pháp luật bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; được hưởng các chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Chương III

TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ HÀNH CHÍNH

Điều 11. Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm

Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm bao gồm thủ tục hành chính của các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh và của các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương đã được Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm.

Điều 12. Tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm được cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn lập hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy biên nhận, hẹn trả kết quả theo quy định.

2. Thực hiện đầy đủ các quy định về giải quyết thủ tục hành chính và các quy định của Trung tâm; nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

3. Từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong thủ tục hành chính hoặc chưa được công khai theo quy định.

4. Chịu trách nhiệm về tính hp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan; khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải mang theo giấy hẹn trả kết quả và giấy tờ tùy thân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh,...) hoặc có giấy ủy quyền (đối với trường hợp không trực tiếp đi nhận, cử người đi nhận thay).

5. Không được cản trở việc giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm.

6. Không hối lộ hoặc dùng các hình thức khác để tác động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

7. Phản ánh, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về những bất hợp lý của thủ tục hành chính và các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính.

8. Khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định.

9. Tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phải chấp hành quy định của Trung tâm và có thái độ giao tiếp lịch sự.

10. Thực hiện quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 13. Trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Các cơ quan, đơn vị có liên quan phải xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính chi tiết, rõ ràng về thời gian giải quyết, các bước thực hiện, đảm bảo thời gian giải quyết phải rút ngắn tối đa so với quy định hiện hành của Nhà nước. Các quy trình giải quyết hồ sơ phải được niêm yết công khai tại Trung tâm để tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan biết, thực hiện theo quy định.

2. Thường xuyên kiểm tra, cập nhật tiến độ giải quyết từng hồ sơ cụ thể ít nhất một (01) ln trước 10 giờ buổi sáng và một (01) lần trước 16 giờ buổi chiều của ngày làm việc trên phần mềm quản lý để tổ chức thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

3. Phân công cán bộ, công chức, viên chức thường trực hàng ngày trực tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm theo quy định. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đó nghỉ phép, nghỉ chế độ, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, phải phân công người khác thay và phải thông báo cho Trung tâm trước ít nhất 02 (hai) ngày làm việc (trừ trường hợp đột xuất).

4. Các hồ sơ, thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm khi chuyển đến sở, ban, ngành tỉnh phải được chuyển ngay đến bộ phận chuyên môn để thẩm định, thẩm tra trình ký hoặc chuyển Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh ký (đối với các thủ tục đã được cán bộ, công chức, viên chức của sở, ban, ngành tỉnh thẩm định tại Trung tâm). Các hồ sơ, thủ tục này được quản lý qua phần mềm được liên thông từ Trung tâm về sở, ban, ngành tỉnh.

5. Đối với các thủ tục hành chính liên thông, việc luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan được thực hiện ngay tại Trung tâm, việc tiếp nhận hồ sơ luân chuyn do cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị tiếp nhận thủ tục hành chính đó thực hiện.

Điều 14. Quy định về xử lý hồ sơ tại Trung tâm

1. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc danh mục các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh phê duyệt đưa vào thực hiện tại Trung tâm thì trực tiếp đến liên hệ, nộp hồ sơ tại Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu điện (thời hạn nhận được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện).

b) Cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần (bằng văn bản) để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh (cả hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ, công chức, viên chức cập nhật thông tin vào phần mềm hành chính công, in giấy biên nhận hồ sơ, trong đó, có hẹn ngày trả kết quả hoặc gửi giấy biên nhận qua đường bưu điện (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

2. Giải quyết hồ sơ:

a) Đối với hồ sơ quy định giải quyết và trả kết quả ngay, không phải lập giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả: Cán bộ, công chức, viên chức thẩm định, trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định và trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân.

b) Đối với hồ sơ có quy định thời gian giải quyết: Cán bộ, công chức, viên chức chức lập giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trình cp có thẩm quyền quyết định và trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

c) Tất cả cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đều phải cập nhật đầy đủ vào phần mềm quản lý phần việc của mình trong toàn bộ quá trình giải quyết.

3. Giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến: Việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên môi trường mạng được thực hiện trên Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm đối với một số lĩnh vực đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Trung tâm có thông báo và hướng dẫn riêng, cụ thể về giải quyết thủ tục hành chính theo phương thức này.

4. Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân:

a) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị do cán bộ, công chức, viên chức trả kết quả cập nhật vào phần mềm quản lý để theo dõi và trả trực tiếp cho tổ chc, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ chuyển phát nhanh qua đường bưu điện).

b) Đối với những trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Trung tâm thông báo cho cơ quan, đơn vị giải quyết hồ sơ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cơ quan, đơn vị giải quyết hồ sơ phải có văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và trình bày nêu rõ lý do, thông báo thời hạn trả kết quả lần sau. Trung tâm cập nhật, chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết đến tổ chức, cá nhân.

5. Thu phí, lệ phí: Thực hiện việc thu phí, lệ phí của tổ chức, cá nhân đối với những công việc phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Việc thu phí, lệ phí được thực hiện tại Trung tâm (do các cơ quan, đơn vị ủy thác cho Ngân hàng thực hiện). Trung tâm được hưởng tỷ lệ % trích lại từ việc thu phí, lệ phí liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Điều 15. Chế độ họp, báo cáo của Trung tâm

1. Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (hoặc khi có yêu cầu đột xuất), Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm thng kê tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh và thông báo đến cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm.

2. Định kỳ hàng tháng, Trung tâm họp để đánh giá kết quả hoạt động. Định kỳ 06 tháng họp kiểm điểm công tác của từng công chức, viên chức làm căn cứ đđánh giá, nhận xét hàng năm.

3. Trường hợp cần thiết, Trung tâm tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị để xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

4. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ và các cuộc họp khác theo Quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các sở, ban, ngành tỉnh, y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thời gian theo quy định; chủ động trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản với Trung tâm về lý do giải quyết trễ hạn hoặc không giải quyết thủ tục hành chính đã tiếp nhận tại Trung tâm do Trung tâm chuyển đến; phải chủ động giải quyết các vấn đề về quy trình thực hiện, thời gian và phương thức vận chuyển hồ sơ, tài liệu trong toàn bộ quá trình xử lý.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình, trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm theo quy định hiện hành.

Điều 17. Mối quan hệ, phối hợp công tác giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Trung tâm quan hệ với các cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc phối hợp. Khi giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung tâm nhưng có liên quan đến các cơ quan, đơn vị thì Trung tâm phải trao đổi ý kiến bằng văn bản đối với các cơ quan, đơn vị đó.

2. Giám đốc Trung tâm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh để giải quyết những vấn đề phát sinh và những nội dung vượt thẩm quyền của Trung tâm hoặc có khó khăn, vướng mắc; tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh về những lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

3. Mối quan hệ, phối hợp giữa Trung tâm với các sở, ban, ngành tỉnh, y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau thực hiện theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

Điều 18. Khen thưởng, kỷ luật

1. Khen thưởng: Trung tâm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Kỷ luật: Cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái, cử đến làm việc tại Trung tâm và công chức, viên chức thuộc Trung tâm nếu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau; tổ chức, cá nhân có liên quan và Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh đến Văn phòng y ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2190/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2190/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2016
Ngày hiệu lực20/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2190/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2190/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính Cà Mau 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2190/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính Cà Mau 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2190/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành20/12/2016
        Ngày hiệu lực20/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2190/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính Cà Mau 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2190/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính Cà Mau 2016

            • 20/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực