Quyết định 2191/QĐ-UBND

Quyết định 2191/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2191/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới Ban quản lý các khu công nghiệp Lâm Đồng 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 1231/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục đầu tư Ban quản lý khu công nghiệp Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 20/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2191/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới Ban quản lý các khu công nghiệp Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2191/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn, công bố, niêm yết TTHC và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này thay thế các Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 05/6/2013, Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website VPUBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số 2191/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

A. Danh mục TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp

STT

Tên thủ tc hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

 

01

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

02

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

03

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

04

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với d án không thuộc diện Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

05

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư.

 

06

Thủ tục điu chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi hỗ trợ đầu tư và các điều kin đối với nhà đầu tư thực hiện d án đầu tư

 

07

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

 

08

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tnh

 

09

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

10

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyn nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

11

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

 

12

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

13

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi chuyn nhượng dự án đầu tư và thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

 

14

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định tòa án, trọng tài

 

15

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trưng hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình t chức kinh tế

 

16

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án

 

17

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của d án đầu tư

 

18

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

 

19

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

20

Thủ tục Đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

 

21

Thủ tục Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

22

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

23

Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

24

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư.

 

II

LĨNH VỰC GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

 

01

Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

 

B. Danh mục TTHC sửa đi, b sung thuộc thm quyn giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I

LĨNH VỰC GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

 

01

Thủ tục Cấp Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

 

02

Thủ tục Cấp lại Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

 

03

Đổi tên Thủ tục điều chỉnh Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài thành “Thủ tục điều chỉnh Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài”

 

04

Thủ tục Gia hạn cấp giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

 

II

LĨNH VỰC GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIU KIỆN KINH DOANH

 

01

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phm rượu

 

02

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

03

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuc lá

 

04

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

C. Danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

I. Lĩnh vực giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gồm 07 TTHC theo Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 14/72015.

II. Lĩnh vực đầu tư gồm 40 TTHC theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 05/6/2013.

- Lĩnh vực Cấp giấy chứng nhận đầu tư: 23 TTHC

- Lĩnh vực điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: 17 TTHC

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2191/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2191/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2016
Ngày hiệu lực07/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2018
Cập nhật11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2191/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2191/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới Ban quản lý các khu công nghiệp Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2191/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới Ban quản lý các khu công nghiệp Lâm Đồng 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2191/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành07/10/2016
       Ngày hiệu lực07/10/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2018
       Cập nhật11 tháng trước
       (09/01/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2191/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới Ban quản lý các khu công nghiệp Lâm Đồng 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2191/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới Ban quản lý các khu công nghiệp Lâm Đồng 2016