Quyết định 2192/2003/QĐ-BNG

Quyết định 2192/2003/QĐ-BNG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn do Bộ trưởng Bộ Ngọai giao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2192/2003/QĐ-BNG chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn


BỘ NGOẠI GIAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2192/2003/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN.

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 21/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 10 tháng 6 năm 1964 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn;
Theo đề nghị của Cục Trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng:

1. Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Ngoại giao phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao thông qua việc thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực nhà, đất, lao động và đáp ứng các nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan lãnh sự danh dự, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế liên chính phủ (sau đây gọi tắt là Đoàn Ngoại giao), văn phòng đại diện các hãng thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình, văn phòng đại diện và văn phòng dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (sau đây gọi tắt là các Văn phòng nước ngoài) và các đối tượng khác.

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng các quy chế liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ cho các đối tượng là Đoàn Ngoại giao và các Văn phòng nước ngoài.

2. Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

3. Trụ sở Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đặt tại thành phố Hà Nội.

4. Tên giao dịch quốc tế: The Service Department for the Diplomatic Corps (viết tắt là DSD)

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển quỹ nhà, đất, cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực nhằm không ngừng nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ của Cục phù hợp với luật pháp Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, góp phần phục vụ chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước và an ninh, an toàn cho Đoàn Ngoại giao;

2. Giúp Bộ trưởng trong việc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nhà, đất, lao động và các dịch vụ khác phục vụ Đoàn Ngoại giao và các Văn phòng nước ngoài;

3. Thông tin, hướng dẫn cho Đoàn Ngoại giao và các Văn phòng nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

4. Thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ về nhà, đất, đi lại, vui chơi, giải trí cho Đoàn Ngoại giao, các Văn phòng nước ngoài và các đối tượng khác; quản lý, khai thác, bảo toàn và phát triển quỹ nhà, đất và cơ sở vật chất kỹ thuật của Cục theo quy định hiện hành của Nhà nước;

5. Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo, bảo tồn, nâng cấp các cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền theo các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác quản lý đầu tư và xây dựng;

6. Thực hiện chức năng đầu mối quản lý việc cho Đoàn Ngoại giao thuê nhà tại Hà Nội theo Nghị định của Chính phủ và ủy quyền của Bộ Ngoại giao;

7. Thực hiện công tác tuyển chọn, cung ứng và quản lý lao động Việt Nam làm việc cho Đoàn Ngoại giao và các Văn phòng nước ngoài theo phân công của Bộ trưởng; giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của lao động Việt Nam làm việc cho Đoàn Ngoại giao và các Văn phòng nước ngoài theo quy định hiện hành của Nhà nước;

8. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Tổ chức Cung ứng lao động được Bộ Ngoại giao ủy quyền theo Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ;

9. Được tự chủ tài chính, được chủ động bố trí kinh phí để thi hành nhiệm vụ và thực hiện các chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định hiện hành của Nhà nước;

10. Được chủ động sử dụng số biên chế được Bộ Ngoại giao giao; sắp xếp và quản lý lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức, các quy định của Bộ Luật Lao động và chủ trương cải cách hành chính của Nhà nước;

11. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định hiện hành của Nhà nước;

12. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực cung ứng dịch vụ cho Đoàn Ngoại giao và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn:

1. Lãnh đạo Cục: gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng;

Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm và miễn nhiệm.

2. Các Phòng thuộc Cục:

 a) Phòng Quản lý và Cho thuê nhà.

 b) Phòng Quản lý Lao động Đoàn Ngoại giao;

 c) Phòng Dịch vụ tổng hợp;

 d) Phòng Kế hoạch và Đầu tư;

 đ) Phòng Quản lý Kỹ thuật;

 e) Phòng Sửa chữa và Cải tạo nhà;

 f) Phòng Tài chính - Kế toán;

 g) Phòng Tổ chức – Lao động Tiền lương;

 h Văn Phòng Cục.

Trong các trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn có thể thành lập các Tổ công tác tạm thời hoặc Ban Quản lý các dự án trực thuộc Cục.

3. Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn trình Bộ trưởng phê duyệt để thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo;

Quyết định này thay thế Quyết định số 51/NG-QĐ ngày 18 tháng 3 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc thành lập lại doanh nghiệp Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thuộc Bộ Ngoại giao.

Điều 5. Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
THỨ TRƯỞNG
 


 
Nguyễn Phú Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2192/2003/QĐ-BNG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2192/2003/QĐ-BNG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2003
Ngày hiệu lực29/12/2003
Ngày công báo14/12/2003
Số công báoSố 211
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2192/2003/QĐ-BNG

Lược đồ Quyết định 2192/2003/QĐ-BNG chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2192/2003/QĐ-BNG chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2192/2003/QĐ-BNG
       Cơ quan ban hànhBộ Ngoại giao
       Người kýNguyễn Phú Bình
       Ngày ban hành12/12/2003
       Ngày hiệu lực29/12/2003
       Ngày công báo14/12/2003
       Số công báoSố 211
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 2192/2003/QĐ-BNG chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2192/2003/QĐ-BNG chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn

        • 12/12/2003

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 14/12/2003

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 29/12/2003

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực