Quyết định 2194/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2194/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2194/QĐ-BVHTTDL mức chi thù lao tổ chức cá nhân tham gia cuộc thi liên hoan nghệ thuật 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2194/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI THÙ LAO CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA CUỘC THI, LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP DO CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN THỰC HIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biu diễn;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện”.

Điều 2. Cục Nghệ thuật biểu diễn có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng Quy định.

Điều 3. Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp theo Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưở
ng Nguyễn Ngọc Thiện báo cáo);
- Lưu: VT, NTBD, TH (60).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐỊNH MỨC CHI THÙ LAO CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA CUỘC THI, LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP DO CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN THC HIỆN
(Ban hành theo Quyết định số 2194/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ththao và Du lịch)

MỤC I: QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

a. Quy định này áp dụng cho Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020 (sau đây gọi Đề án).

b. Tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo Đề án được hưởng thù lao theo quy định này.

2. Đối tượng hưởng thù lao

a. Ban Chỉ đạo tham gia chỉ đạo tại cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.

b. Ban Tổ chức tham gia lập kế hoạch và tổ chức tại cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.

c. Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật tham gia đánh giá tại cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.

d. Thành viên các tiểu ban, tổ, nhóm tham gia công tác phục vụ tại cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.

3. Nguyên tắc chi thù lao

a. Việc chi thù lao do người đứng đầu cơ quan chủ trì tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật quyết định.

b. Mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp căn cứ vào biên bản nghiệm thu, bảng chấm công, chất lượng, hiệu quả công việc, mức độ tham gia quản lý, điều hành, phục vụ cuộc thi, liên hoan nghệ thuật.

c. Thù lao được thanh toán cho tchức, cá nhân ngay sau khi cuộc thi, liên hoan nghệ thuật kết thúc.

4. Điều kiện chi thù lao

a. Tổ chức, cá nhân tham gia trên 50% số thời gian diễn ra cuộc thi, liên hoan nghệ thuật.

b. Tổ chức, cá nhân tham gia một buổi hoặc một chương trình, tiết mục có thời gian quy định tối thiểu bằng 240 phút (4giờ).

MỤC II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ THÙ LAO

5. Cách tính thù lao

a. Cách tính thù lao đối với thành viên Ban Chỉ đạo:

Thù lao = Mức hệ số thù lao x Giá trị một đơn vị hệ số thù lao.

Trong đó:

Giá trị một đơn vị hệ số bằng 35% đến 55% mức tiền lương tối thiểu (tùy thuộc vào mức độ tham gia công việc).

Hệ số thù lao bằng số buổi hoặc số chương trình, tiết mục trực tiếp tham gia.

Ví dụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Thành viên tham gia trực tiếp chỉ đạo 20 chương trình (buổi, tiết mục), thù lao được tính : 20 chương trình x 632.500đồng (55%).

b. Cách tính thù lao đối với thành viên Ban Tổ chức:

Thù lao = Mức hệ số thù lao x Giá trị một đơn vị hệ số thù lao

Trong đó:

Giá trị một đơn vị hệ số bằng 20% đến 30% mức tiền lương tối thiểu (tùy thuộc vào mức độ tham gia công việc)

Hệ số thù lao bằng số buổi hoặc số chương trình, tiết mục trực tiếp tham gia.

Ví dụ đi với thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Thành viên tham gia trực tiếp tổ chức 20 chương trình (buổi, tiết mục), thù lao được tính là: 20 chương trình x 345.000đồng (30%).

c. Cách tính thù lao đối với thành viên Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật:

Thù lao = Mức hệ s thù lao x Giá trị một đơn vị hệ số thù lao.

Trong đó:

Giá trị một đơn vị hệ số bằng 65% đến 85% mức tiền lương tối thiểu (tùy thuộc vào mức độ tham gia công việc).

Hệ số thù lao bằng số buổi hoặc số chương trình, tiết mục trực tiếp tham gia.

Ví dụ thù lao của thành viên tham gia Hội đồng Giám khảo tại Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Thành viên tham gia trực tiếp đánh giá 20 chương trình (buổi, tiết mục), thù lao được tính là: 20 chương trình x 977.500đồng (85%).

d. Cách tính thù lao thành viên các tiểu ban, tổ, nhóm tham gia phục vụ:

Thù lao = Mức hệ số thù lao x Giá trị một đơn vị hệ số thù lao.

Trong đó:

Giá trị một đơn vị hệ số bằng 15% đến 20% mức tiền lương tối thiểu (tùy thuộc vào mức độ tham gia công việc).

Hệ số thù lao bằng số buổi hoặc số chương trình, tiết mục trực tiếp tham gia.

Ví dụ thù lao của một thành viên tham gia tại Tiu ban Tài chính, Hậu cần trong Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Thành viên tham gia phục vụ trực tiếp 20 chương trình (buổi, tiết mục), thù lao được tính là: 20 chương trình x 172.500đồng (15%).

6. Các mức thù lao khác

a. Thẩm định và duyệt nội dung chương trình các cuộc thi, liên hoan tại Đề án: từ 150.000đồng đến 300.000đồng/1 buổi.

b. Xây dựng Quy chế tổ chức, Quy chế chấm giải, Kế hoạch tổ chức các cuộc thi, liên hoan tại Đề án: từ 500.000đồng đến 2.000.000đồng/1 quy chế.

c. Xây dựng kịch bản và dẫn chương trình các cuộc thi, liên hoan tại Đề án: từ 300.000đồng đến 500.000đồng/1 buổi.

d. Xây dựng và công bố tổng kết, đánh giá của Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật các cuộc thi, liên hoan tại Đề án: từ 2.000.000đồng đến 3.000.000đồng/bài.

đ. Viết tin, bài về cuộc thi, liên hoan của Đề án đăng lên trang thông tin điện tử: 10% mức tiền lương tối thiểu/1tin, bài.

e. Bồi dưỡng họp triển khai thực hiện nhiệm vụ cuộc thi, liên hoan tại Đề án: từ 100.000đồng đến 300.000đồng/người/cuộc họp.

7. Kinh phí thực hiện chi thù lao

a. Mức thù lao cuộc thi, liên hoan tại Đề án chi từ ngân sách nhà nước cấp không vượt quá dự toán giao được bố trí hàng năm của đơn vị.

b. Việc thanh toán thù lao cuộc thi, liên hoan tại Đề án phải đảm bảo đầy đủ chứng từ hp lệ theo đúng quy định hiện hành.

c. Hàng năm, đơn vị xây dựng kinh phí thù lao cuộc thi, liên hoan tại Đề án vào dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

MỤC III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

8. Người đứng đầu cơ quan chủ trì tổ chức cuộc thi, liên hoan tại Đề án chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh toán thù lao cho tổ chức, cá nhân được hưởng, đảm bảo đầy đủ thủ tục và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

9. Các nội dung khác liên quan đến chế độ chi thù lao cuộc thi, liên hoan tại Đề án không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

10. Quá trình thực hiện, cơ quan, đơn vị liên quan thấy có vướng mắc phát sinh, cần sửa đổi để phù hợp với thực tiễn ở từng giai đoạn cụ thể, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2194/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2194/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2016
Ngày hiệu lực22/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2194/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2194/QĐ-BVHTTDL mức chi thù lao tổ chức cá nhân tham gia cuộc thi liên hoan nghệ thuật 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2194/QĐ-BVHTTDL mức chi thù lao tổ chức cá nhân tham gia cuộc thi liên hoan nghệ thuật 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2194/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vương Duy Biên
        Ngày ban hành22/06/2016
        Ngày hiệu lực22/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2194/QĐ-BVHTTDL mức chi thù lao tổ chức cá nhân tham gia cuộc thi liên hoan nghệ thuật 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2194/QĐ-BVHTTDL mức chi thù lao tổ chức cá nhân tham gia cuộc thi liên hoan nghệ thuật 2016

           • 22/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực