Quyết định 2194/QĐ-UBND

Quyết định 2194/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2194/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2194/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 193/TTr-SLĐTBXH ngày 19/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT.HĐND tỉnh; Ban PC HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng TTĐT tỉnh; C
ng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT và DVHCCTT tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng KSTTHC, HTh, DL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật (Mã số TTHC: BLĐ-TBVXH-KHA-286126)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLĐ-TBVXH-KHA-286126-01)

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu, kết quả

Thời gian

Ghi chú

Ủy ban nhân dân cấp xã

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin trong hồ sơ;

- Chuyển công chức Văn hóa - Xã hội.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ cần hướng dẫn đ công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức Văn hóa Xã hội

- Xác định mức độ khuyết tật;

- Lập hồ sơ, biên bản kết luật xác định mức độ khuyết tật.

- Gửi văn bản tham khảo ý kiến cơ sở giáo dục về tình trạng khó khăn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật của người được xác định mức độ khuyết tật đang đi học theo Mu số 04 quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH .

- Triệu tập các thành viên, gửi thông báo về thời gian và địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

- Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật theo phương pháp quy định tại Điều 3 Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH.

- Lập hồ sơ, biên bản kết luận xác định mức độ khuyết tật của người được đánh giá theo Mu số 05 quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH .

- Dự thảo Giấy xác nhận khuyết tật (Mẫu số 06 quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019).

19,5 ngày

 

Bước 3

Ký duyệt

Chủ tịch UBND cấp xã

Giấy chứng nhận khuyết tật.

Niêm yết, thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

05 ngày

 

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả cho công dân.

Giấy chứng nhận khuyết tật.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại UBND cấp xã theo quy định hiện hành.

2. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Mã số TTHC: BLĐ-TBVXH-KHA-286127)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLĐ-TBVXH-KHA-286127-01)

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hin

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu, kết quả

Thời gian

Ghi chú

Ủy ban nhân dân cấp xã

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin trong hồ sơ;

- Chuyển công chức Văn hóa - Xã hội.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ cần hướng dẫn đcông dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức Văn hóa - Xã hội

- Xác định mức độ khuyết tật;

- Lập hồ sơ, biên bản kết luật xác định mức độ khuyết tật.

- Đối chiếu, kiểm tra hồ sơ lưu.

- Dự thảo Giấy xác nhận khuyết tật (theo Mu số 06 quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH).

4 ngày

 

Bước 3

Ký duyệt

Chủ tịch UBND cấp xã

Giấy chứng nhận khuyết tật.

Giấy xác nhận khuyết tật.

0,5 ngày

 

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả cho công dân.

Giấy xác nhận khuyết tật.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại UBND cấp xã theo quy định hiện hành.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2194/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2194/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2019
Ngày hiệu lực01/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2194/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2194/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2194/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2194/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành01/07/2019
        Ngày hiệu lực01/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2194/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2194/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa

         • 01/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực