Quyết định 2197/2007/QĐ-UBND

Quyết định 2197/2007/QĐ-UBND thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 2197/2007/QĐ-UBND cơ chế một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 21/2015/QĐ-UBND cơ chế một cửa một cửa liên thông tại cơ quan đơn vị tỉnh Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 24/07/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2197/2007/QĐ-UBND cơ chế một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2197/2007/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 19 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, đối với các cơ quan sau:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở và cơ quan tương đương (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh) thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện);

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã);

4. Các cơ quan được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc đặt tại tỉnh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Điều 2. Lĩnh vực công việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

1. Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này;

2. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông để giải quyết công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh đối với các lĩnh vực sau:

a - Thành lập doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh đối với hộ cá thể;

b - Giải quyết chính sách xã hội (Lao động - Thương binh và Xã hội);

c - Hộ tịch;

d - Đất đai;

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cơ quan được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc đặt tại tỉnh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm:

1 - Thực hiện đúng các nội dung quy định tại Điều 6 và Điều 12 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (Ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ);

2 - Căn cứ các quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tiến hành phân loại các công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, trong đó bao gồm các loại công việc giải quyết ngay trong ngày làm việc không phải ghi giấy hẹn, loại công việc giải quyết phải ghi giấy hẹn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

1.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quy định tại Điều 1 Quyết định này tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh:

a - Quy định những loại công việc giải quyết ngay trong ngày, những công việc phải ghi giấy hẹn và thời gian giải quyết công việc;

b - Quy định thống nhất thời gian giải quyết công việc, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

1.2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh:

a - Tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp với tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc cho cán bộ, công chức trực tiếp làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

b - Định kỳ 6 tháng và hàng năm kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh:

a - Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp, sau khi có ý kiến thỏa thuận của các Bộ, cơ quan liên quan; quy định chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp phù hợp với quy định khung của Bộ Tài chính; quyết định mức thu đối với khoản thu về phí, lệ phí có trong danh mục thuộc thẩm quyền được phép ban hành của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

b - Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các trang thiết bị phục vụ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; việc trang bị đồng phục cho cán bộ làm việc tại Bộ phận trên; việc trợ giá cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu về photocopy, đánh máy vi tính tài liệu, hoàn chỉnh biểu mẫu, hồ sơ, điện thoại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

c - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc triển khai cơ chế một cửa liên thông (xây dựng đề án, quy chế phối hợp, tập huấn nghiệp vụ, tham quan học tập...)

3. Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (qua Sở Nội vụ thẩm định) và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này, cụ thể:

a - Sở Tài nguyên và Môi trường: Lĩnh vực Đất đai;

b - Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lĩnh vực thành lập doanh nghiệp; Đăng ký kinh doanh đối với hộ cá thể;

c - Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Lĩnh vực chính sách xã hội;

d - Sở Tư pháp: Lĩnh vực Hộ tịch.

4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách các Sở, ngành chưa có khả năng bố trí phòng làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo tiêu chuẩn tối thiểu quy định tại điểm a, b, c, khoản 1 Điều 12 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (Ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

5. Sở Văn hóa thông tin có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thống nhất mẫu đồng phục cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền thường xuyên việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP7, VP2.
8173-S177

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2197/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2197/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2007
Ngày hiệu lực29/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2197/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2197/2007/QĐ-UBND cơ chế một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2197/2007/QĐ-UBND cơ chế một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2197/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Tiến Thành
        Ngày ban hành19/09/2007
        Ngày hiệu lực29/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2197/2007/QĐ-UBND cơ chế một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2197/2007/QĐ-UBND cơ chế một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước Ninh Bình