Quyết định 2197/QĐ-UBND

Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 2197/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2197/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GII QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ v kim soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh v việc thông qua Phương án đơn giản hóa danh mục 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cp huyện thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1302/TTr-STP ngày 04 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; Sở Tư pháp bổ sung, điều chỉnh 01 thủ tục hành chính này vào quy trình nội bộ trong lĩnh vực tư pháp cấp huyện trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Ki
m soát TTHC-VPCP;
- Ch
tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT, TTPVHCC (kèm hồ sơ);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, Lệ phí

Căn cứ pháp lý

01

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đhồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.500.000 đồng

- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 ca Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định s 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2197/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2197/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2019
Ngày hiệu lực07/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2197/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2197/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2197/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2197/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành07/10/2019
        Ngày hiệu lực07/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2197/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2197/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

            • 07/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực