Quyết định 2198/QĐ-UBND

Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 2198/QĐ-UBND 2016 Báo cáo Tăng cường quản lý đất đai cơ sở dữ liệu đất đai Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2198/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI” THỰC HIỆN TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đt đai và cơ sở dữ liệu đt đai” vay vn Ngân hàng Thế giới;

Trên cơ sở Công văn số 1537/TCQLDD-HTQTKHCN ngày 15/8/2016 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc chuẩn bị triển khai dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) vay vốn Ngân hàng Thế giới; Công văn số 268/HĐND-KTNS ngày 17/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3748/STNMT ngày 02/11/2016 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Dự án:

- Tên Dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”.

- Tiếng Anh: Vietnam - Improved Land Governance and Database Project.

- Tên viết tắt: VILG.

2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới.

3. Cơ quan chủ quản đề xuất Dự án: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Cơ quan chủ quản tham gia dự án: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

5. Chủ Dự án:

- Chủ dự án đề xuất dự án: Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ dự án đối với địa bàn được đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

6. Địa điểm thực hiện dự án

- Đối với 08 huyện, thành phố, gồm: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà và thành phố Quảng Ngãi:

+ Xây dựng mới CSDL đất đai;

+ Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai;

+ Triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu cấp tỉnh;

+ Thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức cộng đồng.

- Đối với 06 huyện thực hiện dự án VLAP, gồm: Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Tư Nghĩa và Lý Sơn triển khai chuẩn hóa, bổ sung, chuyển đổi cơ sở dữ liệu vào hệ thống; bổ sung thêm dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê, giá đất và chuẩn hóa, chuyển đổi vào hệ thng.

7. Thi gian thực hiện dự án: từ năm 2017 đến năm 2022.

8. Mục tiêu, nội dung và kết quả chủ yếu

a) Mục tiêu

- Mục tiêu tổng thể:

+ Phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn thực hiện dự án thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu trên cơ sở kiến trúc hệ thống, hạ tầng đồng bộ, phần mềm thống nhất trên toàn quốc.

+ Hoàn thiện và vận hành CSDL đất đai quốc gia (dữ liệu địa chính, dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai) phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan (thuế, công chứng, ngân hàng,...), người dân và doanh nghiệp.

+ Hỗ trợ tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai và đảm bảo thực hiện thống nhất Luật Đất đai 2013 ở các cấp, thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất.

+ Hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua việc hiện đại hóa các Văn phòng Đăng ký đất đai từ việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ tới việc trang bị thiết bị đầu - cuối của các Văn phòng Đăng ký đất đai và đào tạo cán bộ.

+ Nâng cao hiệu quả nhận thức của cộng đồng đối với công tác quản lý, xây dựng, vận hành hệ thống thông tin đất đai.

b) Nội dung của Dự án gồm 03 Hợp phần:

- Hp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai;

- Hp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu;

- Hợp phần 3: Quản lý Dự án.

9. Nguồn vốn và cơ chế tài chính trong nước:

a) Nguồn vốn:

Tổng vốn của Dự án thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi: 4.882.750 USD, tương đương 107.000 triệu đồng (chuyển đổi theo tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 30/5/2016: 1 USD = 21.927 VNĐ); trong đó:

- Vốn vay: 4.049.580 USD, tương đương 88.750 triệu đồng.

- Vốn đối ứng: 833.160 USD, tương đương 18.250 triệu đồng.

b) Cơ chế tài chính:

- Đối với vốn nước ngoài (4.049.580 USD): Thời hạn vay 25 năm, trong đó có 5 năm ân hạn, đồng tiền cho vay lại bằng Đô-la Mỹ, lãi suất 1,25%/năm, phí cam kết tối đa là 0,5%/năm và phí dịch vụ 0,75%/năm. Tỷ lệ cho vay lại áp dụng đối với tỉnh Quảng Ngãi là 30%.

- Đối với vốn đối ứng (833.160 USD): Địa phương chịu trách nhiệm bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016- 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND t
nh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- VPUB: PCVP(NL), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-T
Nak1167.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2198/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2198/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2016
Ngày hiệu lực08/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2198/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2198/QĐ-UBND 2016 Báo cáo Tăng cường quản lý đất đai cơ sở dữ liệu đất đai Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2198/QĐ-UBND 2016 Báo cáo Tăng cường quản lý đất đai cơ sở dữ liệu đất đai Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2198/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành08/11/2016
        Ngày hiệu lực08/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2198/QĐ-UBND 2016 Báo cáo Tăng cường quản lý đất đai cơ sở dữ liệu đất đai Quảng Ngãi

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2198/QĐ-UBND 2016 Báo cáo Tăng cường quản lý đất đai cơ sở dữ liệu đất đai Quảng Ngãi

         • 08/11/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/11/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực