Quyết định 2198/QĐ-UBND

Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt dự án Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2011 di dân định canh định cư dân tộc thiểu số Lộc Thịnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2198/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỖ TRỢ DI DÂN THỰC HIỆN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ LỘC THỊNH, HUYỆN LỘC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 901/TTr-SKHĐT ngày 22/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, nội dung như sau:

1. Tên dự án: Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Lộc Ninh.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng - Thương mại Khang Huy.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Phan Minh Trung.

5. Mục tiêu đầu tư: Quy hoạch chi tiết đất bố trí định canh, định cư, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để di dời và sắp xếp định canh, định cư cho 64 hộ đồng bào dân tộc thiểu số là những hộ không có đất ở, đất sản xuất trên địa bàn các xã Lộc Thịnh, Lộc Thuận, Lộc Thành - huyện Lộc Ninh. Tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ rừng, môi trường sinh thái, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

6. Nội dung, quy mô đầu tư:

6.1. Quy hoạch đất định canh, định cư: Tổng diện tích quy hoạch khoảng 65,737ha tại 2 khu vực: khu vực 1 thuộc ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh diện tích 31,5ha và khu vực 2 thuộc Tiểu khu 215 BQL rừng Tà Thiết thuộc ấp Cần Dực, xã Lộc Thành diện tích 34,237ha.

Quy hoạch thành các khu đất định cư kết hợp với đất sản xuất 60,567ha, đất công trình công cộng 2,841ha, đất giao thông 2,329ha.

6.2. Đầu tư cơ sở hạ tầng:

a) Khai hoang mặt bằng khu đất quy hoạch khoảng 65,737ha; phân lô tái định canh 128 lô, định cư 64 lô.

b) Đường giao thông nội vùng: Xây dựng đường giao thông nội vùng khu tái định canh, tái định cư tổng chiều dài 3.946,5m, gồm 6 tuyến:

- Khu vực 1 (xã Lộc Thịnh): 3 tuyến, tổng chiều dài 1.650m, gồm: Tuyến T1 dài 680m, mặt cắt ngang nền đường 15m (2,5m+10m+2,5m); tuyến T2 dài 480m, mặt cắt ngang nền đường 13 m (2,5m+8m+2,5m); tuyến T3 dài 490m, mặt cắt ngang nền đường 13m, (2,5m+8m+2,5m). Nền đường cấp phối sỏi dày 15 cm, lu lèn K≥0,98; hệ thống thoát nước.

- Khu vực 2 (xã Lộc Thành): 3 tuyến, tổng chiều dài 2.296,5m, gồm: Tuyến T1 dài 1.013m, mặt cắt ngang nền đường 8m (2m+4m+2m); tuyến T2 dài 1.092m, mặt cắt ngang nền đường 8m, (2m+4m+2m); tuyến T3 dài 191,5m, mặt cắt ngang nền đường 8m (2m+4m+2m). Nền đường cấp phối sỏi dày 15cm, lu lèn K≥0,98; hệ thống thoát nước.

c) Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung: Xây dựng 01 trạm cấp nước sinh hoạt, trạm có 01 giếng khoan.

d) Cấp điện: Xây dựng 02 trạm biến áp 1 x 50 KVA; tuyến đường điện trung thế dài 677m; tuyến đường điện hạ thế dài 2.056m.

e) Công trình công cộng khác:

- Nhà văn hóa: nhà cấp IV, diện tích 87,7m2.

- Trường tiểu học: nhà cấp IV, diện tích 119,5m2.

- Trường mẫu giáo: nhà cấp IV, diện tích 180m2.

7. Địa điểm xây dựng: Thực hiện dự án tại 2 khu vực: khu vực 1 thuộc ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh diện tích 31,5ha; khu vực 2 thuộc Tiểu khu 215 - BQL rừng Tà Thiết thuộc ấp Cần Dực, xã Lộc Thành diện tích 34,237ha.

8. Diện tích sử dụng đất dự án: Khoảng 65,737ha.

9. Loại, cấp công trình: Gồm các loại công trình giao thông, xây dựng dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp; cấp IV.

10. Phương án xây dựng: Đầu tư xây dựng mới.

11. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Hiện tại đất tại khu vực 1 thuộc ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh diện tích 31,5ha là đất khai hoang rừng và đất trống, hiện có 11 hộ dân xâm canh lấn chiếm diện tích đất khoảng 2,29ha trồng cây điều. Số hộ này đã có nhà cửa và đất ổn định ở nơi khác chuyển đến, không thuộc đối tượng hưởng thụ dự án nên phải di dời.

Khu vực 2 thuộc tiểu khu 215 - BQL rừng Tà Thiết thuộc ấp Cần Dực, xã Lộc Thành diện tích 34,237 ha, chủ yếu là đất khai hoang rừng và đất trống.

- Số hộ dân thuộc đối tượng bồi thường cây trồng là 11 hộ; số hộ dân thuộc đối tượng hỗ trợ di dời và tái định cư là 64 hộ, sống ở các xã Lộc Thịnh (09 hộ), Lộc Thuận (40 hộ) và Lộc Thành (15 hộ), huyện Lộc Ninh.

12. Tổng mức đầu tư: 11.834.193.686 đồng

Trong đó:

 - Chi phí xây dựng: 6.468.452.311đồng

 - Chi phí thiết bị: 442.355.923 đồng

 - Chi phí quản lý dự án: 141.677.429đồng

 - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.508.171.902 đồng

 - Chi phí khác: 102.356.128đồng

 - Chi phí bồi thường, GPMB: 1.342.291.000 đồng

 - Chi phí hỗ trợ và tái định cư: 1.196.800.000 đồng

 - Chi phí dự phòng: 632.088.993 đồng

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

14. Phân đoạn đầu tư: Dự án chia làm 2 giai đoạn đầu tư:

- Giai đoạn 1: Chuẩn bị đầu tư; giải phóng mặt bằng; chính sách hỗ trợ, di dời; khai hoang; cắm mốc phân lô.

- Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011 - 2013.

Điều 2.

1. UBND huyện Lộc Ninh là chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành, tổ chức thực hiện tốt dự án theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Phước, chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2198/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2198/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/10/2011
Ngày hiệu lực 05/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2198/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2011 di dân định canh định cư dân tộc thiểu số Lộc Thịnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2011 di dân định canh định cư dân tộc thiểu số Lộc Thịnh Bình Phước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2198/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành 05/10/2011
Ngày hiệu lực 05/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2011 di dân định canh định cư dân tộc thiểu số Lộc Thịnh Bình Phước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2011 di dân định canh định cư dân tộc thiểu số Lộc Thịnh Bình Phước

  • 05/10/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/10/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực