Quyết định 2199/QĐ-UBND

Quyết định 2199/QĐ-UBND năm 2019 quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2199/QĐ-UBND 2019 quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2199/QĐ-UBND

An Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản; phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2451/TTr-SXD ngày 15 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang.

Những nội dung liên quan quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình không quy định tại Quy định này thực hiện theo các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với Sở Xây dựng; các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương (sau đây viết tắt là các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Nguyên tắc chung

Đảm bảo nguyên tắc thống nhất, nâng cao tính chủ động, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước và mối quan hệ phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Chương II

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh:

a) Kiểm tra (định kỳ, đột xuất) tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư; các nhà thầu thi công xây dựng công trình; người lao động, theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (sau đây viết tắt là Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng).

b) Xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; thanh tra, kiểm tra vi phạm pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật mất an toàn lao động.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng và theo phân cấp xử lý sự cố công trình xây dựng tại Mục 3 Chương II Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 09 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh (sau đây viết tắt là Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 09 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh).

5. Tổng hợp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Điều 5. Trách nhiệm của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ban Quản lý Khu kinh tế

1. Hướng dẫn về quản lý an toàn lao động đối với các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền mình quản lý.

2. Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền mình quản lý:

a) Kiểm tra (định kỳ, đột xuất) tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư; các nhà thầu thi công xây dựng công trình; người lao động, theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

b) Xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng. Trường hợp cần thiết, lập biên bản gửi Sở Xây dựng đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; thanh tra, kiểm tra vi phạm pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật mất an toàn lao động.

4. Phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư, theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

5. Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý của mình đến Sở Xây dựng. Báo cáo Sở Xây dựng về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn mình quản lý.

2. Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện:

a) Kiểm tra (định kỳ, đột xuất) tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư; các nhà thầu thi công xây dựng công trình; người lao động, theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

b) Xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; thanh tra, kiểm tra vi phạm pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật mất an toàn lao động.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng và theo phân cấp xử lý sự cố công trình xây dựng tại Mục 3 Chương II Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 09 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh.

5. Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý của mình đến Sở Xây dựng. Báo cáo Sở Xây dựng về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Điều 7. Thẩm quyền kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của Sở Xây dựng; các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Sở Xây dựng: Kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ.

2. Sở Giao thông vận tải: Kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình giao thông trừ các công trình giao thông do Sở Xây dựng quản lý.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

4. Sở Công Thương: Kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình công nghiệp trừ các công trình công nghiệp do Sở Xây dựng quản lý.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế: Kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trong các khu công nghiệp, khu chức năng thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng, quyết định đầu tư theo phân cấp của UBND tỉnh.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Lao động - Thương bình và Xã hội, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2199/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2199/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2019
Ngày hiệu lực12/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2199/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2199/QĐ-UBND 2019 quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2199/QĐ-UBND 2019 quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng tỉnh An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2199/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành12/09/2019
        Ngày hiệu lực12/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2199/QĐ-UBND 2019 quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng tỉnh An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2199/QĐ-UBND 2019 quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng tỉnh An Giang

            • 12/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực