Quyết định 22/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 22/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn" do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 22/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005 công nghiệp hóa đã được thay thế bởi Quyết định 3436/QĐ-BKHCN kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005 công nghiệp hóa


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2001-2005: “KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN ”

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số: 82/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ chủ yếu và Danh mục các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005;
Xét đề nghị của các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: “Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn”, Mã số: 07 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


i nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBKHCNMT của Quốc hội;
- Ban Khoa giáo Trung ương;
- Lưu VT, Vụ KH.

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 
Chu Tuấn Nhạ

 

Phụ lục:

MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2001-2005: “KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN”, MÃ SỐ: KC. 07
(Kèm theo Quyết định số: 22/2001/ QĐ - BKHCNMT ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)  

a. Mục tiêu:

- Nâng cao năng suất sinh học và năng suất lao động, bảo đảm hiệu quả của sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp nhằm xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa mạnh, đa dạng, phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh quốc tế.

- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp trong thu nhập, tạo công ăn việc làm cho người lao động

- Góp phần xây dựng mô hình nông thôn mới.

b. Nội dung chủ yếu:

- Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thích hợp, hiện đại, kết hợp với công nghệ truyền thống để hình thành các xí nghiệp sản xuất giống, nhằm đảm bảo cung cấp giống cây trồng, vật nuôi cho các vùng sinh thái khác nhau.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao (công nghệ thông tin) để quản lý sử dụng đất (nông-lâm nghiệp), dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, phục vụ các chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn.

- Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ về bảo quản và sơ chế, nhằm giảm thiểu thất thoát sau thu hoạch và cung cấp nguyên liệu cho các trung tâm chế biến.

- Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các loại máy vừa và nhỏ, phù hợp, phục vụ sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, thay thế dần lao động thủ công.

- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và công nghệ nhằm xây dựng và phát triển các công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản.

- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các loại hình công nghệ thích hợp (kết hợp giữa công nghệ cổ truyền và hiện đại, giữa thủ công và cơ khí, sử dụng nhiều lao động) theo hướng thúc đẩy sự phát triển công nghiệp nông thôn và làng nghề.

- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ về vật liệu, năng lượng, viễn thông, xây dựng cơ sở hạ tầng... phù hợp với các vùng sinh thái.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại xã, làng bản trên cơ sở kết hợp đông tây y và ứng dụng các thành tựu về y tế cộng đồng.

- Nghiên cứu tổng kết và xây dựng một số mô hình phát triển xã hội nông thôn mới kết hợp giữa truyền thống làng xã Việt Nam với văn minh thời đại.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phù hợp xử lý môi trường trong phát triển nông nghiệp và nông thôn.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học trong xây dựng hệ thống chính sách nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2001/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2001/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2001
Ngày hiệu lực26/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2001/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 22/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005 công nghiệp hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005 công nghiệp hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2001/QĐ-BKHCNMT
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Chu Tuấn Nhạ
        Ngày ban hành11/06/2001
        Ngày hiệu lực26/06/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005 công nghiệp hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005 công nghiệp hóa