Quyết định 22/2004/QĐ-UB

Quyết định 22/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2004/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 05 tháng 04 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

- Căn cứ Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường cao đẳng .

- Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng câp Trường Trung học Sư phạm Bình Phước thành Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.

- Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm tính và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bạn hành kèm theo Quyết định này “ bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước ”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những văn bản trước dây trái với nội dung Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm tĩnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiên thi hành Quvết định này./.

 

 

Nơi nhận
- CT, PCT
- Như điều 3
- LĐ VP, CV, NC, VX
- Sở Nội vụ:6bản
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

QUY CHÊ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 04 năm 2004 của UBND tỉnh Bình Phước)

Chương I:

VỊ TRÍ, CHỨC NẮNG

Điều 1: Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Trường ) là cơ sở giáo dục nằm trong hệ thong giáo dục quốc dân, Trường là đơn vị sự nghiệp giáọ dục trực thuộc UBND tỉnh, Trường chịu sự quản lý và chỉ dạo trực tiếp của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển giáo dục; tiêu chuẩn giảng viên, mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng; về thanh tra giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quán lý Nhà nước đối Với Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh

Trường Cao đẳng Sư phạm Binh Phước có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, dược dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoán tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Điều 2: Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước có chức năng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm và trình độ thấp hơn; bồi dưỡng giáo viên và nhân viên nghiệp vụ giáo dục trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và nghiên cứu khoa học giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Chương II:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3: Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh có những nhiệm vụ , quyền hạn sau:

1/ Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm và trình độ thấp hơn đáp ứng yêu cầu đội ngũ giáo viên của tỉnh.

2/ Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nshệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

3/ Gìn giữ và phát triển những di sản và bản sắc văn hoá dân tộc .

4/ Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ giáng viên của trường .

5/ Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường đủ về số lượng, cân đối về cơ câu trình độ, cơ cấu ngành học, cơ cấu tuổi và giới.

6/ Tuyển sinh và quản lý người học.

7/ Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành đào tạo.

8/ Quản lý sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy dinh của pháp luật.

9/ Trường được quyền tự chủ, và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Trường Cao đẳng (đưực ban hành kèm theo Quyết dịnh số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo), cụ thể là:

a. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiếu lược phát triển giáo dục của tĩnh.

b. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy,, học tập trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức tuyển sinh theo chí tiêu của Nhà nước, tổ chức các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp, in ân các văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực nhằm thực hiện các mục tiêu giáo dục; hợp tác, liên kết với các tổ chức giáo dục, vãn hoá, thể dục thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh - tế xã hội của tỉnh.

d. Nghiên cứu các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ; tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, xuất bản các tập san các ấn phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường theo Luật xuất bán và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ và hoạt dộng tài chính.

h. Thực hiện chê độ báo cáo định kỳ và theo yêu cầu đột xuất tinh hình hoạt động của Trường với UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương III:

TỔ CHỨC BỘ MÁ Y VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3: Tổ chức bộ máy

1/ Ban lãnh đạo Trường:

Trường Cao đẳng Sư phạm do 01 Hiệu trưởng điều hành và cổ từ 01 đến 02 Phó Hiệu trưởng giúp việc cho Hiệu trưởng. Chức vụ Hiệu trưởng, Phổ Hiệu trưởng do UBND tỉnh bổ nhiệm theo tiêu chuẩn chuyến môn nghiệp vụ do Bộ

Giáo dục và Đào tạo quy định và theo các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý cán bộ.

2/ Cơ cấu tổ chức của Trường:

a/ Các Phòng chuyên môn, gồm có:

- Phòng Tổ chức - Công tác sinh viên

- Phòng Hành chính - Quản trị

- Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Ban Quản lý ký túc xá

b/ Các bộ phận trực tiếp giảng dạy:

- Khoa Tự nhiên, gồm các bộ môn: Toán, vật lý, hóa học, sinh vật, tin học và công nghệ.

- Khoa Xã hội, gồm các bộ môn: Ngữ văn, lịch sử, địa lý.

- Khoa Tiểu học - Mầm non, gồm: Cao đẳng tiểu học, cao đẳng mầm non, trung học sư phạm và trung học mầm non.

- Khoa Bồi dường; cán bộ quán lý và Bồi dưỡng giáo viên.

3/ Mỗi Phòng có 01 Trưởng Phòng và 01 Phó Trưởng Phòng; Ban Quản lý ký túc xá có 01 Trưởng Ban và 01 Phổ Trưởng Ban, mỗi Khoa có 01 Trưởng Khoa và 01 Phó Trưởng Khoa. Các chức vụ này do Hiệu trưởng Trường Cao đẵng Sư phạm bổ nhiệm.

4/ Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng, Ban và các Khoa do Hiệu trưởng quy định theo chức năng, nhiệm vụ của Trường đã được quy định.

5/ Hiệu trưởng thành lập các Tổ bộ môn theo chức năng, nhiệm vụ, quvền hạn của Trường.

6/ Biên chế của Trường thuộc biên chế sự nghiệp giáo dục được UBND tỉnh giao hàng năm .

Điều 4: Chế độ làm việc

1/ Trường Cao đẳng Sư phạm tĩnh làm việc theo chế độ thủ trưởng. Hiệu trưởng quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, quyền hạn của Trường và là người chịu trách nhiệm cao nhất trước UBND tỉnh về mọi mặt hoạt động của Trường, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục & Đào tạo về lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Trường và trước pháp luật. Các Phổ Hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, đồng thời cùng với Hiệu trưởng liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về phần việc được phân công phụ trách.

2/ Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công việc được giao của Phòng. Phó Trưởng Phòng giúp việc cho Tiưởng Phòng được Trưởng Phòng phân công phụ trách một số mặt công tác của Phòng và dược uỷ quyền Điều hành công việc của Phòng khi Trưởng Phòng đi vắng .

3/ Trường tổ chức họp giao ban hàng tuần, gồm: Ban Giám hiệu, các Trưởng, Phó Phòng để kiểm điểm tình hình thực hiện công việc trong tuần và xây dựng chương trình công tác cho tuần kế tiếp, đồng thời tổ chức các cuộc họp bất thường để phổ biến, triển khai các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của UBND tỉnh và của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

Chương IV:

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5: Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh có các mối quan hệ như sau:

1/ Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường chịu sự quản lý Nhà nước: về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển giáo dục; tiêu chuẩn giáng viên, mục tiêu nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, về thanh tra giáo dục.

Hiệu trưởng Trường có trách -nhiệm báo cáo tình hình hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ của Trường với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2/-Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh: Trường chịu sự quán lý và chí đạo của UBND tỉnh. Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Trương theo định kỳ và yêu cầu dột xuất với UBND tỉnh.

3/ Đối với Sơ Giáo dục và Đào tạo: Trường phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo lập chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; phát triển giáo viên trunu học cơ sở, tiểu học, mẫm non và cán bộ quán lý giáo dục trinh UBND tỉnh để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc xác định nhu cầu đào tạo, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên đảm bảo đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Chương V:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6: Bán Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký . Việc sửa đổi, bổ sung ban Ọuv chế này do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm tính và Giám đốc Sở Nội vụ trinh UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2004
Ngày hiệu lực05/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2006
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 22/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành05/04/2004
        Ngày hiệu lực05/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2006
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước

           • 05/04/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực