Quyết định 22/2006/QĐ-UBND

Quyết định 22/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2006/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải quyết đình công không đúng luật lao động Tân Phú


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 22/2006/QĐ-UBND

Tân Phú, ngày 28 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT BƯỚC ĐẦU CÁC VỤ ĐÌNH CÔNG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Bộ
Luật Lao động năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 03 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng pháp luật lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 255/TTr-LĐTBXH ngày 16 tháng 08 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động” trên địa bàn quận Tân Phú.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đổng Thị Kim Vui

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT BƯỚC ĐẦU CÁC VỤ ĐÌNH CÔNG KHÔNG ĐÚNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của việc ban hành Quy chế

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, đồng thời góp phần ổn định an ninh trật tự chung trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú quy định việc giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động ở các tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu (gọi chung là doanh nghiệp) hoạt động trên địa bàn quận Tân Phú.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định việc phối hợp và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, các đơn vị có chức năng của quận và các Sở - ban - ngành thành phố có liên quan trong việc hướng dẫn giải quyết bước đầu các vụ đình công diễn ra không đúng theo quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn quận Tân Phú.

Chương 2:

TỔ CHỨC XỬ LÝ BƯỚC ĐẦU

Điều 3. Thành lập Đoàn công tác

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, có trách nhiệm chủ trì thành lập Đoàn công tác giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động (sau đây gọi tắt là Đoàn công tác) tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn quận.

2. Đoàn công tác gồm các thành viên đại diện của các ngành sau:

a) Ủy ban nhân dân quận Tân Phú;

b) Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Phú;

c) Trưởng Phòng Kinh tế quận Tân Phú;

d) Đại diện Ban Chỉ huy Công an quận Tân Phú;

đ) Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tân Phú.

Mời các thành viên Sở - ban - ngành thành phố sau tham gia với tư cách thành viên:

e) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;

g) Liên đoàn Lao động thành phố;

h) Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

i) Ban Quản lý các khu chế xuất, công nghiệp thành phố và Ban Quản lý Khu công nghiệp Tân Bình;

k) Công an thành phố;

l) Các Sở - ngành liên quan (nếu doanh nghiệp có tranh chấp lao động thuộc quyền quản lý).

3. Các cơ quan là thành viên của Đoàn công tác có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đoàn và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Đoàn công tác có nhiệm vụ và quyền hạn như sau

1. Ổn định tình hình an ninh, trật tự và an toàn lao động tại doanh nghiệp và địa bàn nơi doanh nghiệp hoạt động xảy ra tranh chấp lao động.

2. Hướng dẫn và yêu cầu các bên tranh chấp lao động thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Đề nghị các phương án để giúp các bên thương lượng, thỏa thuận trên tinh thần nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.

4. Trong quá trình giải quyết nếu Đoàn công tác phát hiện một trong các bên tranh chấp có hành vi vi phạm pháp luật lao động thì lập biên bản, cơ quan lao động tham gia Đoàn công tác đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử phạt theo quy định tại Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ.

Điều 5. Tổ giúp việc cho Đoàn công tác gồm các chuyên viên các phòng ban của quận

a) Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Đại diện Phòng Kinh tế;

c) Đại diện Liên đoàn Lao động quận;

d) Đại diện Công an quận;

đ) Đại diện Ủy ban nhân dân phường nơi xảy ra đình công.

Điều 6. Quy trình xử lý bước đầu các vụ đình công không đúng pháp luật lao động

1. Đoàn công tác tiếp xúc với người sử dụng lao động hoặc người có thẩm quyền đại diện cho người sử dụng lao động.

2. Tiếp xúc với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Hội đồng Hòa giải lao động cơ sở (nếu có).

3. Tiếp xúc với tập thể người lao động hoặc đại diện do người lao động đề cử (ở những nơi chưa có tổ chức Công đoàn).

4. Đề nghị người sử dụng lao động và người lao động cung cấp hồ sơ và các thông tin có liên quan vụ việc.

5. Xác định nguyên nhân xảy ra tranh chấp lao động, yêu cầu của tập thể người lao động và ý kiến của chủ doanh nghiệp.

6. Đưa ra giải pháp ổn định tranh chấp phù hợp tình hình thực tế và quy định pháp luật lao động.

7. Trao đổi, hướng dẫn, vận động người lao động và người sử dụng lao động tiến hành thương lượng trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên. Trong trường hợp hai bên không tự dàn xếp được, Đoàn công tác hướng dẫn người lao động hoặc người sử dụng lao động thực hiện quy trình tranh chấp lao động đúng quy định pháp luật.

a) Trường hợp các bên tự hòa giải thành hoặc chấp thuận phương án hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động của Đoàn công tác đề nghị, Đoàn công tác hướng dẫn các bên lập biên bản thỏa thuận, các bên có trách nhiệm thực hiện thỏa thuận ghi trong biên bản.

b) Trường hợp tập thể người lao động và người sử dụng lao động không thỏa thuận được, Đoàn công tác hướng dẫn các bên tiến hành giải quyết tranh chấp lao động đúng trình tự quy định pháp luật lao động hiện hành.

8. Đoàn công tác báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng Trọng tài lao động thành phố.

Điều 7. Nhiệm vụ của các thành viên Đoàn công tác

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định.

Để giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phân công các cơ quan trong quận thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận:

- Khi xảy ra đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn quận, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận báo cáo các vụ tranh chấp lao động khó giải quyết hoặc có thể nảy sinh nhiều tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để có ý kiến chỉ đạo, xử lý kịp thời. Đồng thời tham mưu bản thông báo với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố), Công an thành phố và các Sở - ngành quản lý sản xuất kinh doanh có liên quan và đề nghị cử người tham gia Đoàn công tác.

- Phối hợp Phòng Kinh tế, Liên đoàn Lao động, Ủy ban nhân dân phường nơi xảy ra tranh chấp cử cán bộ xuống địa bàn xác định nguyên nhân xảy ra tranh chấp dẫn đến đình công không đúng trình tự pháp luật lao động, nắm thông tin, tổ chức ổn định, xem xét các hồ sơ, sự việc có liên quan, hòa giải bước đầu nếu sự việc có quy mô không lớn; báo cáo thường trực Ủy ban nhân dân quận để thành lập Đoàn công tác nếu vụ tranh chấp có quy mô lớn. Trực tiếp báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về nội dung cuộc đình công.

- Hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tranh chấp lao động, trình tự, thẩm quyền và thủ tục giải quyết tranh chấp lao động.

- Đề xuất giải pháp hòa giải, giải quyết.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thành lập Đoàn công tác giải quyết các vụ việc cụ thể và cập nhật danh sách cán bộ tham gia Đoàn công tác.

b) Phòng Kinh tế:

- Trực tiếp báo cáo với Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố về nội dung cuộc đình công.

- Cung cấp cho Đoàn công tác các thông tin về tình hình, đặc điểm của doanh nghiệp đang xảy ra tranh chấp.

- Tham gia, góp ý giải pháp hòa giải, giải quyết vụ tranh chấp.

c) Công an quận:

Thực hiện giữ gìn và ổn định tình hình trật tự trị an tại doanh nghiệp và địa bàn nơi doanh nghiệp đang hoạt động xảy ra tranh chấp lao động. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi kích động, cưỡng ép người lao động đình công.

d) Ủy ban nhân dân 11 phường:

Phát hiện và báo cáo kịp thời các vụ đình công xảy ra trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức năng của quận như Công an, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động quận để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Phối hợp và hỗ trợ các cơ quan chức năng trong Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ.

đ) Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận:

- Phối hợp Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, Ủy ban nhân dân phường nơi xảy ra tranh chấp cử cán bộ xuống địa bàn làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (nếu có) và tiếp xúc với người lao động để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra tranh chấp, nắm thông tin, tổ chức ổn định và hòa giải bước đầu nếu sự việc có quy mô không lớn. Báo cáo với Liên đoàn Lao động thành phố về nội dung cuộc đình công và cử cán bộ tham gia Đoàn công tác.

- Vận động người lao động trở lại vị trí làm việc.

2. Ban Quản lý Khu công nghiệp Tân Bình:

- Phát hiện và thông báo kịp thời với Ủy ban nhân dân quận về các vụ tranh chấp lao động xảy ra tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

- Tham gia xem xét các hồ sơ có liên quan đến nội dung tranh chấp lao động.

- Tham gia, góp ý giải pháp hòa giải, giải quyết vụ tranh chấp.

3. Các thành viên khác thuộc các Sở - ngành thành phố:

Hỗ trợ, giúp Đoàn công tác theo chức năng nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố và các quy định khác có liên quan.

Điều 8. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trung thực, khách quan; hợp tác với Đoàn công tác, tổ chức tiến hành giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp.

2. Cùng với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện những thỏa thuận hai bên đã đạt được trong quá trình hòa giải, giải quyết của Đoàn công tác.

Điều 9. Trách nhiệm của người lao động

1. Chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự và an toàn công cộng.

2. Chấp hành sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

3. Tuân thủ nội quy lao động của đơn vị.

4. Cung cấp các thông tin trung thực, khách quan, các tài liệu mà mình biết được; hợp tác với Đoàn công tác, tổ chức tiến hành giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp dẫn đến đình công không đúng trình tự pháp luật lao động.

5. Thực hiện đầy đủ các cam kết mà hai bên thỏa thuận được.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Các thành viên trong Đoàn công tác và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 11. Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đảm bảo kinh phí, phương tiện phục vụ cho Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ.

Điều 12. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Phòng Nội vụ trình Ủy ban nhân dân quận quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đổng Thị Kim Vui

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2006
Ngày hiệu lực05/12/2006
Ngày công báo15/12/2006
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2006/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải quyết đình công không đúng luật lao động Tân Phú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2006/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải quyết đình công không đúng luật lao động Tân Phú
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐổng Thị Kim Vui
        Ngày ban hành28/11/2006
        Ngày hiệu lực05/12/2006
        Ngày công báo15/12/2006
        Số công báoSố 45
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2006/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải quyết đình công không đúng luật lao động Tân Phú

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2006/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải quyết đình công không đúng luật lao động Tân Phú

           • 28/11/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực