Quyết định 22/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định 22/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 22/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 178/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Tổng biên tập Báo Bưu điện Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Báo Bưu điện Việt Nam là đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của Bộ; là diễn đàn xã hội vì sự nghiệp phát triển báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia.

Tên giao dịch quốc tế: The Vietnam Post

Báo Bưu điện Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động theo Luật Báo chí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Báo Bưu điện Việt Nam (sau đây gọi tắt là Báo) có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng tôn chỉ, mục đích, định hướng nội dung hoạt động, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Báo và các hoạt động khác của Báo theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

3. Thông tin, tuyên truyền phổ biến mọi mặt hoạt động thực tiễn của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

4. Tổ chức diễn đàn trao đổi, thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội vì sự nghiệp thông tin và truyền thông Việt Nam;

5. Thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật của đất nước và thế giới;

6. Tổ chức sản xuất và phát hành các ấn phẩm của Báo; sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nghiệp vụ và các ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật;

7. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản và phân cấp của Bộ trưởng;

8. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên của Báo;

9. Được chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Báo theo quy định của pháp luật nhằm tạo thêm nguồn thu, bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao;

10. Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Báo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

Báo Bưu điện Việt Nam có Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Các Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập chỉ đạo các mặt hoạt động của Báo và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về nhiệm vụ được phân công.

Cơ cấu tổ chức của Báo gồm:

Các đơn vị chuyên môn:

- Ban Thư ký tòa soạn

- Ban Công nghệ thông tin và truyền thông

- Ban Thời sự chính trị

- Ban Kinh tế - Xã hội

- Ban Báo điện tử ICT News

- Ban Kinh doanh - Quảng cáo

- Ban Bạn đọc và công tác xã hội

- Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng

Các phòng chức năng:

- Phòng Trị sự - Hành chính

- Phòng Tài chính - Kế toán

Biên chế cán bộ, viên chức của Báo do Tổng biên tập xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Các văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và tại thành phố Đà Nẵng có con dấu để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng do Tổng biên tập quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng, ban do Tổng biên tập quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 44/2004/QĐ-BBCVT ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng biên tập Báo Bưu điện Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- UBND, Công an: TP Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng;
- Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, xuất bản;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2008/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2008/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực30/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2008/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 22/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 22/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu22/2008/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýLê Doãn Hợp
       Ngày ban hành16/04/2008
       Ngày hiệu lực30/07/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam

           • 16/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực