Quyết định 22/2014/QĐ-UBND

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hoạt động giám định tư pháp Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2014/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22 /2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành trong việc quản lý nhà nước về giám định tư pháp; quan hệ phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và tổ chức giám định tư pháp, người thực hiện giám định tư pháp trong việc trưng cầu, tiếp nhận trưng cầu, quy trình thực hiện giám định, giao trả kết luận giám định tư pháp; chế độ lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp, chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Việc thực hiện giám định không do cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu, người yêu cầu giám định yêu cầu theo quy định của Luật Giám định tư pháp thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp, cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về lĩnh vực giám định tư pháp chuyên ngành; các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định tư pháp; tổ chức giám định tư pháp, người thực hiện giám định tư pháp; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp, quy hoạch tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn trên cơ sở đánh giá, dự báo nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng ở từng giai đoạn trên địa bàn tỉnh; tăng cường, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ người giám định tư pháp.

2. Lập kế hoạch, dự toán kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác giám định tư pháp

3. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với cơ quan, tổ chức chuyên môn khi tham gia hoạt động giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, ngành mình.

4. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đội ngũ giám định viên tư pháp và người thực hiện giám định trên địa bàn tỉnh.

5. Hỗ trợ về mặt pháp lý đối với người giám định tư pháp thuộc các Sở, ngành chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp khi nhận được trưng cầu giám định.

6. Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; thực hiện các vấn đề có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

7. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật giám định tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

8. Trưng cầu giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng giữa cơ quan tiến hành tố tụng với các Sở, ngành chuyên môn, tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn, người giám định tư pháp.

9. Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao và các nhiệm vụ khác theo quy định, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất trong quản lý nhà nước về giám định tư phá, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, trưng cầu giám định trên địa bàn tỉnh; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan soạn thảo.

2. Nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động giám định tư pháp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đạt hiệu quả cao.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp, chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp;

3. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp ở địa phương;

4. Phối hợp với Sở Y tế xây dựng đề án trình UBND tỉnh củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y;

5. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp;

6. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn, lập danh sách, trình UBND tỉnh công bố danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc;

7. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người giám định tư pháp, đáp ứng kịp thời, có chất lượng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng ở địa phương;

8. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra về giám định tư pháp; thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về giám định tư pháp theo thẩm quyền;

9. Tổng hợp dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp;

10. Hàng năm, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở địa phương.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở, ngành quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lựa chọn người thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình, đề nghị Sở Tư pháp trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lựa chọn, lập danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc của đơn vị mình, đề nghị Sở Tư pháp trình UBND tỉnh công bố.

3. Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc hoạt động giám định tư pháp chuyên ngành và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp của ngành mình.

4. Thông tin kịp thời về Sở Tư pháp khi có biến động liên quan đến các giám định viên tư pháp (nghỉ hưu, chuyển công tác,...).

5. Lập dự toán kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp thuộc ngành mình quản lý.

6. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cần thiết cho giám định viên tư pháp.

7. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

8. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng đề án trình UBND tỉnh củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng trụ sở làm việc, tăng cường cơ sở vật chất cho Trung tâm pháp y tỉnh;

3. Bố trí giám định viên tư pháp và dự nguồn cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp, tạo nguồn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần.

4. Lập dự toán kinh phí cho hoạt động của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc ngành quản lý.

Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

2. Bố trí đủ giám định viên tư pháp thực hiện nhiệm vụ giám định theo quy định và dự nguồn cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp, tạo nguồn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y.

3. Bảo đảm kinh phí, thực hiện chi trả việc trưng cầu giám định đúng, kịp thời theo quy định hiện hành.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp, kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động và các điều kiện cần thiết khác cho các tổ chức giám định tư pháp công lập trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức giám định theo điều kiện của địa phương.

2. Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với cơ quan, đơn vị, người giám định tư pháp khi tham gia quản lý nhà nước trong hoạt động giám định tư pháp theo quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của Tổ chức giám định tư pháp, Tổ chức chuyên môn

1. Phối hợp với các cơ quan trưng cầu giám định để lựa chọn, giới thiệu giám định viên tư pháp, phù hợp với nội dung trưng cầu giám định; trả lời cơ quan trưng cầu giám định danh sách người được phân công thực hiện việc giám định. Trường hợp nội dung trưng cầu giám định không thuộc hoặc vượt quá phạm vi quản lý của Tổ chức mình thì phải từ chối giám định và trả lời cho cơ quan trưng cầu giám định. Tạo điều kiện cho người giám định sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc của tổ chức mình để phục vụ cho việc thực hiện giám định.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp ở địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về Giám định tư pháp và Quy chế này.

Điều 11. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

1. Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành chuyên môn đánh giá, dự báo nhu cầu giám định tư pháp phục vụ hoạt động tố tụng trong từng giai đoạn; đề xuất, kiến nghị việc phát triển mạng lưới tổ chức giám định tư pháp và đội ngũ người giám định tư pháp.

2. Định kỳ thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về việc trưng cầu giám định và sử dụng kết luận giám định tư pháp trong ngành mình và gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp);

3. Chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị và đội ngũ người giám định tư pháp; thực hiện trưng cầu giám định theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết

1. Các Sở, ngành chuyên môn quản lý theo lĩnh vực, các tổ chức giám định tư pháp, có trách nhiệm báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp theo định kỳ, đột xuất; gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.

- Báo cáo 6 tháng: từ ngày 01/01 đến ngày 30/6; gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/7 của năm báo cáo;

- Báo cáo 1 năm: từ ngày 01/01 đến ngày 30/12; gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/01 năm sau.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo chung của các cơ quan, đơn vị, xây dựng báo cáo của tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh định kỳ sơ kết, tổng kết công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này do UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành chuyên môn.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có phát sinh, vướng mắc các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2014
Ngày hiệu lực04/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hoạt động giám định tư pháp Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hoạt động giám định tư pháp Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành25/08/2014
        Ngày hiệu lực04/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hoạt động giám định tư pháp Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hoạt động giám định tư pháp Điện Biên

            • 25/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực