Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2006/QĐ-UBND Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Xây dựng tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 22/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ Thanh tra Xây dựng Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2017/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2006/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA THANH TRA XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/5/2014 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 355/TTr-SNV ngày 28/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như điều 2 QĐ;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ ;
- Báo Lào Cai;
- Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- L­ưu: VT, QLĐT1, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2017
Ngày hiệu lực15/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 22/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ Thanh tra Xây dựng Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 22/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ Thanh tra Xây dựng Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu22/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành04/08/2017
       Ngày hiệu lực15/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 22/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ Thanh tra Xây dựng Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 22/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ Thanh tra Xây dựng Lào Cai

           • 04/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực