Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ủy quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2017/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2017/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Th dục, th thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, th thao;

Căn cứ Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động th thao;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Định kỳ hàng quý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Giấy chứng nhận nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm, kể từ ngày Quyết định ủy quyền có hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Cục KTVB - Bộ T
ư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành: TP, KHĐT; CA tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- VPUB: LĐVP(2), KGVX;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực25/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2017/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2017/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành14/07/2017
        Ngày hiệu lực25/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 22/2017/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2017/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao Hà Nam

            • 14/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực