Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Quy chế Giải thưởng báo chí Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2017/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 15tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 5 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 46/TTr-STTTT ngày 23/10/2017 về việc đề nghị ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở; Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TTTT; Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua Khen thưởng TW;
- Hội Nhà báo Việt Nam; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KGVX, NC, TH; THCB;
- Lưu: VT, VX (Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

QUY CHẾ

GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TỈNH TUYÊN QUANG
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của y ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi và mục đích của Giải thưởng

1. Tên gọi: Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Giải thưởng).

2. Mục đích: Giải thưởng được tổ chức nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao; có hình thức thể hiện mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh; đồng thời tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, tiêu chí đánh giá, chấm điểm, quy trình, hồ sơ xét chọn và cơ cấu Giải thưởng.

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh về Tuyên Quang đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (bao gồm: Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử; các Tạp chí, Đặc san, Tập san, Bản tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố), và trong nước; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét, tặng Giải thưởng.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc xét, tặng Giải thưởng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

2. Đảm bảo đúng pháp luật, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định.

3. Công bằng, dân chủ, khách quan, công khai.

4. Mỗi tác giả được gửi tác phẩm dự Giải thưởng ở nhiều loại hình báo chí nhưng chỉ được trao 01 giải cao nhất trong số tác phẩm đoạt giải.

5. Tổ chức Giải thưởng phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 4. Thẩm quyền xét, tặng Giải thưởng

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là cơ quan chủ trì việc xét, tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang.

Việc xét, tặng Giải thưởng được thực hiện mỗi năm 01 (một) lần vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (ngày 21 tháng 6) hàng năm.

Điều 5. Quyền lợi của người được tặng Giải thưởng

Tác giả, nhóm tác giả được tặng Giải thưởng được nhận Bằng Chứng nhận Giải thưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng kèm theo tiền thưởng quy định tại Quy chế này và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Nguồn kinh phí

Do ngân sách Nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Hội Nhà báo tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Điều kiện xét, tặng Giải thưởng

1. Về tác giả, nhóm tác giả

a) Các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang phải là những người không có bài viết trái với quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước; không vi phạm pháp luật, Luật Báo chí hiện hành; không vi phạm các quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; không bị các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian từ ngày 01/01 của năm trước đến ngày xét, trao giải.

b) Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Tác phẩm đang có khiếu nại về quyền tác giả, sở hữu trí tuệ không được tham dự giải.

2. Về tác phẩm

a) Tác phẩm được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trong nước từ ngày 01/ 01 đến 31/12 hàng năm.

b) Những tác phẩm đã được đăng, phát nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được thực hiện trước năm xét thưởng mà chưa tham dự thì được gộp vào các kỳ sau (trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải thưởng.

c) Tác phẩm tham gia xét, tặng Giải thưởng phải ghi đầy đủ các thông tin về tên tác giả/nhóm tác giả, bút danh, địa chỉ, tên tác phẩm, thể loại của tác phẩm, ngày tháng năm công bố, nơi công bố, phương tiện công bố tác phẩm và các thông tin khác theo hướng dẫn của Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang.

Điều 8. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm tác phẩm

1. Về nội dung

a) Tác phẩm báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước; phản ánh việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phản ánh kịp thời, trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang.

Khuyến khích tác phẩm báo chí biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội, nhằm mục đích xây dựng, có tác dụng giáo dục cao.

b) Không xét tác phẩm phản ánh về những vấn đề đang chờ đánh giá, kết luận của các cơ quan chức năng.

2. Về chất lượng và hiệu quả xã hội của tác phẩm

a) Bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan, có tính phát hiện, tính định hướng dư luận và hiệu quả xã hội cao.

b) Đề cập đến những vấn đề Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm.

3. Về hình thức thể hiện

a) Đối với báo in: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên phản ánh về một sự kiện, một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

b) Đối với báo nói (phát thanh): Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát trong một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 05 kỳ); âm thanh, tiếng nói nhân vật rõ ràng; tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng; thời lượng tác phẩm không quá 60 phút.

c) Đối với báo hình (truyền hình): Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát trong một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 05 kỳ); kỹ thuật hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng; thời lượng tác phẩm không quá 60 phút.

d) Đối với báo điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử (không xét những tác phẩm lấy từ báo in); thể hiện được đặc trưng của báo điện tử. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, phản ánh về cùng một sự kiện, một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

đ) Đối với ảnh báo chí:

- Tác phẩm ảnh được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản.

- Không xét ảnh ghép, ảnh đã qua xử lý photoshop.

Điều 9. Loại hình, thể loại xét tặng Giải thưởng

a) Báo in gồm các thể loại: Bài phản ánh, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép.

b) Báo nói (phát thanh) gồm các thể loại: Bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký.

c) Báo hình (truyền hình) gồm các thể loại: Phóng sự, ký sự, bình luận, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình.

d) Báo điện tử gồm các thể loại: Bài phản ánh, bình luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép.

e) Ảnh báo chí gồm: Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh.

Điều 10. Cơ cấu giải thưởng và tiền thưởng

1. Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang có 05 loại giải tương ứng với các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình và ảnh báo chí.

2. Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang được trao cho cá nhân tác giả. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả.

3. Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải A, Giải B, Giải C và Giải Khuyến khích. Mỗi loại hình báo chí có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải khuyến khích.

4. Tiền thưởng:

- Giải A: 08 lần mức lương cơ sở/giải;

- Giải B: 06 lần mức lương cơ sở/giải;

- Giải C: 04 lần mức lương cơ sở/giải;

- Giải khuyến khích: 02 lần mức lương cơ sở/giải.

Điều 11. Quy trình chấm, xét chọn tác phẩm

1. Việc chấm, xét chọn tác phẩm thực hiện qua 2 vòng: Sơ khảo và Chung khảo. Vòng Sơ khảo do Hội đồng sơ khảo (Hội đồng chuyên ngành báo chí) thực hiện; vòng Chung khảo do Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh thực hiện.

2. Chấm, xét vòng Sơ khảo: Thành viên Hội đồng chuyên ngành báo chí có trách nhiệm chấm, xét chọn tác phẩm báo chí trình Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh để chấm, xét chọn ở vòng Chung khảo.

3. Chấm vòng Chung khảo: Thành viên Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh thẩm định và chấm điểm các tác phẩm báo chí do Hội đồng chuyên ngành trình theo quy chế làm việc của Hội đồng và Quy định này; chọn và xếp giải các tác phẩm báo chí theo đúng quy định; thống nhất xếp hạng các tác phẩm đoạt Giải theo thứ tự từ cao xuống thấp đối với mỗi loại hình báo chí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả và tặng Giải thưởng.

Điều 12. Hội đồng Giải thưởng Báo chí

1. Hội đồng Giải thưởng Báo chí (sau đây gọi chung là Hội đồng), do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Số lượng thành viên Hội đồng từ 11 người đến 13 người. Thành phần Hội đồng gồm:

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội: Chủ tịch Hội đồng.

- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện lãnh đạo Báo Tuyên Quang: Ủy viên Hội đồng.

- Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Ủy viên Hội đồng.

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh: Ủy viên Hội đồng.

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ: Ủy viên Hội đồng.

- Đại diện một số cơ quan có liên quan.

- Mời một số nhà báo có uy tín ở Trung ương, địa phương làm Ủy viên Hội đồng.

2. Hội đồng Giải thưởng Báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Tổ chức và thực hiện việc xét tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang hàng năm.

b) Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng.

c) Ban hành Thể lệ Giải thưởng hàng năm.

d) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Giải thưởng Báo chí hàng năm.

e) Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Tổ thư ký gồm cán bộ công chức và viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà Báo tỉnh.

3. Nguyên tắc làm việc

a) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và bỏ phiếu kín. Các cuộc họp chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng có mặt và do Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng (trong trường hợp được ủy quyền) chủ trì. Việc thống nhất kết quả được quyết định theo đa số và bằng phương thức bỏ phiếu kín. Hội đồng có trách nhiệm lấy ý kiến đối với thành viên Hội đồng vắng mặt cuộc họp bằng phiếu bầu. Các cuộc họp của Hội đồng đều có biên bản; Biên bản và phiếu bầu phải được lưu giữ đầy đủ.

b) Hội đồng chỉ họp chấm, xét chọn các tác phẩm do Hội đồng Sơ khảo đề nghị.

c) Các thành viên trong Hội đồng nếu có tác phẩm đăng ký tham dự Giải thưởng thì không được tham gia xét và chấm điểm tác phẩm của mình và của nhóm tác giả mà mình cùng tham gia.

d) Hội đồng được thành lập theo từng đợt xét tặng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4. Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Hội đồng sơ khảo (Hội đồng chuyên ngành báo chí) trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Mỗi Hội đồng Sơ khảo có từ 07 đến 09 thành viên.

Điều 13. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm Quy chế Giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Hội Nhà báo tỉnh

Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang là Cơ quan thường trực của Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm:

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang.

b) Tham mưu giúp Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh xây dựng thể lệ quy định cụ thể về tiêu chí, phương thức chấm điểm, xét Giải thưởng hàng năm; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang hàng năm.

c) Tiếp nhận, tổng hợp danh sách tác phẩm, tác giả tham gia Giải thưởng; lập hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ việc tuyển chọn, chấm điểm vòng Sơ khảo, Chung khảo và xét, tặng Giải thưởng.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh thành lập Hội đồng Sơ khảo (Hội đồng chuyên ngành để chấm vòng Sơ khảo).

e) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức Giải thưởng, tham mưu tổ chức Lễ trao Giải thưởng hàng năm.

g) Phối hợp với các cơ quan báo chí thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về nội dung liên quan đến Giải thưởng và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

i) Tham mưu Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh: Giải quyết việc khiếu nại, tố cáo về Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang; ra quyết định thu hồi Giải thưởng và xử lý theo quy định nếu phát hiện có hành vi vi phạm các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung liên quan đến Giải thưởng.

b) Kiểm tra việc thực hiện Quy chế này của các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Giải thưởng theo quy định của pháp luật về báo chí.

3. Báo Tuyên quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tân Trào, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang: Tuyên truyền các nội dung về Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp, hướng dẫn Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thực hiện công tác khen thưởng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang theo đúng quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.

Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định tặng Giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm đạt giải theo đề nghị của Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Giải thưởng trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí Giải thưởng theo đúng chế độ hiện hành.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Giám đốc sở; Thủ trưởng ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan báo chí tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện và tạo điều kiện cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia Giải thưởng.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Hội Nhà báo tỉnh - cơ quan Thường trực Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Quy chế Giải thưởng báo chí Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Quy chế Giải thưởng báo chí Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành15/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Quy chế Giải thưởng báo chí Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Quy chế Giải thưởng báo chí Tuyên Quang

           • 15/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực