Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2018/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Điều 4 Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng cung cấp theo đối tượng và mục đích sử dụng, cụ thể như sau:

STT

Đối tượng và mục đích sử dụng nước sạch

Mức giá (đồng/m3)

1

Mức nước sinh hoạt của dân cư:

 

 

- Mức 1: từ 1 m3 đến 2,5 m3/người/tháng.

7.800

 

- Mức 2: trên 2,5 m3 đến 5m3/người/tháng.

11.500

 

- Mức 3: trên 5 m3 đến 7,5 m3/người/tháng.

13.000

 

- Mức 4: trên 7,5 m3/người/tháng.

14.000

2

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng.

13.500

3

Hoạt động sản xuất vật chất.

17.000

4

Hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

19.500

Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, thủy lợi phí; phí nộp quỹ bảo vệ và phát triển rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; không bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và giá dịch vụ thoát nước.

Điều 2.

1. Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện;

2. Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng có trách nhiệm bảo đảm cung cấp nước sạch cho các đối tượng khách hàng đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và bảo đảm duy trì áp lực cấp nước, cung cấp ổn định, đủ lượng nước cho khách hàng theo quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 và thay thế Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và thành phố Đà Lạt; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2018
Ngày hiệu lực01/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 22/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu22/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành09/10/2018
       Ngày hiệu lực01/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2018/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng

           • 09/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực