Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2018/QĐ-UBND lãi suất cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
VĨNH LONG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2018/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC QUY ĐNH LÃI SUT CHO VAY VN CA QU H TR PHÁT TRIN HP TÁC XÃ TNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình số 21/TTr-HĐQL ngày 26/11/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long bằng 60% lãi suất cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước bằng đồng Việt Nam. Lãi suất cho vay vốn của một dự án được xác định tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng và cố định trong suốt thời hạn vay.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ngân hàng nhà nước tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long; Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- TT.TU và TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBT;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Báo Vĩnh Long, Đài PTTH Vĩnh Long;
- Trung tâm Công báo;
- Phòng KTTH, KSTTHC;
- Lưu: VT, 6.22.04

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2018
Ngày hiệu lực15/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2018/QĐ-UBND lãi suất cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2018/QĐ-UBND lãi suất cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành04/12/2018
        Ngày hiệu lực15/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 22/2018/QĐ-UBND lãi suất cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2018/QĐ-UBND lãi suất cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Vĩnh Long

            • 04/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực