Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại N.I.D do tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty NID Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 17/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty NID Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2018/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI N.I.D

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1700/TTr-STC ngày 15 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại N.I.D như sau:

1. Theo mục đích sử dụng:

STT

Mục đích sử dụng

Giá tiêu thụ

(đồng/m3)

01

Sinh hot các h dân cư

10.000

02

Hoạt động sản xuất vật chất

10.000

03

Phục vụ công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp

10.000

04

Hoạt động kinh doanh dịch vụ

10.000

2. Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và tất cả các loại phí (nếu có phát sinh).

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2018 đến hết kỳ ghi thu tháng 6 năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện Công ty cổ phần sản xuất và thương mại N.I.D có trách nhiệm xác định lại chi phí hợp lý trình phương án giá tiêu thụ nước sạch về Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 năm 2019.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại; Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và thương mại N.I.D và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ dân cư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2018
Ngày hiệu lực28/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty NID Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty NID Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành15/05/2018
        Ngày hiệu lực28/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty NID Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty NID Bến Tre