Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 81 Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật ngành Nội vụ tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2019/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ 81 QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 529/TTr-SNV ngày 04 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 81 Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ (có Danh mục 81 văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thanh tra t
nh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, NC, Hiệp(50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

DANH MỤC

BÃI BỎ 81 QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22 ngày 10 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Ghi chú

1.

Quyết định

68/2003/QĐ-UBND ngày 11/4/2003

Ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học tỉnh

 

2.

Quyết định

82/2003/QĐ-UBND ngày 16/6/2003

Về việc thành lập phòng Xử lý sau thanh tra thuc thanh tra Nhà nước tỉnh Sơn La

 

3.

Quyết định

83/2003/QĐ-UBND ngày 16/06/2003

Về việc thành lập Ban quản lý công trình dân dụng - công nghiệp

 

4.

Quyết định

92/2003/QĐ-UBND ngày 30/06/2003

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La

 

5.

Quyết định

105/2003/QĐ-UBND ngày 13/7/2003

Về quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học của tỉnh Sơn La

 

6.

Quyết định

126/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

 

7.

Quyết định

127/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc phường của thị xã Sơn La

 

8.

Quyết định

128/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

 

9.

Quyết định

129/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

 

10.

Quyết định

130/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

 

11.

Quyết định

131/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

 

12.

Quyết định

132/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

 

13.

Quyết định

133/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

 

14.

Quyết định

134/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn, của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

 

15.

Quyết định

135/2003/QĐ-UBND ngày 27/8/2003

Về việc công nhận bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc huyện lỵ của huyện Mường La, tỉnh Sơn La

 

16.

Quyết định

147/2003/QĐ-UBND ngày 22/9/2003

Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La.

 

17.

Quyết định

148/2003/QĐ-UBND ngày 22/9/2003

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La

 

18.

Quyết định

149/2003/QĐ-UBND ngày 22/09/2003

Về việc bổ sung thêm thành viên Ban Chỉ đạo các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La

 

19.

Quyết định

153/2003/QĐ-UBND ngày 30/09/2003

Về việc tách khoa xét nghiệm thành: Khoa huyết học truyền máu và vi sinh; khoa Hóa sinh và đổi tên gọi: Khoa mổ trung tâm thành khoa phẫu thuật gây mê hồi sức; Khoa Xquang thành khoa chuẩn đoán thăm dò chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

 

20.

Quyết định

156/2003/QĐ-UBND ngày 30/09/2003

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý điện nông thôn

 

21.

Quyết định

157/2003/QĐ-UBND ngày 30/09/2003

Về việc kiện toàn Hội đồng chỉ đạo ban điều hành Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở cấp tỉnh

 

22.

Quyết định

166/2003/QĐ-UBND ngày 30/12/2003

Về việc phê duyệt chỉ tiêu công chức dự bị và danh mục các đơn vị phân bổ chỉ tiêu công chức dự bị

 

23.

Quyết định

08/2004/QĐ-UBND ngày 15/01/2004

Về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban, Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn th, Y tế bản và cán bộ Văn hóa - Truyền thanh - truyền hình thuộc 86 xã đặc biệt khó khăn

 

24.

Quyết định

14/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc thành lập Phòng Giám định Y khoa tỉnh trực thuộc Bệnh vin đa khoa tỉnh Sơn la

 

25.

Quyết định

15/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc đổi tên Trung tâm Lao và bệnh Phổi thành Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La

 

26.

Quyết định

17/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Tô Múa, Chiềng Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu

 

27.

Quyết định

22/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Ngọc Chiến thuộc Trung tâm Y tế huyện Mường La

 

28.

Quyết định

23/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Mường Giôn, Chiềng Khoang thuộc Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai

 

29.

Quyết định

25/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Sơn La

 

30.

Quyết định

27/2004/QĐ-UBND ngày 17/02/2004

Về việc Thành lập Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

 

31.

Quyết định

30/2004/QĐ-UBND ngày 27/02/2004

Về việc thành lập Ban Định canh định cư và vùng kinh tế mới huyện Sốp Cộp

 

32.

Quyết định

31/2004/QĐ-UBND ngày 27/02/2004

Về việc Thành lập Trạm bảo vệ thực vật huyện Sốp Cộp

 

33.

Quyết định

33/2004/QĐ-UBND ngày 27/02/2004

Về việc Thành lập Hạt Kiểm lâm huyện Sốp Cộp

 

34.

Quyết định

66/2004/QĐ-UBND ngày 28/06/2004

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban quản lý công trình dân dụng - Công nghiệp, thuộc Sở Xây dựng tỉnh

 

35.

Quyết định

68/2004/QĐ-UBND ngày 28/06/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội

 

36.

Quyết định

70/2004/QĐ-UBND ngày 28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm tin học Văn phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh

 

37.

Quyết định

71/2004/QĐ-UBND ngày 28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm ứng dụng triển khai tiến bộ Khoa học và Công nghệ, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

38.

Quyết định

72/2004/QĐ-UBND ngày 28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, thuộc Sở Y tế tỉnh

 

39.

Quyết định

73/2004/QĐ-UBND ngày 28/6/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, thuộc Sở Y tế tỉnh

 

40.

Quyết định

80/2004/QĐ-UBND ngày 23/7/2004

Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Sơn La

 

41.

Quyết định

81/2004/QĐ-UBND ngày 23/7/2004

Về việc phê duyệt đề án tổ chức và hoạt động của trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Sơn La

 

42.

Quyết định

84/2004/QĐ-UBND ngày 29/07/2004

Về việc ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của trường CĐSP Sơn La

 

43.

Quyết định

87/2004/QĐ-UBND ngày 31/07/2004

Về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Sơn La

 

44.

Quyết định

88/2004/QĐ-UBND ngày 31/07/2004

Về việc ban hành Quy định và tổ chức hot đng của trường Trung hc Y tế Sơn La

 

45.

Quyết định

93/2004/QĐ-UBND ngày 13/08/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển Doanh nghiệp tỉnh Sơn La

 

46.

Quyết định

94/2004/QĐ-UBND ngày 13/08/2004

Về việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Sơn La

 

47.

Quyết định

103/2004/QĐ-UBND ngày 31/08/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học Công nghệ

 

48.

Quyết định

104/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Văn thư - Lưu trữ tỉnh Sơn La

 

49.

Quyết định

119/2004/QĐ-UBND ngày 23/09/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống cháy nổ tỉnh Sơn La

 

50.

Quyết định

139/2004/QĐ-UBND ngày 08/11/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án Dân sự tỉnh Sơn La

 

51.

Quyết định

140/2004/QĐ-UBND ngày 08/11/2004

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Xóa đói giảm nghèo; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng núi, vùng sâu vùng xa; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt; nước sạch và vệ sinh môi trường; đường giao thông nông thôn

 

52.

Quyết định

152/2004/QĐ-UBND ngày 25/11/2004

Về việc thành lập phòng Quản lý và Đào tạo nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội

 

53.

Quyết định

12/2005/QĐ-UBND ngày 01/02/2005

Thành lập Trung tâm Giáo dục lao động thị xã Sơn La

 

54.

Quyết định

15/2005/QĐ-UBND ngày 02/02/2005

Về việc Thành lập ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Sơn La

 

55.

Quyết định

3 5/2005/QĐ-UBND ngày 04/4/2005

Về việc thành lập Trạm Bảo vệ thực vật Thị xã

 

56.

Quyết định

61/2005/QĐ-UBND ngày 10/05/2005

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Sơn La

 

57.

Quyết định

84/2005/QĐ-UBND ngày 05/07/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu Trung tâm du lịch Mộc Châu tỉnh Sơn La

 

58.

Quyết định

86/2005/QĐ-UBND ngày 21/07/2005

Về việc thành lập Ban quản lý các khu đô thị mới thuộc UBND thị xã Sơn La

 

59.

Quyết định

87/2005/QĐ-UBND ngày 21/07/2005

Kiện toàn tổ chức bộ máy của trường Trung học Nông lâm tỉnh Sơn La

 

60.

Quyết định

89/2005/QĐ-UBND ngày 21/07/2005

Về việc thành lập 3 Ban quản lý dự án 661 trên địa bàn các huyện Quỳnh Nhai, Bắc yên, Thị xã Sơn La và kiện toàn tổ chức bộ máy các ban quản lý tại các huyện còn lại

 

61.

Quyết định

91/2005/QĐ-UBND ngày 21/7/2005

Về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La quy mô 500 giường

 

62.

Quyết định

93/2005/QĐ-UBND 22/7/2005

Thành lập Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Sơn La

 

63.

Quyết định

114/2005/QĐ-UBND ngày 22/11/2005

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý khu trung tâm du lịch Mộc Châu

 

64.

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND ngày 9/2/2006

Thành lập Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông thôn và Phát triển nông thôn

 

65.

Quyết định

19/2006/QĐ-UBND ngày 14/4/2006

Chế độ phụ cấp đối với phó chủ tịch hội người cao tuổi, cán bộ thú y cấp xã và trưởng ban an ninh dân phố

 

66.

Quyết định

20/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của thị xã Sơn La

 

67.

Quyết định

21/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Sốp Cộp

 

68.

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Quỳnh Nhai

 

69.

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Bắc Yên

 

70.

Quyết định

24/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Mường La

 

71.

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Sông Mã

 

72.

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Mộc Châu

 

73.

Quyết định

27/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Yên Châu

 

74.

Quyết định

54/2006/QĐ-UBND ngày 24/7/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Thuận Châu

 

75.

Quyết định

55/2006/QĐ-UBND ngày 24/7/2006

Chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Phù Yên

 

76.

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND ngày 14/7/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La

 

77.

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 

78.

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND ngày 16/4/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

 

79.

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 20/10/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

80.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 02/5/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y

 

81.

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014

Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực25/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật ngành Nội vụ tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật ngành Nội vụ tỉnh Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu22/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Quốc Khánh
       Ngày ban hành10/07/2019
       Ngày hiệu lực25/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật ngành Nội vụ tỉnh Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật ngành Nội vụ tỉnh Sơn La

           • 10/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực