Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 116/2004/QĐ-UB về đổi tên Trung tâm Giáo dục - Lao động tạo việc làm thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2019/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Giáo dục Lao động tạo việc làm Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2019/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 116/2004/QĐ-UB NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG TẠO VIỆC LÀM THÀNH TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập;

Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1344/TTr-SLĐTBXH ngày 01 tháng 7 năm 2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1215/TTr-SNV ngày 15 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 116/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục - Lao động tạo việc làm thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Phước.

Lý do: Không phù hợp với khoản 3 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Lao động - TBXH (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp (b/c);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ: (05 bản);
- Trung tâm CNTT&TT (Sở TT&TT);
- LĐVP, PNC, KGVX;
- Lưu: VT, (N11).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực12/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2019/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Giáo dục Lao động tạo việc làm Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2019/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Giáo dục Lao động tạo việc làm Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực12/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2019/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Giáo dục Lao động tạo việc làm Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2019/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Giáo dục Lao động tạo việc làm Bình Phước

           • 31/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực