Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2001/QĐ-UB quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2001/QĐ-UB tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2020/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 24 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2001/QĐ-UB NGÀY 07/12/2001 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1340/TTr-SCT ngày 12 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 38/2001/QĐ-UB ngày 07 tháng 12 năm 2001 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định một số cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PT-TH Quảng Bình, Báo Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2020
Ngày hiệu lực04/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2001/QĐ-UB tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2001/QĐ-UB tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành24/11/2020
        Ngày hiệu lực04/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2001/QĐ-UB tỉnh Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2001/QĐ-UB tỉnh Quảng Bình

              • 24/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực