Quyết định 22/2021/QĐ-UBND

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2016/QĐ-UBND tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2021/QĐ-UBND

An Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2016/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 451/TTr-SKHCN ngày 19 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND:

Sửa đổi mức chi thẩm định tài chính để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại số thứ tự thứ ba Điểm a Khoản 1 Điều 10 như sau:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức chi (đồng)

Hội đồng cấp tỉnh

Hội đồng cấp cơ sở

3

Chi thẩm định tài chính để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

a

Tổ trưởng tổ thẩm định

nhiệm vụ

700.000

300.000

b

Thành viên tổ thẩm định

nhiệm vụ

500.000

200.000

c

Thư ký hành chính

nhiệm vụ

300.000

100.000

d

Đại biểu được mời tham dự

nhiệm vụ

200.000

60.000

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ,
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử An Giang;
- Trung tâm Công báo-Tin hoc;
- Lưu: VT, KTN. HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Thư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2021
Ngày hiệu lực10/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2016/QĐ-UBND tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2016/QĐ-UBND tỉnh An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýTrần Anh Thư
        Ngày ban hành26/04/2021
        Ngày hiệu lực10/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2016/QĐ-UBND tỉnh An Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2016/QĐ-UBND tỉnh An Giang

              • 26/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/05/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực