Quyết định 22/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2023/QĐ-UBND thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2023/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP VIỆC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định phân cấp việc: thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện (sau đây gọi chung là cấp huyện); quản lý, sử dụng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố, gồm:

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn thành phố;

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp

1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục khi quyết định các nội dung được phân cấp.

2. Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc quản lý tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố và quy định pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

5. Phân cấp thẩm quyền đi đôi với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Phân cấp Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi có ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân thành phố và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Điều 4. Phân cấp cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm quyền quản lý, sử dụng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2023.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (cục KTVB);
- TT.TU; TT.HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- UBMTTQ TP và các đoàn thể TP;
- Sở, ban, ngành TP;
- UBND quận, huyện;
- Công báo TP;
- VP UBND TP (2,3,4,7);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, LhT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Việt Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(30/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2023/QĐ-UBND thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2023/QĐ-UBND thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Việt Trường
        Ngày ban hành20/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (30/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 22/2023/QĐ-UBND thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2023/QĐ-UBND thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Cần Thơ

              • 20/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực