Quyết định 2201/QĐ-UBND

Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2017 về Định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 2201/QĐ-UBND 2017 Định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2201/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THEO CÔNG NGHỆ ĐỐT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐƯỢC ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số: 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số: 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Thông tư số: 07/2017/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 1696/TTr-SXD ngày 12/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày và thay thế Quyết định số: 1011/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

ĐỊNH MỨC

XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THEO CÔNG NGHỆ ĐỐT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐƯỢC ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2201/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC

1. Căn cứ xác lập định mức

- Quy trình kỹ thuật thực hiện công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt (sau đây gọi là rác sinh hoạt) theo công nghệ đốt hiện đang áp dụng phổ biến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Số liệu về tình hình sử dụng lao động, trang thiết bị kỹ thuật, kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công tác xử lý rác sinh hoạt theo công nghệ đốt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Tham khảo định mức công tác xử lý rác sinh hoạt theo công nghệ đốt đã được ban hành tại: Quyết định số: 1011/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số: 2519/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số: 921/QĐ-SXD ngày 08/5/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

2. Nội dung định mức

- Định mức dự toán công tác xử lý rác sinh hoạt theo công nghệ đốt đối với các cơ sở xử lý rác sinh hoạt được đầu tư từ ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán công tác xử lý rác sinh hoạt theo công nghệ đốt) tại Văn bản này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy, thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xử lý rác sinh hoạt theo công nghệ đốt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Phạm vi công việc xử lý rác sinh hoạt theo công nghệ đốt được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình xử lý rác sinh hoạt để đảm bảo việc duy trì vệ sinh môi trường.

3. Kết cấu của tập định mức

Định mức được trình bày gồm: Thành phần công việc, phạm vi áp dụng các trị số mức và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

4. Hướng dẫn áp dụng định mức

- Định mức dự toán công tác xử lý rác sinh hoạt theo công nghệ đốt do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố là cơ sở để tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí xử lý rác sinh hoạt theo công nghệ đốt đối với các cơ sở xử lý rác sinh hoạt được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Hao phí vật liệu, công cụ lao động khác (như chổi, xẻng, thùng chứa, găng tay, cuốc,…) trực tiếp sử dụng cho quá trình thực hiện công việc không có trong định mức theo công bố. Các hao phí này được xác định trong chi phí quản lý chung của dự toán.

- Trường hợp công tác xử lý rác sinh hoạt theo công nghệ đốt có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong định mức này thì chủ đầu tư xây dựng định mức, dự toán theo phương pháp hướng dẫn của Bộ Xây dựng gửi về Sở Xây dựng tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trong quá trình sử dụng bộ giá dịch vụ này, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để nghiên cứu xem xét giải quyết.

Phần II

NỘI DUNG ĐỊNH MỨC

MT1.00.00. Công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng lò đốt

Thành phần công việc:

* Giai đoạn chuẩn bị vận hành lò:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang thiết bị bảo hộ lao động;

- Phân loại rác để loại bỏ phần rác không cháy được như: Mảnh sành sứ, thủy tinh, gạch, đá và những thứ dễ gây cháy nổ....;

- Phun hóa chất khử mùi rác, hạn chế ruồi, muỗi trong khu vực xử lý;

- Phơi rác (đạt độ ẩm rác <40%) nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tăng công suất xử lý của lò đốt;

- Dùng cuốc, cào gom rác sau khi phơi thành đống và chuyển về gần lò đốt;

- Chuẩn bị các nguyên liệu nhóm lò: Rác khô, giấy,…dùng để mồi đốt lò.

* Giai đoạn vận hành lò:

- Nhóm lò: Mở cửa buồng đốt cho các vật liệu dễ cháy vào lò, mồi lửa để nhóm lò (sử dụng các vật liệu dễ cháy để nhóm lò như củi, giấy loại, rác khô…), khi nhiệt độ lò đạt khoảng 500oC - 650oC thì bắt đầu quá trình đốt rác.

- Đốt rác: Dùng dụng cụ chuyên dụng đưa rác sau khi giảm ẩm (sau khi phơi) vào cửa trên của lò để đốt; duy trì nhiệt độ cao trong buồng đốt, tránh không để rác ướt vào quá nhiều làm nhiệt độ buồng đốt giảm và tạo nhiều khói. Nếu thấy khói nhiều, tạm thời dừng nạp rác, sử dụng dụng cụ cào để cào rác trong lò, tránh vón cục không cháy, sau đó đóng cửa lò duy trì cháy trong ít phút trước khi tiếp tục nạp rác;

- Điều chỉnh hoạt động lò: Nếu nhiệt độ trong buồng đốt hạ xuống thấp, điều chỉnh van để mở cửa gió đằng trước cho thông khí thúc đẩy quá trình đốt. Định kỳ cời tro cháy và rác không cháy ở cửa dưới của lò để thông gió.

* Kết thúc ca vận hành

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện lao động, cất, bảo quản đúng nơi quy định; vệ sinh hết tro và chất thải rắn còn đọng lại trong lò chuyển về điểm tập kết.

- Cho rác vụn, loại mục thêm vào lò để ủ nhiệt (nếu ủ tốt, lò đốt được ủ qua đêm không cần nhóm lò lại).

Bảng định mức

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

MT1.00.00

Công tác đốt chất thải rắn sinh hoạt bằng lò đốt SANKYO hoặc ECOTECH

Vật liệu:

Vật tư nhóm lò

Hóa chất EM

 

Kg

Lít

 

0,89

0,40

Nhân công:

Cấp bậc thợ bình quân 3/7

 

Công

 

0,5

Máy, thiết bị trực tiếp:

Lò đốt

 

Ca

 

0,125

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2201/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2201/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2201/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2201/QĐ-UBND 2017 Định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2201/QĐ-UBND 2017 Định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2201/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNông Văn Chí
        Ngày ban hành25/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2201/QĐ-UBND 2017 Định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2201/QĐ-UBND 2017 Định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt Bắc Kạn

            • 25/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực